Op de gemeenteraad van 20 december werd de budgetopmaak voor 2022 goedgekeurd. Lees hieronder de integrale tussenkomst van fractieleider Stijn De Roo:

"Beste collega's,

Geachte burgemeester en schepenen,

Opnieuw kent de budgetopmaak die vandaag voorligt geen gelijke. Vorig jaar hield de coronacrisis ons volledig in de ban. Dit jaar zorgen moeilijke omstandigheden voor een zware impact op ons meerjarenplan. Er was springtij voorspeld, maar het blijkt stormtij.

Structureel zijn er ongeveer 8 miljoen euro minder inkomsten per jaar door het wegvallen van het dividend van IMEWO en de lagere inkomsten uit het gemeentefonds. Maar ook de inflatie - die de uitgaven naar onze personeelskosten doet stijgen, de toenemende energiekosten en natuurlijk de aanhoudende coronacrisis leggen druk op ons budget.

Tegelijk willen we beleid voeren binnen onze stad. We willen het aanbod en de kwaliteit van onze dienstverlening voor onze Gentenaars maximaal blijven garanderen. En daarvoor maakt deze budgetopmaak keuzes voor (1) het innen van extra inkomsten los van de kernbelastingen en (2) door een efficiëntieoefening op onze uitgaven door te voeren.

We hebben er voor gekozen om niet te raken aan de aanvullende personenbelasting of de opcentiemen op de onroerende voorheffing, maar wel om via andere manieren de zeilen bij te zetten en toch op zoek te gaan naar extra inkomsten om te kunnen voldoen aan de noden van onze stad.

Het optimaliseren van de inning van een aantal belastingen, zoals die voor leegstand, is voor onze fractie dan ook een logische keuze. We hoeven het roer ook niet altijd om te gooien: bestaande reglementen die hun nut bewijzen moeten we continueren en de opvolging ervan -waar mogelijk- verbeteren. Bovendien is die leegstandsbelasting vaak één van de weinige drukkingsmiddelen die we hebben om eigenaars te stimuleren om aan de slag te gaan met hun pand - denk bijvoorbeeld maar aan de jarenlange stilstand en achteruitgang van Cinema Rex aan het Sint-Pietersstation, maar even goed aan de elektriciteitscentrale van Langerbrugge. Concentraties van leegstand verhogen het onveiligheidsgevoel en in vele gevallen ook de werkelijke onveiligheid omdat sociale controle er afwezig is.

Naast optimalisatie, zorgen we ook voor extra inspanningen die in lijn liggen met het beleid dat we willen voeren in deze stad.

We kiezen resoluut voor een stad zonder sluikstort. Recente cijfers die OVAM publiceerde tonen voor 2020 een gemiddelde daling op Vlaams niveau aan van de hoeveelheid sluikstortafval. Dat is natuurlijk positief, maar het moet voor onze stad nóg meer een drijfveer zijn om sluikstort te stoppen. Naast enkele beslissingen op hoger bestuursniveau (vb. de piste van statiegeld opnieuw op tafel leggen), gaan we daar in onze stad ook lokaal mee aan de slag. In de cijfers van onze politie zien we dat er steeds meer sluikstorters worden gevat, en dat is een goede zaak. Naast de vele sensibiliseringscampagnes is een doorgedreven handhaving voor onze fractie dan ook het sluikstuk in de strijd tegen sluikstorten.

Ook de strijd tegen de gevolgen van een veranderend klimaat, vertalen we nu door in een nieuw reglement rond verharding. Als stad leveren we op vandaag al inspanningen door bijvoorbeeld verhardingen in ons openbaar domein uit te breken om ruimte te maken voor waterinfiltratie en openbaar groen. Met de nieuwe belasting zullen we wie bouwt en verbouwt in onze stad stimuleren om compact te bouwen en om verharding te vermijden. We vatten daarmee zowel projectontwikkelaars als particulieren. De details daarvan worden later uitgewerkt, maar met het principe tonen we de boot niet missen. Voor onze fractie is het van belang dat we dit nieuwe reglement ook flankeren met een stevige informatiecampagne en met goede voorbeelden.

Naast het innen van ca. 7 miljoen euro extra inkomsten, zullen we ook een efficiëntieoefening op onze uitgaven doorvoeren. Onze Stad zal onderzoeken of haar uitgaven ook de vooropgestelde doelen bereiken. Die focusoefening moet 10 miljoen euro opleveren voor de stadskas.

Al tegen de budgetwijziging 2022 zal het duidelijk worden welk beleid wordt bijgestuurd, na zowel een ambtelijke als politieke oefening. Eind volgend jaar zal het tweede deel van de oefening over het verhogen van de kosteneffectiviteit afgerond zijn en wordt dit een systeem-aanpak voor de komende jaren.

Dat toetsen van uitgaven ("spending review") en evaluatie van beleid verhogen de efficiëntie van de uitgaven en worden door zowel de OESO als de Europese Commissie naar voor geschoven om als middel om de uitgaven te prioriteren. 

Onze fractie is dan ook tevreden dat het college ervoor kiest om te bekijken of een euro die ze uitgeeft ook de vooropgestelde doelen bereikt. Dit is dan ook de weg die we moeten volgen: onze inhoudelijke prioriteiten tegen het licht houden en nagaan na welke projecten en activiteiten het meest/minst effectief zijn in het bereiken van onze doelstellingen. Zo kunnen we minder doeltreffende bestedingen uit de begroting schrappen en kunnen we  efficiëntiewinsten detecteren.

Het verhogen van de kosteneffectiviteit hoeft trouwens niet per se een besparingsoperatie te zijn. Het kan er ook voor zorgen dat je méér gaat doen met dezelfde middelen.

De diensten van onze stad staan voor een bijzonder belangrijke en tijdsintensieve oefening. We wensen hen alvast veel succes met deze opdracht.

In woelig water houden we ons schip op koers en laten we niemand uit de boot vallen. We blijven investeren in het welzijn van de Gentenaars. We investeren in relance. We investeren in onderwijs. We investeren in opvangplaatsen. En ga zomaar door.

Tegelijk blijft onze autofinancieringsmarge positief in 2025 en blijft onze schuldgraad de komende jaren onder de 100%.

De CD&V-fractie zal deze budgetopmaak dan ook goedkeuren: met een afgewogen set van maatregelen zetten we de zeilen bij en zorgen we ervoor dat ons meerjarenplan in evenwicht blijft en dat we ook de komende jaren volop verder kunnen bouwen aan onze Stad."