Vorig jaar diende Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo een voorstel in waarbij gevraagd wordt aan de regering om ethisch gebruik van AI toe te passen, te stimuleren en te reguleren.

Tijdens de plenaire vergadering van 8 maart stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo een vraag over het ethisch gebruik van artificiële intelligentie bij de Vlaamse overheid aan de minister-president.

Hieronder een verslag:

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo:

"Vorige week was Chuck Robbins te gast in Brussel voor een overleg met de Europese Commissie en de NAVO rond cyberveiligheid en opleiding. Robbins is de CEO van Cisco - een wereldwijde speler op vlak van netwerkapparatuur, cyberveiligheid en kwantumcomputing.

Actief in de technologiesector stond de CEO ook stil bij de meest recente evoluties op het vlak van generatieve artificële intelligentie, waarvan ChatGPT en DALL-E de bekendste voorbeelden zijn.

Volgens berichtgeving in De Tijd zei hij daarover dat:

  • het lang geleden was dat een technologie zo’n grootse impact had
  • de positieve kracht van artificiële intelligentie ook risico’s met zich meebrengt
  • overheden moeten sneller op de bal moeten spelen en ook de risico’s en de bedreigingen beter moeten kunnen inschatten

Dat zijn natuurlijk geen nieuwe inzichten, minister-president. Reeds vorig jaar in dit parlement hebben we een resolutie goedgekeurd over Artificiële Intelligentie. We hebben aan de regering gevraagd om het ethisch gebruik van AI toe te passen, te stimuleren en te reguleren. 

Zo vroegen we aan de regering om een beleidskader te ontwikkelen voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid, zodat zij weten hoe ze artificiële intelligentie op een ethische manier kunnen toepassen.

We hebben ook gevraagd om de burger te beschermen wanneer die deel uitmaakt van besluitvorming van artificiële intelligentie toepassingen, waar die een grote of beslissende rol spelen.

Vandaar mijn vraag aan u, minister-president: hoe ver staat de regering met het ethisch gebruik van AI?"

Antwoord minister-president Jambon:

"Mijnheer De Roo, artificiële intelligentie biedt inderdaad heel wat mogelijkheden, ook voor de overheid: zowel om haar dienstverlening verder te digitaliseren, alsook om haar eigen processen te optimaliseren. Als je dan naar artificiële intelligentie kijkt, dan moeten we er inderdaad voor zorgen dat we dit op een ethische manier gebruiken. Vorig jaar is er hier in het Vlaams Parlement een resolutie goedgekeurd, en naar aanleiding van die resolutie heeft het Agentschap Digitaal Vlaanderen een competentiecentrum inzake artificiële intelligentie opgericht dat de Vlaamse overheden actief begeleidt en bijstaat in het juiste gebruik van artificiële intelligentie.

Dat competentiecentrum onderzoekt momenteel welke gemeenschappelijke afspraken rond AI binnen de Vlaamse overheid kunnen worden gemaakt. Dat centrum doet dat niet alleen. Het inspireert zich bijvoorbeeld op het juridisch-ethisch toetsingskader dat de Nederlandse Rijksoverheid recent heeft ontwikkeld. Ook dat is dus input voor dat competentiecentrum. Maar ook vanuit de Europese AI Act en de interbestuurlijke samenwerking binnen het AI 4 Belgium-consortium worden in samenspraak verdere richtlijnen uitgewerkt. Het agentschap wordt hierbij gesteund door de ruime expertise en ervaring van het Vlaams Kenniscentrum Data & Maatschappij. Dat kenniscentrum is gefinancierd binnen het beleidsplan ‘Artificiële Intelligentie’ dat op 22 maart 2019 door de Vlaamse Regering is goedgekeurd. Dus ik zou zeggen: ‘work in progress’."

Repliek Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo:

"We investeren met Vlaanderen tientallen miljoenen in digitalisering en artificiële intelligentie is daar onlosmakelijk mee verbonden en dat is ook maar terecht. Met die technologie kunnen we als overheid bv. een betere inschatting maken als er rampen aankomen, de productiviteit van onze bedrijven verhogen, onze verkeersstromen en -infrastructuur efficiënter organiseren, onderhoud van het openbaar domein etc.

We leveren al belangrijke inspanningen om bedrijven mee te krijgen, maar het is natuurlijk ook zaak om de burger mee te krijgen. De burger toont jaar na jaar aan via de Digimeter dat ze te weinig vertrouwen hebben in technologie en ook een stuk in de overheid.

Ik denk dat als we meer positieve artificiële intelligentie projecten in de kijker kunnen zetten, we de burger meer kunnen meekrijgen.

Daarom mijn bijkomende vraag aan de minister-president:  hoe wil u de burger meer meekrijgen met artificiële intelligentie in Vlaanderen?"

Antwoord minister-president Jambon:

"Hoe kunnen we de burgers meekrijgen? Ik denk dat, wanneer we over artificiële intelligentie spreken, we ook spreken over big data, over vertrouwen van ‘datasharing’, en dan kom ik terug bij het Datanutsbedrijf. Dat is, denk ik, dus het vehikel.

Op dit moment zijn er, wat de Vlaamse overheid betreft, nog geen toepassingen bij de burger die op artificiële intelligentie gebaseerd zijn. Op het moment dat die eerste toepassingen eraan komen en ook in de praktijk neergezet worden, moet daar een communicatiecampagne mee gepaard. Maar het Datanutsbedrijf moet dus mee voor het vertrouwen daarin zorgen."

Repliek Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo:

"Collega's, laat ons vooral niet denken dat artificiële intelligentie onze politieke besluitvorming zal overnemen. Ze kan ze hoogstens mee ondersteunen, maar ze zal ze niet overnemen. En we moeten evolueren naar een Vlaanderen waarbij de vandaag onwetende burger eigenlijk een kritische burger wordt, die met die technologie durft om te gaan en dat vertrouwen in de overheid durft te hebben. Als overheid moeten we daarom ook waken over het ‘mens zijn’, moeten we ethisch principes toepassen.

Minister-president, ik heb u in uw antwoord onder andere het competentiecentrum horen noemen, onder andere ons Kenniscentrum Data & Maatschappij, dat we ten volle moeten ondersteunen. Maar we moeten er vooral voor zorgen dat we duidelijkheid geven aan burgers, dat we transparant zijn over welke toepassingen gebruikmaken van artificiële intelligentie, en dat we positieve voorbeelden in de kijker durven te zetten."

Je kan het volledige fragment (her)bekijken via deze link.