In opvolging van zijn eerdere schriftelijke vraag informeerde Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) bij bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) naar de verduidelijking van de voorwaarden voor de gezamenlijke inzameling van ‘droge niet-gevaarlijke fracties’

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat de gezamenlijke inzameling van droge niet-gevaarlijke en recycleerbare fracties vandaag al mogelijk is. Een aantal inzamelaars doet dat ook al. Vlarema 9 zorgt enkel voor verduidelijking. Het volstaat dat de inzamelaar zich organiseert op de voorwaarden.

De wetgeving verandert vooral om het verschil met restafval goed te duiden en de rechtszekerheid op dat vlak te verhogen. Het is aan de inzamelaars om hun klanten verder correct te informeren, ook op basis van de formules die zij concreet aanbieden aan hun klanten.

Naast de beperking tot een aantal concrete fracties (papier/karton, metaal, harde kunststoffen, folies en hout), zullen in het betreffende Vlarema-artikel volgende voorwaarden vermeld staan:

1° het zijn droge, niet-gevaarlijke afvalfracties, waarbij de samenvoeging van de fracties het achteraf uitsorteren en de recyclage van de afzonderlijke afvalfracties niet verhindert of laagwaardiger maakt dan dat het geval zou zijn als de inzameling volledig gescheiden gebeurt;

2° de recipiënt bevat geen andere afvalstoffen en geen bedrijfsrestafval;

3° als er een beroep gedaan wordt op een inzamelaar, handelaar of makelaar van afvalstoffen, sluit de afvalstoffenproducent daarmee een contract, waarin de samengevoegde fracties worden gespecificeerd, en waarin wordt vermeld dat de recipiënt geen andere afvalstoffen en geen bedrijfsrestafval mag bevatten;

4° de recipiënt wordt overgebracht naar een vergunde sorteerinrichting waar de fracties volledig worden uitgesorteerd.

De aanpassingen aan de voorwaarden voor de inzameling van droge niet-gevaarlijke en recycleerbare fracties - die nu reeds beschikbaar zijn en werden opgenomen in het ontwerp van Vlarema 9 - zullen van toepassing zijn van zodra Vlarema 9 definitief is goedgekeurd. Belangrijk is vooral dat concreet aangegeven wordt welke afvalstoffen in aanmerking komen. Concreet gaat het om: metaal, hout, harde kunststoffen, folies en papier/karton.

De inzameling van droge niet-gevaarlijke en recycleerbare fracties kan gebeuren met de bestaande recipiënten (bijvoorbeeld gewone rol- of afzetcontainers). Het is natuurlijk wel zo dat het niet gemengd mag worden met restafval, er moet dus wel een ander recipiënt gebruikt worden dan voor het restafval. De regeling rond inzameling van droge niet-gevaarlijke en recycleerbare fracties is door de OVAM besproken met de sector van afvalinzamelaars.

Voor de verplichting om te werken met gewichtsdiftar, die in voege gaat vanaf 1 januari 2025, is een overgangstermijn voorzien. Dat biedt de mogelijkheid aan inzamelaars om zich aan te passen. Zo kan bijvoorbeeld op alle voertuigen gewichtsregistratie worden voorzien en kan de facturatie worden aangepast.

Eens Vlarema 9 definitief is goedgekeurd, kan een communicatie opgezet worden via de sectorfederatie Denuo en via de communicatiekanalen OVAM-nieuwbrief en de OVAM-link. Het is belangrijk om de communicatie zo snel mogelijk op te starten om alle betrokkenen tijdig te informeren van de nakende aanpassingen.

Stijn De Roo: “Het is belangrijk dat ook bedrijven een steentje bijdragen om de afvalberg te verminderen.

De goedkeuring van Vlarema 9 is een belangrijke stap ter verduidelijking van de inzameling van droge niet-gevaarlijke en recycleerbare fracties.”