Op de gemeenteraad van maandag 22 november kwam fractieleider Stijn De Roo tussen op de interpellatie over de aanpak van seksueel geweld en seksuele intimidatie.
 
De vele getuigenissen en de recente protesten moeten de stad niet alleen overtuigen de huidige inspannignen aan te hoduen, maar ook aanzetten om nog méér te doen tegen seksueel geweld. Met CD&V Gent stemden we daarom in de gemeenteraad vóór verdere acties:

- we onderzoeken met welke middenveldpartner(s) we kunnen samenwerken om seksueel geweld en intimidatie te bestrijden

- we roepen de minister van Justitie en het federaal parlement op om verder werk te maken van de invoering van een geactualiseerd seksueel strafrecht

- we zetten in op het Gentse driesprenbeleid: preventie, zorg voor slachtoffers en het verhogen van de pakkans voor daders

De volledige tussenkomst van fractieleider Stijn De Roo lees je hieronder:

"Collega’s,

Zonder zorgen alleen naar huis wandelen of fietsen na een feestje…

Van een avond op café genieten en niet hoeven vrezen dat je wordt lastig gevallen of wordt aangerand…

Naar toilet kunnen gaan zonder dat je vrienden of vriendinnen moet vragen mee te gaan zodat je je veilig zou voelen...

Kiezen voor de outfit die je het mooist vindt en niet voor die waarvan je denkt dat je er het minst op zal worden aangesproken of dat niemand je er over lastig valt…

Het zou allemaal evident moeten zijn, maar dat is het jammer genoeg niet voor talloze vrouwen en LGBTQI+-personen. Het zijn dagelijkse angsten waar zij, anno 2021, mee geconfronteerd worden.

Collega’s,

De getuigenissen die we de afgelopen tijd hoorden, tonen hoeveel moed slachtoffers van seksueel en grensoverschrijdend gedrag hebben. Ze deelden hun verhaal met ons en met de wereld. Ze gingen mentaal en fysiek opnieuw door de gebeurtenissen die hun leven en hun wereldbeeld hebben veranderd. Ze leerden ons dat de impact die dergelijk walgelijk gedrag heeft op hun fysieke en mentale integriteit gigantisch groot is.

Ik wil dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om uit naam van de CD&V-fractie mijn steun te betuigen aan alle slachtoffers van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag.

De vele getuigenissen, de talrijke meldingen en de protesten moeten ons als stad dan ook aanzetten om verder actie te ondernemen. Onze stad heeft reeds een sterke werking rond seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag, met verschillende initiatieven en projecten:

  • Zo maken we deel uit van het netwerk Safer Cities om de stadsdiensten te versterken in het ondersteunen van slachtoffers en potentiële slachtoffers van seksueel en gender-gerelateerd geweld. De UGent creëerde, in het kader van dit project, een digitaal platform waar slachtoffers feiten van seksuele intimidatie konden pinnen en waarbij jongeren hierrond beleidsaanbevelingen konden doen.
  • Vanaf januari 2022 worden omstaandertrainingen georganiseerd voor horecapersoneel, jeugdbewegingen, gemeenteraadsleden en andere belanghebbenden.
  • Ook werd er een Taskforce Grensoverschrijdend Gedrag opgericht waarin zowel stadsdiensten, zoals de dienst preventie en veiligheid, als andere stakeholders -waaronder Night life council, vertegenwoordigers van Casa Rosa en de studentenraad- vertegenwoordigd zijn.
  • Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld speelt vandaag een cruciale rol bij de opvang en begeleiding van slachtoffers en het verhogen van de pakkans van daders. Uit cijfers die ik opvroeg blijkt dat het aantal slachtoffers dat bij het centrum aanklopte de laatste maanden toenam. Dat kan te maken hebben met een toename van seksueel geweld, maar ook met een grotere bekendheid van het centrum. We moeten die bekendheid in elk geval nog verder versterken. De geïntegreerde werking zorgt ervoor dat slachtoffers op de best mogelijke manier worden begeleid. Bovendien blijkt dat maar liefst 7 op de 10 slachtoffers die bij het zorgcentra van Oost-Vlaanderen aankloppen, effectief klacht indienen bij de politie. Dat is zeer veel. Bij seksueel geweld bestaat immers een groot dark number: naar schatting 90 procent van de slachtoffers dient geen klacht in.

Met andere woorden: we doen al heel wat in Gent, maar moeten op die fundamenten verder bouwen. Daarbij werken we zowel op preventie van seksueel geweld, op de zorg voor slachtoffers, als op het verhogen van de pakkans voor daders.

Want, laat ons hier héél duidelijk over zijn: de énigen die schuld treffen bij seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag zijn daders. Om de pakkans en de strafrechtelijke vervolging van daders te verhogen, is het voor ons van groot belang dat het seksueel strafrecht geactualiseerd wordt. We steunen daarom ook de oproep aan de Minister van Justitie en het federaal parlement om hier zonder uitstel en onverwijld werk van te maken.

Collega’s,

Dit stadsbestuur strijdt actief tegen seksueel geweld en gaat op die weg verder met het aanstellen van een nieuwe coördinator. We zullen het beleid de komende jaren blijven evalueren en kijken wat goed werkt en bijsturen waar verbetering nodig is.

Voor ons als christendemocraten is het evident en zelfs noodzakelijk om het middenveld te betrekken bij een slagkrachtige aanpak voor dit complex maatschappelijk probleem. Verenigingen die actief zijn rond het bestrijden van seksueel geweld en seksuele intimidatie zijn een cruciale partner in onze verdere strijd. We moeten hun jarenlange ervaring en expertise inzetten om samen maatschappelijke verandering te weeg te brengen.

Het aantal organisaties is groot. Daarom is het belangrijk om duidelijke doelstellingen te bepalen en op basis daarvan partnerschappen aan te gaan met organisaties die het meest geschikt zijn om deze doelstellingen te bereiken.

Collega’s,

Ik wil ook even inpikken op het voorstel van raadsbesluit van collega Van Bossuyt: als CD&V-fractie lopen we er niet warm voor om overal in Gent camera’s te hangen. Camera’s bieden ook geen afdoend antwoord op de problematiek van seksuele intimidatie en seksueel geweld. In de Overpoortbuurt zijn er nu al permanente camera’s, maar toch situeerden verschillende van de recente meldingen zich net in die buurt. Wij zijn niet per se tegen veiligheidscamera’s, maar ze moeten zinvol zijn.

Wij zetten in op het bereiken van betere resultaten vanuit de andere onderdelen van de veiligheidsketen. Denk bijvoorbeeld aan preventie, het versterken van sociale cohesie, sociale controle en betrokkenheid, gemeenschapsgerichte politie, en ga zomaar verder.

We zijn dan ook overtuigd dat we met het Gentse driesporenbeleid rond seksueel geweld, méér resultaten zullen boeken dan met het op grote schaal voorzien van camera’s.

Collega’s,

Niet alleen wij als overheid, maar iedereen heeft een verantwoordelijkheid om seksueel geweld een halt toe te roepen. We roepen de Gentenaars dan ook op om actief in te gaan op het aanbod van omstaandertraining, om zich verder te informeren, om tegen slachtoffers te zeggen: ‘ik geloof u!’, om in te grijpen in situaties waarin iemand lastig gevallen wordt en om ieders grenzen te respecteren.

Zo geven wij als politiek, maar ook als samenleving een duidelijk signaal: tegen seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag zeggen wij kordaat NEEN.

Ik dank u."