Begin oktober berichtte imec over een primeur voor Vlaamse wetenschappers. Onderzoekers van imec en Universiteit Gent (UGent) brachten voor het eerst de elektromagnetische straling van een commercieel 5G-netwerk in kaart. Ze konden daarmee aantonen dat de hypotheses over 5G-straling waar we tot nu toe vanuit gingen – namelijk dat de straling veilig is en onder de WHO-normen (World Health Organisation) valt – ook effectief in de praktijk gelden.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) informeerde bij Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) naar de stand van zaken van de uitrol van 5G in Vlaanderen en naar zijn plannen om een draagvlak voor de veiligheid van 5G te creëren.

Op de vragen van de De Roo antwoordde minister Dalle: “Twee elementen zijn belangrijk. Eén, de technologische toepassingen die mogelijk zullen worden met 5G zijn zeer belangrijk. Alles inzake ‘augmented and extended reality’ zal nog efficiënter kunnen werken als er een goed 5G-netwerk is dat overal beschikbaar is. Het technologisch belang hiervan kunnen we onmogelijk overschatten.

Twee: de bezorgdheden die vandaag nog binnen de bevolking bestaan over de gezondheid zijn onterecht. Ze zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. Het is wetenschappelijk aangetoond dat hier geen grote gezondheidsrisico’s aan gekoppeld zijn. We moeten dat aan de bevolking overbrengen. Ik begrijp heel goed dat als er nieuwe technologie ingang vindt, er zorgen zijn. Maar we moeten de wetenschappelijke feiten naar voren schuiven.

Sinds de bespreking van het dossier op het overlegcomité van 26 mei 2021 en de daaropvolgende bespreking op 3 juni is vooral de Raad van State aan de slag gegaan. We hadden al het advies van de Raad van State gekregen over de wijziging van de telecomwet, maar na het overlegcomité van 26 mei heeft de federale overheid ook de vijf KB’s over de veilingen zelf aan de Raad van State voorgelegd. Dat gaat over de KB’s die de veilingen organiseren. Op 4 oktober 2021 heeft de Raad van State zijn adviezen bij die vijf KB’s uitgebracht.

Bovendien heeft het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) afgelopen zomer tussen 16 juli en 31 augustus 2021 over deze KB’s opnieuw een publieke raadpleging gehouden. De federale overheid heeft inmiddels de KB’s aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State. Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 2006 zijn alle teksten nu eerst voor raadpleging voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie. Vervolgens zullen de teksten eind november opnieuw worden voorgelegd aan het overlegcomité. We zijn nu bezig om binnen de schoot van de Vlaamse Regering te bekijken of de voorliggende teksten afdoende tegemoetkomen aan de eerdere vragen van de Vlaamse Regering en aan de opmerkingen van de Raad van State. We zullen vervolgens ons standpunt terzake bepalen.

Wat mij betreft, is het belangrijk dat we snel vooruit kunnen gaan zodat die veiling effectief kan georganiseerd worden.  2022 moet het jaar worden van 5G, we moeten daar absoluut mee vooruitgaan.  

Wat betreft het draagvlak voor de veiligheid van 5G. De wetenschappelijke data zijn voorhanden. De vraag is: hoe kunnen we de mensen ervan overtuigen dat dit geen probleem stelt voor de veiligheid en de gezondheid?

Ik verwijs in eerste instantie naar de stralingsnormen in Vlaanderen. Dat is een bevoegdheid van collega Demir. Op initiatief van collega Demir heeft de Vlaamse Regering op 23 april 2021 nieuwe stralingsnormen goedgekeurd die het mogelijk moeten maken om 5G uit te rollen. Daarbij stond uiteraard de bescherming van de gezondheid van de mensen centraal en behielden we de bestaande cumulatieve blootstellingsnorm van 20,6 Volt per meter bij 900 MHz. Deze norm is vier keer strenger in vermogen dan de grenswaarde die aanbevolen wordt door de WHO, de richtlijn van de Internationale Commissie voor de bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP) en de Aanbeveling van de Raad van 12 juli 1999.

Vanuit mijn mediabevoegdheid neem ik in de Vlaamse Regering uiteraard een faciliterende rol op bij de opbouw van het initiatief van collega De Sutter voor de opbouw van een overkoepelend kennis- en leerplatform rond 5G waartoe het overlegcomité op 12 februari 2021 al beslist heeft.

Dit platform moet zorgen voor betere informatieverstrekking aangaande 5G naar de burger. Het doel is onder meer om deze informatie via een informatieve website naar de burger over te brengen. Het gaat over de website over5g.be. Op de startpagina van die site vindt u onder meer een link naar de uitrol van 5G in Vlaanderen en een verwijzing naar de informatie van het Departement Omgeving over bijvoorbeeld de gezondheidseffecten van de zendantennes. U vindt daar ook informatie over de normering maar ook over waar antennes staan, wat de impact is op de gezondheid en dergelijke meer.

Intussen is ook de tweede fase gestart om te komen tot een uitgebreidere en interactieve website waar ook grafisch materiaal en video’s kunnen in geïntegreerd worden. Ook de onderzoeken van imec waar u in uw vraag naar refereert, zullen binnenkort op die website te vinden zijn.

Tot daar een aantal elementen om effectief het draagvlak bij de bevolking te versterken. Een zaak is zeker: dit zal zeer belangrijk zijn voor de mensen en ze moeten zich geen zorgen maken over hun gezondheid.”

Stijn De Roo: “De digitalisering is een essentieel onderdeel van de relance. Het betreft zowel de economische als de maatschappelijke relance na corona. Laat ons hopen dat die ‘na corona’ nu heel snel komt.

5G biedt heel wat kansen om innovatieve toepassingen in ons dagelijks economische en maatschappelijke leven in te bouwen.

Ik hoop dat de verspreiding goed kan voorbereid worden door samen te werken met investeerders en zeker ook door een draagvlak bij de bevolking te zoeken.  Er mag geen tijd verloren gaan. Zodra de wetenschappelijke communicatie ter beschikking is, moet die breed verspreid worden.”

Het volledige verslag van mijn vraag om uitleg vind je hier.