Informatie verzameld door onze Belgische financiële instellingen, die de FOD Financiën daarna automatisch moet doorsturen naar de bevoegde diensten in het buitenland, mag niet gebruikt worden door onze eigen Belgische belastingadministratie. Dat blijkt uit een wetsontwerp van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), dat op vrijdag 20 november in de commissie Financiën besproken werd. Hierdoor kan de verschuldigde Belgische belasting niet correct vastgesteld en geïnd worden. CD&V vindt dit discriminerend en onrechtvaardig.

Onze Belgische belastingadministratie zal door de omzetting van Europese regels in nationaal recht veel nuttige en noodzakelijke gegevens ontvangen vanuit het buitenland, maar ook uit eigen land. De gegevens die de Belgische fiscus zal ontvangen van de Belgische financiële instellingen, mag ze volgens de visie van minister Van Overtveldt niet gebruiken voor belastingdoeleinden. Vooral bij niet-inwoners – in België werkzaam maar niet in het bezit van de Belgische nationaliteit – is dat problematisch. “Door deze beperking kan de belasting voor pakweg een Brusselse expat niet juist vastgesteld worden, laat staan correct geïnd.” merkt CD&V-Kamerlid Roel Deseyn op. “In het kader van een meer rechtvaardig en transparant belastingsysteem vinden we dat niet kunnen.”

De passage staat in de memorie van toelichting, niet in de wet zelf. Nochtans verwacht Europa dit verbod niet. De beperking vloeit dus voort uit de lezing van de minister van Financiën zelf. Deze interpretatie is volgens Deseyn niet enkel te restrictief, ze is bijkomend discriminerend en in strijd met de fundamentele regels van het vrij verkeer. “De fiscus mag alle informatie gebruiken die ze ontvangt over Belgen met een buitenlandse rekening. Maar hetzelfde geldt niet voor niet-inwoners die in België werken, zoals expats. Rechtvaardige fiscaliteit wil zeggen dat gelijkaardige gevallen een gelijkaardige behandeling krijgen. Dat is jammer genoeg niet het geval en daarmee legt de minister het advies van de Raad van State gewoonweg naast zich neer.” zegt Roel Deseyn.

Kamerlid Roel Deseyn vroeg daarom aan de minister Van Overtveldt om zijn beperkende lezing te herzien. “Als minister van Financiën heeft hij zich al verscheidene keren uitgesproken als een fervent voorstander van meer transparantie en een meer doeltreffende FOD Financiën. De algemene beleidsnota Financiën staat zelfs bol van dergelijke engagementen. Het zou zonde zijn dat met een pennentrek in het wetsontwerp de vraag naar meer transparantie en een rechtvaardig fiscaal stelsel wordt onderuit gehaald.” zegt Deseyn.

Minister Van Overtveldt bleef echter bij zijn interpretatie. “Een spijtige zaak” besluit Deseyn. “De discriminatie ten aanzien van Belgen met buitenlandse rekeningen blijft bestaan, het bankgeheim eveneens.”.