De minister van Financiën zal onderzoeken of het mogelijk is om zijn ‘genaderecht’ over te dragen aan de fiscale bemiddelingsdienst. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van CD&V-Kamerlid Roel Deseyn aan de bevoegde minister. Vandaag kan een minister van Financiën immers belastingverhogingen of boetes die zijn opgelegd aan de belastingplichtige, verminderen of kwijtschelden.

 

Morgen is het weer zover: op 15 juli moet elke Belg die zijn belastingaangifte via tax-on-web invult, doorsturen naar de fiscus. De minister van Financiën kan bij ministerieel besluit, gebaseerd op het genaderecht en op voorstel van zijn administratie, komaf maken met boetes of belastingverhogingen, wanneer blijkt dat de belastingaangifte onregelmatigheden vertoonde. Eerdere cijfers die Deseyn opvroeg aan de bevoegde minister wezen uit dat er tot en met november 2014 100 kwijtscheldingen meer verleend werden dan in 2013. In de jaren 2013 en 2014 zijn er in totaal 404 kwijtscheldingen gebeurd.

 

‘De parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar grote fiscale fraudedossiers heeft de nodige aandacht geschonken aan dit genaderecht. In haar eindverslag van 2009 geeft ze aan dat een tussenkomst van de minister niet meer vereist is. Ik pleit voor een grotere rol van de fiscale bemiddelingsdienst.’, aldus Deseyn, die er ook op wijst dat er in de vorige legislatuur enkele stappen op korte termijn werden gezet om te komen tot een meer objectieve procedure, zoals een betere motivering van de genomen besluiten.

 

De minister geeft in zijn antwoord aan Deseyn aan dat hij het met hem eens is, en gaat onderzoeken of het mogelijk is om zijn genaderecht over te dragen naar de bemiddelingsdienst. Daarnaast zal hij op vraag van Deseyn ook nagaan of het genaderecht uitgebreid kan worden. Momenteel is het immers de belastingplichtige die wordt gestraft, wanneer zijn boekhouder een zware professionele fout gemaakt heeft.

 

Momenteel kunnen burgers die een blijvend geschil hebben met de Federale Overheidsdienst Financiën terecht bij de fiscale bemiddelingsdienst. De keuze om het genaderecht over te dragen aan deze dienst is volgens Roel Deseyn dan ook niet meer dan logisch. ‘Deze dienst werkt autonoom, en kan dus op een objectieve, onpartijdige en onafhankelijke manier eventuele onregelmatigheden in verband met de belastingaangifte behandelen. Daar heeft de burger immers recht op.’, besluit hij.