Met het wetsvoorstel dat ondertekend wordt door meerderheid en oppositie worden de aasgierfondsen in België aan banden gelegd. CD&V-Kamerlid Roel Deseyn: “Het is weer een belangrijke stap die we gezet hebben. Nu is het aan andere landen om ons voorbeeld te volgen. Een meer internationaal gecoördineerde aanpak zou wel wenselijk zijn.”

Aasgierfondsen zijn investeringsfondsen die voor een spotprijs staatsobligaties of schulden van staten opkopen, om vervolgens via een gerechtelijke procedure de debiteurstaten te verplichten tot uitbetaling van de nominale waarde (het oorspronkelijke bedrag van de schuld), die de obligaties of schulden hadden op het moment dat ze werden uitgegeven, vermeerderd met de achterstallige renten.

 

Deze investeringsfondsen gaan dus op zoek naar heel goedkope staatsobligaties, vooral dan van arme landen of ontwikkelingslanden, die zich in financiële moeilijkheden bevinden. De bedoeling van deze aasgierfondsen is dan om de uitgegeven staatsobligaties of schuldpapieren over te nemen tegen een spotprijs, aangezien de waarde ervan is gekelderd door slechte ratings, met de bedoeling de debiteurstaten te laten veroordelen de oorspronkelijke waarde te vergoeden. De aasgierfondsen hebben enkel de bedoeling om winst te maken en niet om aan ontwikkelingssamenwerking te doen.

 

Het gevolg van dergelijke procedures zorgt ervoor dat de debiteurstaat wordt verplicht om deze investeringsfondsen te vergoeden, waardoor hun staatsschuld terug zal vermeerderen, met mogelijk negatieve implicaties voor toekomstige overheidsinvesteringen en economische groei. De aasgierfondsen gaan steeds op zoek naar het meest gunstige rechtssysteem om ervoor te zorgen dat zij effectief worden uitbetaald. Wanneer zij dan een uitspraak verkrijgen, voeren zij die uit door middel van een uitvoerend beslag, ongeacht waar ter wereld, op de tegoeden van de debiteurstaat of op schuldvorderingen van die staat op derden (bv. ontwikkelingsgeld van een land zoals België).

 

Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de aasgierfondsen aan banden worden gelegd. Het voorstel stelt dat ‘wanneer een schuldeiser een onwettig voordeel nastreeft, dat onwettig voordeel wordt beperkt tot de prijs die hij ervoor heeft betaald’. Daarmee wordt bedoeld dat een schuldeiser enkel het bedrag kan terugvorderen dat hij heeft gegeven om de waardepapieren in eigendom te verwerven en dus niet het nominale bedrag, eigenlijk de oorspronkelijke waarde van de eigenlijke waardepapieren op het moment van hun uitgifte.

 

Roel Deseyn: “Dit wetsvoorstel heeft een grote symboolwaarde. Gelukkig is de Belgische wet al streng m.b.t. het verbod om uitvoerend beslag te leggen op tegoeden van een debiteurstaat, als het gaat om Belgische ontwikkelingsgeld. Maar het is belangrijk een signaal te sturen naar de internationale gemeenschap om deze materie aan te kaarten, in de hoop dat de VN of de EU dit dossier naar zich toe zullen trekken om een internationale of Europese aanpak te organiseren.”