Vrijdag heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring verleend aan het brownfieldconvenant Drongen – Bostoen. Dit convenant omvat het herontwikkelen van de onderbenutte site Bostoen (10ha), gelegen ten westen van de stad Gent, nabij het centrum van Drongen en begrensd door de R4 West en de Deinsesteenweg (N466).

Heden ligt de bedrijvensite aan de Koninginnelaan te Drongen er onderbenut en ongestructureerd bij. Bedoeling is om het ruimtegebruik op de site te maximaliseren in een toekomstgericht duurzaam concept.

Dat wil zeggen dat de site inzake mobiliteit ontsluitbaar is. De fiets, het openbaar vervoer, gebundeld parkeren, … dienen voorop te staan voor het goede gebruik van de site. Dat wil ook zeggen dat men zorg draagt voor de landschappelijke en ecologische elementen die er zijn. Er wordt geopteerd voor een maximale productie van hernieuwbare energie met verbruik op locatie.

De site is momenteel onderhevig aan bodemverontreiniging. De grond dient dus eerst gesaneerd te worden vooraleer ze bedrijfsklaar kan zijn. Ook op vlak van geluidshinder dienen de nodige stappen ondernomen te worden zodat de omliggende bewoners zo min mogelijk last ondervinden.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V): “Dit convenant zorgt voor een meerwaarde voor Drongen en omgeving. De nood aan duurzame werkplekken is groot. Het is belangrijk voor het leefmilieu dat nu vastligt dat de vervuilde gronden gesaneerd worden. Bovendien zullen de op te richten gebouwen rekening houden met de omgeving waarin ze liggen. Om die reden gaat alle prioriteit nu naar een info- overlegmoment met de omwonenden. Zij moeten betrokken worden bij dit project teneinde een gedegen draagvlak te creëren. De Vlaamse overheid steunt dit project.”

In het Gentse is er nood aan ruimte tot het (her)ontwikkelen van bedrijventerreinen. De site Drongen-Bostoen kan hieraan voldoen.

Vlaams Volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter voor CD&V in de Gentse gemeenteraad Stijn De Roo: “De site van Bostoen is goed gelegen in Drongen, maar onderbenut. Het gebied van dit convenant kadert in een masterplan dat maar liefst 60.000 m² vloeroppervlakte voorziet voor maakeconomie. Op korte termijn (2021-2026) kan men de site deels herontwikkelen, maar voor de volledige site is een aanpassing van de bestaande rotonde op het knooppunt N466 Deinsesteenweg - Mariakerksesteenweg – Konningeninnelaan nodig. Na een informatie- en inspraakmoment voor de buurtbewoners en de verwerking van eventuele wijzigingen, wordt het convenant van kracht.”