De Vlaamse regering engageert zich om voor een faire financiële compensatie te zorgen voor elke Vlaming die zonnepanelen heeft geplaatst en niet langer kan gebruik maken van het principe van de terugdraaiende teller. De compensatie zal op maat zijn afhankelijk van het moment waarop de zonnepanelen geplaatst werden en de grootte van de installatie. Vlamingen die de standaard zonnepanelen geplaatst hebben in 2020 zullen een premie krijgen van ongeveer 1.500 euro. Het afschaffen van de terugdraaiende teller heeft anderzijds als voordeel dat de elektriciteitsfactuur voor ruim 2 miljoen Vlamingen iets zal dalen.

Vele gezinnen wilden de voorbije jaren hun steentje bijdragen in de strijd tegen klimaatverandering en hebben ter goeder trouw geïnvesteerd in zonnepanelen, met de belofte dat die investering ook rendabel zou zijn. Het wegvallen van de terugdraaiende teller stelt veel Vlamingen voor een onaangename verrassing en is een streep door hun rekening. Met de Vlaamse regering hebben we dan ook onmiddellijk afspraken gemaakt, minder dan 24u na het arrest van het Grondwettelijk Hof. Zo geven we duidelijkheid op een probleem dat wel degelijk moet opgelost worden.

Het basisprincipe is dat wie beslist had om in zonnepanelen te investeren, daar een fair financieel rendement moet uithalen, ook na het wegvallen van de terugdraaiende teller.

We houden ons aan een rendement van 5% op 15 jaar. Als dat rendement door het wegvallen van de terugdraaiende teller niet meer kan gehaald worden, gaan we dat financieel compenseren vanuit de Vlaamse begroting.  De compensatie gaat gebeuren door een eenmalige premie die te vergelijken is met de investeringspremie die men sinds nieuwjaar krijgt voor het plaatsen van zonnepanelen. De hoogte van de premie wordt bepaald door het jaartal van plaatsing en door de grootte van de installatie. Hoe langer geleden de plaatsing, hoe duurder de zonnepanelen waren, maar ook hoe langer men al heeft kunnen profiteren van de terugdraaiende teller. Men moet ook steeds in gedachten houden dat gelijk met het wegvallen van de terugdraaiende teller, ook het prosumententarief wegvalt.

De zonnepanelen die in 2020 geplaatst werden, gaan bv. een premie van ongeveer 1500 euro krijgen voor een omvormer van 4 kWp, en 3000 euro voor 8 kWp.

Men gaat ook de mogelijkheid krijgen om in plaats van een zuiver financiële premie, een 30% hogere compensatie te krijgen, op voorwaarde dat daarmee een huisbatterij of warmtepompboiler wordt gezet. Dat is voor iedereen interessanter: als gebruiker kan je nog meer je eigen stroom nuttig omzetten voor eigen gebruik en dus hoger financieel rendement uit je zonnepanelen halen. De netbeheerder krijgt minder te maken met pieken van stroominjectie op de middag en pieken in verbruik in de avond. Deze premie is bovenop de bestaande REG-premies voor batterijen of zonnepanelen. Voor die bestaande batterijpremie wordt het premiebedrag en het budget verhoogd en zullen ook grotere batterijen een premie kunnen krijgen: tot 2.250 euro voor een batterij van 9 kWh. Dit is o.a. interessant voor wie met een warmtepomp verwarmt.

Er zijn twee groepen van gedupeerden. De eerste groep zijn de prosumenten die nu al een digitale meter hebben. Dat zijn er ongeveer 101.000. Het recht op 15 jaar terugdraaiende teller valt daar onherroepelijk weg. Zij krijgen dit jaar nog de compenserende premie.

De tweede groep zijn de prosumenten die tot vorig jaar zonnepanelen hebben gezet en nog geen digitale meter hebben. Dat zijn er ongeveer 467.000.  Fluvius krijgt niet langer de verplichting om die allemaal ten laatste tegen eind 2022 een digitale meter te geven. De plaatsing zal gebeuren gelijk met de systematische uitrol die straat per straat gaat gebeuren tot 2029.  Men kan binnen de 6 maanden een premie aanvragen zoals de eerste groep, al zal het premiebedrag jaar na jaar dalen omdat men langer van de terugdraaiende teller heeft gebruik gemaakt.

Door het arrest van het Grondwettelijk Hof en omdat er nog geen bekabelde in plaats van een draadloze digitale meter bestaat tot begin 2023, kan iedereen tot januari 2023 weigeren om een digitale meter te plaatsen. Vanaf 2023 kan men dus in principe de digitale meter niet meer weigeren. Wie binnen de 6 maanden geen premie aanvraagt, verliest definitief het recht op een premie.

Ook voor wie in de toekomst zonnepanelen wil plaatsen, blijft die investering trouwens interessant. Wie vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, komt in aanmerking voor een eenmalige premie tot maximaal 1.500 euro.

Het afschaffen van de terugdraaiende teller heeft tot gevolg dat de elektriciteitsfactuur verlaagt doordat bepaalde bijdragen en kosten voor de leverancier kunnen dalen. Voor de meer dan 2 miljoen gebruikers zonder zonnepanelen betekent dit dus een lagere elektriciteitsfactuur. 

Vlaams viceminister-president Hilde Crevits: “Veel Vlamingen hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in zonnepanelen. In 2020 alleen al gaat het om meer dan 100.000 mensen. Door het arrest van het Grondwettelijk Hof kunnen ze niet langer gebruik maken van het principe van de terugdraaiende teller. Om hen daarvoor te compenseren, komt er een gelijkaardige premie afhankelijk van het moment van plaatsing en de grootte van de installatie. Als we de noodzakelijke omslag naar een meer klimaatneutrale samenleving willen maken, moeten we de Vlamingen blijven stimuleren daarin mee te stappen.

Joachim Coens, voorzitter CD&V: “CD&V is verheugd dat de Vlaamse Regering snel tot een billijke oplossing is gekomen voor de ruim 500.000 gezinnen die getroffen worden door het vervallen van de overgangsmaatregel van de terugdraaiende teller. Met de nieuwe regeling verzekeren we het rendement voor alle gezinnen die de voorbije jaren hebben geïnvesteerd in zonnepanelen en maximaliseren we op korte termijn de baten van de digitale meter. Dat past in onze ambitie om ecologie terug sexy maken. Dankzij deze oplossing behouden de mensen het perspectief om zelf het heft in handen te nemen en bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen hun huishouden duurzamer in te richten.”

Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne, energiespecialist CD&V: "We hebben in het Vlaams Parlement steeds gepleit voor rechtszekerheid en een billijk rendement voor eigenaars van zonnepanelen. Het is goed dat de Vlaamse Regering op minder dan 24 uur tot een goede oplossing is kunnen komen voor alle getroffenen. Op deze manier blijven investeringen in zonnepanelen, zowel de huidige als de toekomstige, met een rendement van 5% een pak rendabeler dan een spaarboekje. Het is positief dat er voorzien wordt in een 30% hogere premie indien ook een batterij of warmtepompboiler wordt geplaatst: dat is een rechtstreekse investering in onze economie én een toekomstbestendig energiesysteem"