cd&v wil met jobsdeal 2.0 ons land terug op de rails: “Werken aan een solidaire en welvarende gemeenschap waarin iedereen kansen krijgt, maar ook neemt

cd&v doet met een jobsdeal 2.0 een stevige aanzet voor een versterkt federaal arbeidsmarktbeleid. 15 concrete punten om ons arbeidsmarktbeleid een doorstart te geven, met als doel een solidaire en welvarende gemeenschap te creëren, niet enkel voor de huidige generatie maar tevens voor onze kinderen en kleinkinderen. cd&v wil vanuit haar eigen bril kijken naar de uitdagingen op onze arbeidsmarkt, inclusief naar werkloosheid en werkloosheidsuitkeringen: we staan voor een model waarin mensen kansen krijgen, vertrouwen gegeven wordt, niemand los gelaten wordt, maar waarin mensen ook hun verantwoordelijkheid opnemen. “Kansen geven, maar ook kansen nemen. Dat is de essentie. We mogen niemand aan zijn lot overlaten, maar tegelijkertijd mag je ook inspanningen vragen van mensen. In een solidaire en welvarende gemeenschap draagt iedereen zijn steentje bij, geheel volgens zijn eigen mogelijkheden”, stelt Sammy Mahdi, voorzitter van cd&v.

Waarom stelt cd&v een jobsdeal 2.0 voor?

De uitdagingen zijn groot. De werkzaamheidsgraad in België is nog een heel eind verwijderd van de beoogde 80% werkzaamheidsgraad en is de laagste van alle West-Europese landen. Vlaanderen gaat daarenboven gekreund onder een historisch hoog aantal vacatures en een kwalitatieve en kwantitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. Brussel en Wallonië kampen dan weer met andere problemen zoals een hogere werkloosheid. Ook telt ons land een significant aantal langdurig werklozen en inactieven. Momenteel zijn er meer dan 280 000 werkzoekenden in heel België, waarvan meer dan 150.000 mensen langer dan 2 jaar werkloos zijn. En dan zijn er nog heel wat mensen officieel niet-inzetbaar waarvan de arbeidsbemiddelaars zeggen dat ze nu niet naar een nieuwe job begeleid kunnen worden. Tegelijk kent Vlaanderen tienduizenden openstaande vacatures.

Bovendien legt de huidige budgettaire toestand van de federale staat, met onder meer een begrotingstekort van meer dan 30 miljard euro, op termijn een hypotheek op de welvaart van de toekomstige generaties. Voor cd&v zijn enkele structurele hervormingen noodzakelijk om ons land opnieuw op de rails te zetten. Een versterkt arbeidsmarktbeleid dat meer mensen aan de slag helpt, is daarbij essentieel.

Hoe wil cd&v dit doen?

In eerste instantie willen we dat werkende mensen veel meer gevaloriseerd worden. “Werken moet altijd meer lonen dan niet werken. Vandaag leeft bij vele mensen het gevoel dat dat niet zo is en het huidige systeem van uitkeringen en sociale tarieven kan een werkloosheidsval in de hand werken. Dat moet veranderen”, zegt Robrecht Bothuyne, Vlaams parlementslid. Dit onder meer door hogere netto lonen via de fiscale hervorming van Minister Van Peteghem, uitkeringen nooit sneller te laten stijgen dan de lonen, meer fiscaalvriendelijke overuren bij de eerste werkgever mogelijk te maken en door sociale voordelen afhankelijk te maken van het inkomen.

Daarnaast mogen mensen die hun job verliezen of een tegenslag hebben in het leven niet afgestraft worden, maar wel alle kansen krijgen om terug aan de slag te gaan met respect voor ieders mogelijkheden en beperkingen. We willen onder meer de werkloosheidsuitkering in de eerste maanden verhogen zodat werkzoekenden meer ruimte hebben om op zoek te gaan naar een duurzame job. Ook werknemers die worstelen met een medische problematiek maar graag aan de slag willen blijven, moeten hierin ondersteund worden. Langdurig zieken moeten stelselmatig kunnen hervatten door een soepele combinatie van een loon met een uitkering. Daar ligt ook een belangrijke verantwoordelijkheid voor werkgevers. En wie een job in een andere sector of zelfs regio wilt uitoefenen, moet daarbij ondersteund worden. “Wie wilt leren, bijscholen of werken, die verdient alle kansen. En wie moeilijkheden ondervindt op de arbeidsmarkt moeten we blijven vastpakken. Een 55+’er die 20 jaar gewerkt heeft bijvoorbeeld, moet extra begeleid worden maar mag ook zijn werkloosheidsuitkering niet verliezen. Dat zou onrechtvaardig zijn”, stelt Nathalie Muylle, federaal parlementslid.  

Maar voor cd&v moeten mensen ook kansen nemen. Daarom wil onze partij voor wie werkloos is een aanklampend activeringsbeleid dat óók durft te sanctioneren, zonder mensen evenwel los te laten. Vlaanderen maakt hier alvast werk van. We willen dat iedereen op arbeidsleeftijd een aanbod en begeleiding op maat krijgt op verschillende tijdstippen. De werkloosheidsverzekering moet ook terug gebruikt worden waarvoor ze dient: als vangnet voor wie werkloos wordt en een springplank om snel terug aan de slag te kunnen gaan. Daar hoort een sterkere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen bij met een snellere daling van de uitkeringen om te vermijden dat mensen langdurig werkloos worden. Wie na 3 jaar nog steeds werkloos is en geen 20 jaar anciënniteit kan voorleggen, verliest zijn uitkering maar wordt verder op lokaal niveau ondersteund, of desgevallend vanuit de ziekteverzekering. Niemand is gebaat bij een systeem dat mensen permanent in een werkloosheidsuitkering houdt, niet in het minst de werkloze zelf. Ook een werkloze die de streektaal niet wil leren, heeft geen recht op een werkloosheidsuitkering. Taalkennis is essentieel voor de integratie op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

Het volledige 15-puntenplan “Jobsdeal 2.0” kan u HIER vinden.

Dit 15-puntenplan past in een brede toekomstvisie op de arbeidsmarkt van de toekomst die cd&v momenteel uitwerkt. Deze jobsdeal 2.0 is dus niet alleen een voorzet voor een nieuwe federale arbeidsdeal, maar is ook onderdeel van een traject waarbij cd&v met alle experten, sociale partners, onderzoekers, HR-professionals, bedrijven en sectoren de dialoog aangaat om een vernieuwde arbeidsmarktvisie op diverse vlakken te ontwikkelen.