CD&V pleit voor een eengemaakt distributienettarief in heel Vlaanderen: “er moet eindelijk een einde worden gemaakt aan deze onrechtvaardige situatie”

De historisch hoge energieprijzen zetten de betaalbaarheid van de energiefactuur momenteel zwaar onder druk. Naast de energiekost, die aan de basis van de huidige prijsstijging ligt, en allerhande heffingen bestaat de energiefactuur ook uit nettarieven. Die nettarieven kunnen tussen de verschillende netgebieden zeer sterk verschillen, soms tot bijna €180 op jaarbasis. Deze onrechtvaardigheid wil Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) nu aanpakken: “Het is niet meer uit te leggen dat er situaties bestaan waar gezinnen wonend in dezelfde straat voor een gelijk verbruik soms tot bijna 50% meer distributienetkosten moeten betalen”.

Vlaanderen telt op dit moment 10 distributienetbeheerders (DNB’s) voor elektriciteit en gas. Zij bouwen, onderhouden en beheren de distributienetten en brengen elektriciteit en gas tot bij de eindafnemer. Hun werking wordt gefinancierd via de distributienettarieven op de energiefactuur. Die tarieven kunnen sterk verschillen tussen de netbeheerders onderling. De verklaring hiervoor ligt in de historische beleidskeuzes van de distributienetbeheerder, onder andere over de gebruikte technieken en de kapitaalstructuur, maar ook bij het type klanten en hun energieverbruik, de kosten voor rationeel energiegebruik (REG) en de groenestroomcertificaten. Robrecht Bothuyne: “Deze problematiek werd al meermaals aangekaart door verschillende organisaties, waaronder Test-Aankoop, de Vlaamse Ombudsdienst, Samenlevingsopbouw en verschillende betrokken gemeenten. Het is hoog tijd om hun verzuchtingen ter harte te nemen en te evolueren naar een eenheidstarief voor heel Vlaanderen”.

Die situatie heeft geleid tot grote tarifaire verschillen tussen de verschillende netgebieden. Het maximale verschil voor eenzelfde verbruik liep in 2021 op tot €179 op jaarbasis. Vergeleken met het gewogen gemiddelde van alle netgebieden bedraagt het verschil +€109 (Gaselwest) tot -€70 (Fluvius Limburg).

CD&V wil deze onrechtvaardige situatie aanpakken en voelt zich daarin gesterkt door haar leden, Bothuyne: “Tijdens ons ‘Power On!’-congres eind vorig jaar werd dit standpunt door onze leden bekrachtigd met meer dan 94% van de stemmen. We zijn onmiddellijk aan de slag gegaan om dit standpunt te realiseren en dienen nu een conceptnota in in het Vlaams Parlement.”

Robrecht Bothuyne: “De daling van de distributienettarieven de komende jaren, laat toe een solidarisering tussen alle distributienetbeheerders in Vlaanderen op te zetten, zonder dat individuele netgebruikers significant hogere netkosten zullen moeten betalen dan nu het geval is.” Een eenvoudiger systeem van distributienetkosten in Vlaanderen resulteert bovendien in een globale kostenbesparing bij de distributienetbeheerder en de regulator, en dus lagere nettarieven voor elke gebruiker. Nu er sinds 2018 slechts één overkoepelende werkmaatschappij, Fluvius SO, voor alle distributienetbeheerders in Vlaanderen overblijft, is de eerste horde genomen.

CD&V dient daarom in het Vlaams Parlement een conceptnota in en geeft daarmee het startschot om eindelijk het debat te voeren over de verdere stappen die dienen gezet te worden om te komen tot een eengemaakt distributienettarief in Vlaanderen. Bothuyne: ‘Op basis van hoorzittingen met de betrokken actoren wil CD&V de juridische haalbaarheid aftoetsen om finaal dit jaar nog de relevante regelgeving aan te kunnen passen.’