De plannen voor de omleidingsweg rond Zoersel zijn ondertussen al meer dan 50 jaar oud. De aanleg van deze weg is noodzakelijk om de dorpskern van Zoersel, die kreunt onder het toegenomen verkeer, weer leefbaar en verkeersveiliger te maken. Daarnaast is een nieuwe verbindingsweg nodig tussen de omleidingsweg en de industriezone van Malle. Enerzijds om de omleidingsweg optimaal te laten functioneren, anderzijds om ook het centrum van Malle te ontlasten. In een parlementaire vraag vroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers naar een stand van zaken.

Al in november 1963 besliste de Zoerselse gemeenteraad over het tracé van de omleidingsweg. Vanuit de gemeente wordt sindsdien aangedrongen op de realisatie ervan. Intussen groeide de deelgemeente Zoersel spectaculair, werd de E34 aangelegd en ontwikkelde de industriezone Malle zich. Allemaal elementen die een grote weerslag hebben op het (zwaar) verkeer in de regio. De omleidingsweg en nieuwe verbindingsweg tussen de omleidingsweg en de industriezone van Malle zijn daarom noodzakelijk om het centrum van Malle en Zoersel te ontlasten.

Omleidingsweg
Voorlopig is er echter nog altijd geen zicht op de start van de werken. In het najaar van 2012 werd voor de ringweg een bouwaanvraag ingediend en een openbaar onderzoek georganiseerd. Een half jaar later besliste het Agentschap Weten en Verkeer (AWV), omwille van een aantal negatieve adviezen en bezwaarschriften, die bouwaanvraag voor de omleidingsweg in te trekken. Een nieuwe indiening kan pas wanneer er juridische zekerheid is met betrekking tot de dossiers over de omleiding en afschaffing van een aantal buurtwegen, wat nodig is om de omleidingsweg te kunnen realiseren. Vijf van deze zes dossiers worden echter aangevochten bij de Raad van State, momenteel nog zonder uitspraak.

Het AWV bereidt momenteel tien bijkomende dossiers hierover voor. Deze werden aan de gemeente en de deputatie overgemaakt, zodat ze dit voorjaar nog zouden kunnen worden afgewerkt en ingediend bij de deputatie.

Voor de realisatie van de ringweg zijn ook zo’n tachtig onteigeningen nodig, geraamd op zes miljoen euro. Daarvan zijn nog maar zeven aktes verleden. Daar tegenover staat een uitgave van  1.286.646,90 euro. Sinds het najaar van 2018 werden de onderhandelingen hiervoor terug opgestart. Deze zouden in 2020 moeten zijn afgerond.

Verbindingsweg met Malle
Over het voorontwerp van de verbindingsweg met Malle werd vorig jaar in februari een infosessie gehouden voor de eigenaars van percelen die mogelijk door een onteigening zouden worden getroffen. Een maand later volgden twee dialoogsessies voor geïnteresseerde burgers. De feedback daaruit werd grondig bestudeerd en afgetoetst aan het ontwerpplan. 

De suggesties en bezorgdheden hadden onder meer betrekking op veilige fietsinfrastructuur, in het bijzonder op de kruispunten waar veel fietsende scholieren passeren. Het voorstel tot het aanleggen van fietstunnels ter hoogte van de kruispunten met de N12 en het industrieterrein wordt onderzocht.  Het ondertunnelen van de volledige ringweg is niet wenselijk noch haalbaar gezien de kostprijs en de impact op de ruimte en het landschap.

Een ander vraagstuk gaat over het al dan niet voorzien van ventwegen tussen het kruispunt met de omleidingsweg Zoersel en het kruispunt met de omleidingsweg Malle. Ook dit zou haalbaar zijn en wordt verder onderzocht.

Om de geluidshinder zo veel mogelijk te beperken wordt de ring afgeschermd met panelen van kokosvezels met begroeiing van klimop. Dit om de schermen een natuurlijk uitzicht te geven en zoveel mogelijk te laten opgaan in de groene omgeving.

In de loop van dit jaar zal het AWV de inwoners van Malle informeren over de aangepaste plannen en zal de vergunningsfase worden opgestart. Pas in 2021 of 2022 zouden de werken kunnen starten.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.