Op vrijdag 18 september 2020 nam de Vlaamse regering de principiële beslissing dat ook statutair tewerkgestelde personeelsleden van lokale besturen recht zullen krijgen om pleegzorg- en pleegouderverlof  op te nemen. Dit recht gold tot nu toe enkel voor contractuelen. Vlaams parlementslid Katrien Schryvers, die al een aantal jaren ijvert voor een gelijkstelling, reageert tevreden: “Ik ben heel blij met de veralgemening van dit recht op pleegzorg- en pleegouderverlof. Al jaren heb ik hier in mijn parlementair werk een speerpunt van gemaakt. Een evaluatie van het decreet pleegzorg toonde aan dat maatregelen die het mensen gemakkelijker maken om een engagement tot pleegzorg op te nemen, echt wel effect hebben. Zo kunnen meer kinderen die niet thuis kunnen opgroeien, dit wel doen in de geborgenheid van een gezin. Eindelijk is er nu een beslissing. Ik hoop dat de definitieve goedkeuring snel volgt, zodat alle pleeggezinnen zekerheid krijgen.”

Context

In 2014 trad het nieuwe decreet pleegzorg in werking waarmee pleegzorg naar voren wordt geschoven als de eerste te overwegen hulpverleningsvorm voor kinderen en jongeren die niet in de thuisomgeving kunnen opgroeien. “Als we vanuit Vlaanderen pleegzorg op die manier naar voor schuiven, dan moeten we er ook voor zorgen dat er voldoende pleegouders zijn die mee die zorg willen opnemen en dat hun engagement vanuit verschillende beleidsdomeinen wordt ondersteund. De veralgemening van het pleegzorg- en pleegouderverlof is een belangrijk element om dit waar te maken,” stelt Schryvers.

Pleegzorgverlof omvat zes dagen per jaar die gebruikt kunnen worden voor het bijwonen van een zitting in de rechtbank of overleg met de pleegzorgdienst. Het recht op pleegzorgverlof is federaal geregeld en daardoor enkel van toepassing op werknemers in de privésector en contractuele personeelsleden in de openbare sector. Na herhaaldelijk aandringen van Katrien Schryvers maakte de bevoegde minister dit vanaf 1 januari 2018 ook mogelijk voor pleegouders die statutair tewerkgesteld zijn bij de Vlaamse overheid. Statutairen bij de lokale overheden konden enkel pleegzorgverlof krijgen indien het lokaal bestuur dit mee opnam in de regeling rond dienstvrijstelling. Voor hen bestond er dus geen recht, enkel willekeur. In haar eigen gemeente Zoersel zorgde Schryvers er een aantal jaren geleden al voor dat de statutaire medewerkers dit recht kregen.

Op federaal niveau werd eind 2018 beslist om bovenop het pleegzorgverlof van zes dagen, het pleegouderverlof tot zes weken in te voeren in geval van langdurige pleegzorg (min. zes maanden). Om de twee jaar komt daar een week bij. Ook dit gold aanvankelijk alleen voor contractuelen. Katrien Schryvers drong er herhaaldelijk op aan bij de bevoegde minister om het recht op pleegouderverlof ook mogelijk te maken voor statutairen. Met resultaat.

Met de aanpassing aan het Besluit Rechtspositie lokale besturen die nu door de Vlaamse regering werd goedgekeurd, zullen nu ook de groep pleegouders die statutair tewerkgesteld zijn bij de lokale besturen, recht krijgen op pleegzorg- en pleegouderverlof.

Deze principieel goedgekeurde maatregel wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State en zal geagendeerd worden op het Comité C1 voor overleg tussen werknemers en werkgevers.