Tijdens de plenaire vergadering van 3 juni 2020 deed Katrien Schryvers een oproep aan minister van welzijn Wouter Beke om 65-plussers perspectief te geven om hun sociaal leven en hun maatschappelijke rol terug te kunnen opnemen nu de coronamaatregelen versoepeld worden. “Laat niet enkel en alleen de leeftijd bepalend zijn, maar wel de persoonlijke situatie van de oudere en de aard van de activiteit,” was de boodschap die ze daarbij meegaf. De minister antwoordde dat er werk wordt gemaakt van een charter.

Het nieuwe coronavirus treft oudere mensen doorgaans het zwaarst. Zij lopen bovendien het grootste risico om aan de ziekte te overlijden. Het is dus niet verwonderlijk dat veel 65-plussers bijzonder bezorgd zijn. Tegelijk wegen de coronamaatregelen ook op hun welbevinden, en missen ze sociaal contact. Veel van de 65-plussers zijn ook nog heel actief: ze passen op de kleinkinderen, zorgen voor hun eigen ouders, zijn geëngageerd als vrijwilligers, zijn actief in het verenigingsleven, bij de buurtwerking…

Nu de coronamaatregelen stelselmatig versoepeld worden, wil ook deze groep van mensen zo snel mogelijk weer de draad oppikken. In heel veel gevallen zijn niet alleen zijzelf en hun familie hiermee gebaat, hun engagement is binnen de maatschappij ook een grote meerwaarde.

Tot op heden werd bij het bepalen en versoepelen van de coronamaatregelen al wie 65 is of ouder beoordeeld als behorend tot de risicogroep. Zo mogen sinds 18 mei grootouders wel opnieuw kleinkinderen opvangen, maar niet wanneer ze ouder zijn dan 65 jaar.

“Door die arbitraire leeftijdsgrens wordt al wie ouder is dan 65 over dezelfde kam geschoren,” vindt Schryvers, “terwijl er binnen deze groep toch wel grote verschillen zijn op het vlak van gezondheid en risico. Laat ons kijken naar iemands persoonlijke situatie en de aard van de activiteit om het risico te bepalen in plaats van enkel en alleen naar de leeftijd.” Eerder werd het probleem ook al aangekaart door de Vlaamse Ouderenraad, die zelfs het woord ‘leeftijdsdiscriminatie’ in de mond nam.

Tijdens de plenaire vergadering van 3 juni 2020 vroeg Schryvers aan minister Beke dan ook hoe en onder welke voorwaarden ouderen een perspectief kunnen krijgen om hun sociaal leven alsook de maatschappelijke rol die ze zo vaak opnemen, kunnen hernemen.

De minister antwoordde dat, samen met de Vlaamse Ouderenraad en de experten, wordt gewerkt aan een charter om duidelijk te maken wat kan en wat niet. Twee factoren zullen daarin een belangrijk rol spelen: het persoonlijk risico en het sociale risico. “Het is geweten dat mensen met onderliggende aandoeningen doorgaans zieker worden van Covid-19 dan anderen,” aldus Schryvers, “Ook de 65-plussers onder hen dienen dus extra voorzichtig te zijn. Anderzijds blijft het belangrijk om zich, rekening houdend met het maatschappelijke risico, verantwoord te blijven gedragen en zich de vraag te stellen: Gaat het om activiteiten met nauwe contacten? Vinden de contacten binnen of buiten plaats? Zijn het activiteiten waarbij steeds dezelfde groep mensen betrokken is of niet?” 

Schryvers is tevreden met het initiatief van de minister en het perspectief dat 65-plussers krijgen: “De beoordeling of iemand een activiteit moet kunnen doen, moet inderdaad afhangen van verschillende factoren en niet alleen van leeftijd. Als we ervoor kunnen zorgen dat veel 65-plussers weer aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen, ben ik ervan overtuigd dat dit een goede zaak zal zijn voor hun eigen welbevinden, maar ook voor hun families en voor de vele organisaties waarvoor ze zich inzetten.”

Bekijk het filmpje