De capaciteitsbezetting van de  twee moeder-babyeenheden in Vlaanderen bleef in 2018 nagenoeg even hoog als het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. Voor haar een duidelijk  bewijs dat psychologische hulp voor vrouwen die pas bevallen zijn absoluut noodzakelijk blijft.

Voor de meeste vrouwen is het een periode van vreugde, maar sommige kersverse moeders kampen na de bevalling met ernstige psychologische problemen en/of gevoelens van depressie. Het gaat vaak om vrouwen met een complexe relationele achtergrond, een verslaving of een psychische stoornis. Voor deze vrouwen is gespecialiseerde hulpverlening absoluut aangewezen. Niet alleen voor henzelf, ook voor de  opbouw van de relatie met hun baby.

Een residentiële behandeling van de moeder kan er echter toe leiden dat de noodzakelijke band tussen de moeder en het kind in de eerste weken en maanden moeilijker of niet kan worden opgebouwd. Daarom ontstonden er enkele projecten waarbij het kind tijdens de behandeling bij de moeder kan blijven. Het Psychiatrisch Centrum Bethanië in Zoersel en het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus in Sint-Denijs-Westrem bieden dergelijke zorgverlening door middel van residentiële opname of dagbehandeling. De moederbabyeenheid van PZ Sint-Camillus heeft ook een ambulante werking. PC Bethanië heeft dat niet, maar werkt met een combinatie van opeenvolgende residentiële opname en dagbehandeling (of omgekeerd).

Vorig jaar kreeg PC Bethanië 230 aanmeldingen en PZ Sint-Camillus 224. Het totaal aantal aanmeldingen steeg zo op drie jaar tijd met bijna een vierde (23,71 procent).

Tabel: Aantal aanmeldingen

 

2015

2016

2017

2018

PC Bethanië

199

211

242

230

PZ Sint-Camillus

168

193

207

224

Totaal

367

404

449

454

 

Het aantal behandeltrajecten in 2018 lag weer wat hoger dan in 2017, maar ligt lager dan in 2015. Dit is te verklaren door de langere behandeltermijnen omwille van de toegenomen complexiteit van de aangemelde problematieken, aldus de minister in zijn antwoord op een parlementaire vraag hierover van Katrien Schryvers. De capaciteitsbezetting bleef nagenoeg even hoog (jaarlijks meer dan 100 procent).

Tabel 2: Aantal gestarte behandelingstrajecten

 

2015

2016

2017

2018

PC Bethanië

117

71

57

62

PZ Sint-Camillus

112

91

77

83

Totaal

229

162

134

145

 

“Dergelijke cijfers bewijzen hoezeer er nood is aan de moeder-kindeenheden in Vlaanderen,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Schryvers. “In de psychologische begeleiding van kersverse moeders moet meer aandacht kunnen gaan naar dagbehandeling en de ambulante zorg,” vindt zij, “Zo kunnen meer mensen geholpen worden, zonder dat er bijkomende residentiële plaatsen nodig zijn.” Schryvers verwijst daarmee naar het voorstel van resolutie betreffende de vroegtijdige detectie en behandeling van postnatale depressie die het Vlaams Parlement in oktober 2015 goedkeurde. Daarin vroeg het Vlaams Parlement om de expertise en kennis uit de moeder-kindeenheden te verspreiden naar andere residentiële en ambulante werkingen binnen de geestelijke gezondheidszorg. In dat kader liepen in 2018 in Oost-Vlaanderen en Antwerpen twee proefprojecten ‘Perinatale Geestelijke Gezondheidszorg’ opgestart. In navolging daarvan voorzag Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen een subsidie voor de ontwikkeling van regionale zorgpaden, de ontwikkeling van een online zelfhulptool en psycho-educatie voor perinatale depressie en de oprichting van een Vlaams Expertise Netwerk voor Perinatale Mentale Gezondheid.