De coronacrisis heeft een ongeziene invloed op de situatie van heel veel gezinnen in Vlaanderen, in het bijzonder de meest kwetsbare. Inkomensverlies door tijdelijke werkloosheid of het geen beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid zorgen voor een toename van het aantal gezinnen dat bij de OCMW’s aanklopt. Om te vermijden dat deze gezinnen in structurele armoede terechtkomen, komt de Vlaamse Regering met steunmaatregelen. Met de zogenaamde Covid-toeslag, een versterking van de sociale toeslagen in het Groeipakket, wil CD&V kwetsbare gezinnen structureel uit de armoede krijgen en houden.

Sinds de start van de coronacrisis worden heel wat gezinnen geconfronteerd met inkomensverlies. Tijdens de maand april zaten 730.746 werknemers in het Vlaams Gewest minstens één dag in tijdelijke werkloosheid. Daarnaast zijn er ook heel wat mensen die geen beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid en die moeten terugvallen op een leefloon of een inkomensvervangende uitkering. Mensen met een laag inkomen beschikken vaak niet over een sterke buffer om dit inkomensverlies op te vangen. De OCMW's melden een belangrijke toename van het aantal leefloonaanvragers en vragen om financiële hulp.

Uitvoering resolutie Vlaams Parlement

Om aan de noden tegemoet te komen, keurde het Vlaams Parlement op 20 mei unaniem een resolutie goed. In uitvoering van deze resolutie komt de Vlaamse Regering nu met een aantal concrete maatregelen, goed voor in totaal 45 miljoen euro. Voor gezinnen met kinderen springt vooral de versterking van het Groeipakket, aangekondigd door minister Wouter Beke, in het oog. Daarnaast krijgen de lokale besturen bijkomende middelen. Hiermee kunnen zij bijkomende initiatieven nemen voor kwetsbare gezinnen, zoals financiële ondersteuning of trajectbegeleiding. Andere middelen voor de lokale besturen zijn dan weer specifiek bestemd voor consumptiebudgetten, waarmee mensen die het financieel moeilijk hebben en de lokale economie worden ondersteund.

Covid-toeslag als versterking van het Groeipakket

Voor gezinnen met kinderen die een laag inkomen hebben, voorziet het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag) in een sociale toeslag bovenop het basisbedrag van 163,20 euro. Die sociale toeslag bedraagt afhankelijk van het inkomen en het aantal kinderen 51€ of 81,60€ per kind per maand.

Gezinnen die voor de coronacrisis geen recht hadden op deze sociale toeslag, maar nu een bepaald inkomensverlies hebben en hun inkomen zien dalen onder de inkomensgrens van 2213 euro per maand, krijgen recht op de zogenaamde Covid-toeslag, dit is een eenmalig bedrag van 120€ per kind, uitbetaald in drie maandelijkse schijven van 40€. “De normale procedure voorziet dat mensen wiens inkomen onder het grensbedrag voor de sociale toeslag daalt, na 6 maanden een aanvraag voor die toeslag kunnen doen,” aldus Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers, “Door deze maatregel spelen we veel korter op de bal. Als het inkomensverlies langer duurt, hebben deze gezinnen vanzelfsprekend en supplementair recht op de gewone sociale toeslag.”

Ook wie al wel een sociale toeslag ontving, maar door corona nog met een bepaalde inkomensdaling werd geconfronteerd, zal recht hebben op de Covid-toeslag van 120€ per kind, uitbetaald over drie maanden. “Ook gezinnen die het voorheen al moeilijk hadden, kunnen door corona nog grotere problemen krijgen,”, stelt Schryvers, “Voor hen versterken we de bestaande sociale toeslag via een tijdelijke supplementaire tegemoetkoming.”

“Kinderen mogen niet de dupe worden”

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers, die er in het Vlaams Parlement voor ijverde dat naast middelen voor lokale besturen er voor gezinnen met kinderen die het nu extra moeilijk hebben ook een uitbreiding van het Groeipakket zou komen, is tevreden met het resultaat: “Met deze Covid-toeslag versterken we tijdelijk de sociale toeslagen in het Groeipakket en komen we tegemoet aan de acute financiële problemen die zich stellen voor die gezinnen met kinderen met de laagste inkomens die hun inkomen nog zagen dalen ingevolge corona. Naar schatting 126.000 kinderen zullen recht krijgen op deze Covid-toeslag. Voor hen kan dit echt wel mee het verschil maken. Kinderen mogen immers niet de dupe worden van de coronamaatregelen. Daarom zet CD&V ook het Groeipakket in als hefboom tegen armoede.”

Ook fractieleider Peter Van Rompuy benadrukt het belang van deze maatregel: “Met deze Covid-toeslag ondersteunen we kwetsbare gezinnen als dat van de jonge Dylan om door de crisis te komen. Ook gezinnen die nooit verwacht hadden in financiële moeilijkheden te komen, krijgen nu wat meer ademruimte. CD&V waakt erover dat bij de relancemaatregelen van de regering niemand achter blijft, in het bijzonder de sociaal zwakkeren.”

“Het Groeipakket heeft de voorbije periode bewezen een krachtig instrument te zijn tegen kinderarmoede. Het is goed dat dit systeem ook nu wordt gebruikt voor gezinnen met kinderen die getroffen worden door de coronacrisis.”, besluiten Van Rompuy en Schryvers.