De Commissie voor Toezicht voor Jeugdinstellingen krijgt meer bevoegdheden. De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement willen dat die commissie ook na de uitrol van het jeugddelinquentierecht in Vlaanderen kan blijven toezien op alle instellingen voor jongeren met vrijheidsbeperkende maatregelen. Het voorstel van decreet werd op 8 juli 2020 goedgekeurd in het Vlaams parlement.

De Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen werd in 2017 geïnstalleerd in de schoot van het Kinderrechtencommissariaat met als voornaamste opdracht toe te zien op de behandeling van jongeren die van hun vrijheid zijn benomen en het naleven van hun rechten. Met de Commissie van Toezicht voorzien we in een bijzondere rechtsbescherming, die misbruik en willekeur moet tegengaan, en een humane, constructieve behandeling garandeert. Van je vrijheid benomen worden, terechtkomen in een zeer gecontroleerde omgeving en volledig afhankelijk zijn, is zeer ingrijpend. Het is dan ook van belang dat dit geheel verloopt overeenkomstig de mensenrechten en internationale regelgeving. De eerste jaarverslagen van de Commissie bewijzen dat het systeem zijn effect niet mist. Ze geven zicht op problemen én op de positieve ontwikkelingen op het vlak van behandeling van minderjarigen in de voorzieningen.

Het toezicht gebeurt door maandcommissarissen, die de hen toegewezen voorzieningen minstens één keer per maand onaangekondigd bezoeken. Zij zorgen voor een gezonde, constructieve doch kritische blik van buiten op de werking van de instelling. En het is net op vraag van deze maandcommissarissen en het Kinderrechtencommissariaat dat we het toezicht ook in privé beveiligende opvang mogelijk maken. Met deze uitbreiding wordt ervoor gezorgd dat alle jongeren die van hun vrijheid beroofd zijn gelijk behandeld worden. De jongeren die in een voorziening verblijven krijgen het recht bij de maandcommissaris zaken aan te kaarten. Wanneer het gaat over een echte klacht, wordt die overgemaakt aan het Kinderrechtencommissariaat. De Commissie van Toezicht rapporteert jaarlijks over haar werking, vaststellingen en aanbevelingen aan het Vlaams Parlement. 

Uitrol van het Vlaams jeugddelinquentierecht

Met de uitrol van het Vlaams jeugddelinquentierecht verandert een en ander voor de opvang van minderjarigen. Zo komen er twee gescheiden sporen voor enerzijds jongeren die in een verontrustende opvoedings- of leefsituatie verkeren en anderzijds minderjarige (vermoedelijke) delictsplegers. Enkel de laatste groep kan gesloten plaatsing als maatregel, voor de eerste groep kan er wel nog een indicatie zijn voor beveiligend opvangkader.

Er zijn twintig voorzieningen die – hetzij vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), hetzij vanuit het agentschap Opgroeien – een erkenning kregen om de module beveiligend verblijf op te starten. Dit zal gefaseerd gebeuren en afgerond zijn in september 2021. Samen zullen zij plaats kunnen bieden aan 132 jongens en meisjes. Om ervoor te zorgen dat de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen in al deze voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren haar werk kan blijven doen, moet het bevoegdheidsdomein ervan decretaal worden uitgebreid. De facto zullen alle private voorzieningen die de bevoegdheid beveiligend verblijf aanbieden, onder het toepassingsgebied van het extern toezicht vallen.

Extern toezicht blijft voor de beveiligende opvangplaatsen zeker nodig, aangezien de vrijheid van jongeren sterk wordt ingeperkt. Het is noodzakelijk om dat over alle voorzieningen heen te blijven volgen en toezicht te blijven houden op de manier waarop de rechten van die jongeren vorm krijgen. De commissie werd in het leven geroepen om de individuele rechtsbescherming van de jongeren te versterken.