Het recht op een schooltoeslag of schooltoelage voor pleegkinderen moet gegarandeerd zijn, ook als het kind in de loop van het schooljaar verandert van pleeggezin, zo vinden de meerderheidspartijen in het Vlaams parlement. Met een voorstel van decreet willen CD&V, N-VA en Open Vld dit recht garanderen. Studiekosten mogen in geen geval een beletsel vormen om de pleegzorg voort te zetten.

6-06-2021

Binnen de bestaande regeling hebben pleegouders automatisch recht op de schooltoeslag of de studietoelage wanneer een pleegkind minstens een jaar in hetzelfde pleeggezin verblijft. Het gebeurt echter dat de pleegzorg wel langer dan een jaar duurt, maar dat het kind of jongvolwassene, om welke reden dan ook, van pleeggezin verandert. Als dan het recht op een  schooltoeslag of studietoelage vervalt, kan dat financieel zwaar wegen op de pleegouders. Om dit te vermijden dienen de meerderheidspartijen in het Vlaams parlement een voorstel van decreet in. Studiekosten mogen in geen geval een beletsel vormen om de pleegzorg voort te zetten.

Groot maatschappelijk engagement

Met het pleegzorgdecreet van 2012 werd de organisatie van de pleegzorg grondig hervormd. Eén van de krachtlijnen in het decreet is een maximale ondersteuning van pleegouders. Zo werd voorzien in een automatische toekenning van het laagste tarief kinderopvang aan pleegouders en een automatisch recht op de schooltoeslag of de studietoelage wanneer het kind of de jongere langer dan één jaar in hetzelfde pleeggezin verblijft. Pleegouders nemen een groot maatschappelijk engagement op zich, en het is niet billijk om de mate waarin de studiekosten van het pleegkind worden ondersteund afhankelijk te maken van het inkomen van het pleeggezin. Oplopende studiekosten mogen ook niet leiden tot het stopzetten van de pleegzorg.

Het gebeurt echter dat een pleegkind of pleeggast van pleeggezin verandert. De redenen daarvoor kunnen verschillend zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een pleegkind niet aardt in het initiële pleeggezin, maar ook dat een pleegouder ziek wordt of dat de gezinssituatie wijzigt. Doordat het decreet bepaalde dat een kind automatisch recht kreeg op een selectieve participatietoeslag (schooltoeslag) of studietoelage na een verblijf van één jaar in hetzelfde pleeggezin, liepen pleegouders de toelage voor het pleegkind mis in geval van verandering van pleeggezin. Met een aanpassing van het decreet brengen we daar nu verandering in.

Signalen uit Pleegzorg Vlaanderen

De parlementsleden nemen dit initiatief na signalen vanuit Pleegzorg Vlaanderen. Daarin werd melding gemaakt van vertraging in het toekennen van de studiefinanciering bij verandering van pleeggezin gedurende het eerste jaar pleegzorg en van een onderbreking in de uitbetaling van de schooltoeslag voor pleegkinderen die na verschillende jaren pleegzorg van pleeggezin veranderden.  Het verblijf in het nieuwe pleeggezin is in beide gevallen immers onvoldoende lang om aanspraak te maken op de toekenning van de studietoelage voor hogeschool- of universiteitsstudenten of de selectieve participatietoeslag voor leerlingen van het middelbaar, lager of kleuteronderwijs. Dat betekent dus dat voor dat jaar de kost van de studies veel zwaarder is voor de pleegouders. En dat willen we vermijden, want het is voor hen niet altijd vanzelfsprekend om die extra kosten erbij te nemen.

Met een kleine wijziging van de formulering in het decreet kunnen we een groot verschil maken voor zowel de pleegouders als de leerlingen en studenten die in het kader van pleegzorg in hun gezin verblijven. Door de voorwaarde te schrappen dat een pleegkind een jaar in ‘hetzelfde’ pleeggezin moet verblijven om automatisch recht te hebben op een schooltoeslag of studietoelage, zorgen we ervoor dat de studiefinanciering gegarandeerd is voor alle kinderen en jongeren die langer dan één jaar in pleegzorg verblijven, ook als ze van pleeggezin veranderen.

Bedoeling van de indienende parlementsleden is om het voorstel van decreet nog voor het zomerreces van 2021 te laten goedkeuren. Door de regeling te laten ingaan voor 1 september wordt het recht op de selectieve participatietoeslag ook verzekerd voor de pleegkinderen die in de loop van dit schooljaar van pleeggezin veranderden.