Na een reeks verontrustende getuigenissen over seksueel misbruik in de sportwereld richtte het Vlaams Parlement een bijzondere commissie op die zich moest buigen over grensoverschrijdend gedrag in die sector. Na de wereldwijde #MeToo-getuigenissen, werd die commissie uitgebreid naar andere beleidsdomeinen. De meerderheidspartijen sloten op 27 juni 2018 de werkzaamheden van deze commissie samen af met een pakket aan maatregelen dat grensoverschrijdend gedrag  moet voorkomen en aanpakken. Concreet gaat het over 12 aanbevelingen met betrekking tot verschillende beleidsdomeinen, de oprichting van een erkennings- en bemiddelingscommissie voor historisch misbruik, en het verankeren van het huidige beleid in de jeugd- en sportsector. De aanbevelingen zijn het voorwerp van een voorstel van resolutie, dat op 4 juli 2018 door het Vlaams parlement werd goedgekeurd.

In het voorjaar van 2017 doorbraken onder meer enkele judoka’s het taboe dat leeft rond seksueel misbruik. Maar seksueel (en andere vormen van) grensoverschrijdend gedrag vindt overal plaats, bij alle leeftijdsgroepen. Daarom richtte het Vlaams parlement een speciale commissie op om in te zoomen op de problematiek. Die commissie hield het afgelopen jaar hoorzittingen met experten en organisaties uit alle beleidsdomeinen. Ook slachtoffers kwamen getuigen over hun ervaringen.

Ter afsluiting van de werkzaamheden van deze commissie stellen de Vlaamse meerderheidspartijen 12 concrete aanbevelingen voor aan de Vlaamse regering. “Het is voor ons belangrijk dat kinderen en jongeren gewoon kind unnen zijn, zonder met dergelijk gedrag geconfronteerd te worden. Wanneer dat toch gebeurt, willen we dat ze hiervoor gewapend zijn, hun grenzen durven stellen en weten waar ze terecht kunnen voor hulp. We hebben dan ook aanbevelingen geformuleerd die zowel inzetten op preventie als op hulpverlening.”, aldus de parlementsleden. 

In de eerste plaats moeten de maatregelen die de Vlaamse Regering het afgelopen jaar al nam bestendigd worden, zoals de website grenslijn.be en de verplichtingen voor sport- en jeugdorganisaties om hun beleid terzake te versterken en Aanspreekpunten Integriteit in te richten.

Versterkt preventief beleid

Er werd vastgesteld dat een aantal reeds aanwezige instrumenten en organisaties niet optimaal gebruikt werden. Onder meer ook het uittreksel van het strafregister bestemd voor het uitoefenen van een activiteit in contact met minderjarigen (beter bekend als het ‘attest van goed gedrag en zeden’) valt daaronder. In bepaalde sectoren (onderwijs- en welzijnsinstellingen) werd dit al verplicht opgevraagd wanneer mensen verantwoordelijkheid dragen voor minderjarigen. Dit wordt uitgebreid voor professionele medewerkers in alle sectoren.

Ook andere preventieve maatregelen worden versterkt. We vragen de Vlaamse regering te bekijken of een mediarichtlijn mogelijk is zodat 1712 bij berichtgeving over geweld vermeld wordt, naar analogie van de mediarichtlijn over zelfdoding waar telkens verwezen wordt naar 1813. Daarnaast willen we ook een versterking van relationele en seksuele vorming in het onderwijs. Niet enkel in de klas, maar ook in de leerkrachtenopleidingen. Leerkrachten hebben nood aan meer vorming en houvast. Via het onderwijs kunnen we iedereen bereiken.

Erkenning van historisch misbruik

Hoewel de nadruk van de voorstellen ligt op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en slachtoffers, willen de indieners ook het zorgaanbod versterken. Slachtoffers kunnen via heel wat wegen contact opnemen  (onder meer via 1712, nupraatikerover.be, Awel en CLBChat). De doorverwijzing naar hulpverlening en indien nodig politie, moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Daarnaast waarderen we de Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor historisch misbruik op tot een permanent orgaan dat voor alle slachtoffers van historisch misbruik open staat. Deze werd vorige regeerperiode opgericht als tijdelijke organisatie met een beperkt werkveld.

Als voorzitter van de commissie Grensoverschrijdend Gedrag wil ik vooral vooral het belang van een cultuurverandering benadrukken. Grensoverschrijdend gedrag vindt overal plaats: op school, in de vrije tijd, op straat en op het werk. De maatregelen die nu worden voorgesteld zijn een belangrijke stap, maar dit is een verantwoordelijkheid van ieder van ons. Ook getuigen van grensoverschrijdend gedrag of mensen met vermoedens of vragen kunnen terecht bij de meldpunten en hulpdiensten. Enkel zo kunnen we hier echt paal en perk aan stellen.

 

BIJLAGEN

Voorstel van resolutie betreffende voorstellen voor het versterken van de beleidsdomeinoverschrijdende aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag van Peter Wouters, Joris Poschet, Lionel Bajart, Elke Sleurs, Katrien Schryvers en Marius Meremans

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid van Lionel Bajart, Peter Wouters, Joris Poschet, Herman Wynants, Katrien Schryvers en Miranda Van Eetvelde

Voorstel van decreet houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik van Katrien Schryvers, Peter Wouters, Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Joris Poschet en Herman Wynants

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.