Tijdens de maanden oktober, november en december 2020 werden in totaal 11 jongeren geweigerd omwille van capaciteitsproblemen door een gemeenschapsinstelling, ten opzichte van 127 jongeren in dezelfde periode in 2019. Gedurende de maanden januari en februari dit jaar was er zelfs geen enkele weigering. Dat antwoordde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. “Inspanningen om capaciteitsproblemen aan te pakken hebben hun effect,” reageert het parlementslid tevreden. 

23-03-2021

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Beveren waarbij verschillende minderjarige daders betrokken waren, vroeg Vlaams parlementslid Katrien Schryvers een stand van zaken op over de eerder toegezegde verhoging van de capaciteit en de efficiëntie in de Vlaamse gemeenschapsinstellingen. Vorig jaar kwamen de capaciteitsproblemen in veel jeugdinstellingen in de media naar aanleiding van de klacht van verschillende jeugdrechters die criminele jongeren niet geplaatst kregen door plaatsgebrek in de instellingen. De capaciteitsverhoging lijkt nu effect te hebben.

Uitbreiding capaciteit en kortverblijf

In de eerste plaats werd het aantal plaatsen in De Grubbe te Everberg vorige zomer uitgebreid van 40 tot 45 plaatsen. Ook wordt er gebouwd aan een nieuwe vleugel, waardoor de capaciteit in 2022 zal kunnen worden opgetrokken tot een totaal van 80 plaatsen voor jonge delictplegers, zo deelde minister Beke mee in het Vlaams parlement.   

Naast het creëren van bijkomende plaatsen wordt er sinds de zomer van 2020 in de gemeenschapsinstellingen ook ingezet op kortverblijf, om tegemoet te komen aan de verhoogde druk op de jeugdhulp omwille van de coronacrisis. Zo werden tijdelijk zestig extra plaatsen gecreëerd. Jongeren verblijven er minimaal 5 en maximaal 14 dagen. Voor kortverblijf wordt intens samengewerkt met bestaande partners voor begeleiding op maat, met oog op herstel, re-integratie,… Een populaire formule, zo blijkt: want eind vorige week stond het aantal aanvragen voor kortverblijf op 170. De inspanningen hebben hun effect: waar er in 2019 nog 127 aanvragen werden geweigerd omwille van plaatsgebrek, daalde dit in de vergelijkbare periode in 2020 tot 11 weigeringen. Deze trend zet zich nu door in 2021.

Positieve evolutie

Katrien Schryvers is tevreden dat de beloofde inspanningen hun effect hebben: “Het louter uitbreiden van het aantal fysieke plaatsen is één zaak, maar tegelijkertijd moeten we inzetten op het beheer van de instroom, de doorstroom en de uitstroom van jongeren in de jeugdhulp”, zegt zij, “Aan jonge delictplegers moeten niet alleen de gepaste maatregelen opgelegd kunnen worden, die moeten ook zo snel mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Tegelijk is het belangrijk om binnen het nieuwe jeugddelinquentierecht oog te hebben voor alternatieven van gesloten begeleiding die de nadruk leggen op slachtofferschap, herstelmaatregelen en de re-integratie van de jongere in de maatschappij. In het verleden hoorden we te vaak dat jongeren die een als misdrijf omschreven feit hadden gepleegd door de jeugdrechter niet konden geplaatst worden omwille van plaatsgebrek. Dit werkt niet enkel demotiverend voor politie en jeugdrechters, maar voedt ook een gevoel van straffeloosheid. Dat het aantal weigeringen in de gemeenschapsinstellingen zo spectaculair gedaald is, is dan ook een positieve evolutie,” besluit het parlementslid.

Tot slot gaf minister Beke nog mee dat er momenteel werk wordt gemaakt van een evaluatie van het kortverblijf. Gezien de positieve resultaten is het bedoeling dit duurzaam mogelijk te maken.