Het aantal aanvragen voor kraamzorg blijft jaar na jaar stijgen. Dat blijkt uit cijfers die Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. Terwijl vijf jaar geleden op een heel jaar in zo’n 9.700 dossiers kraamzorg werd verleend, ging het in 2018 over bijna 15.500 Dat is een stijging van maar liefst 58,8 procent. Kraamzorg wint enorm aan populariteit.  Wellicht mede omdat pas bevallen vrouwen het ziekenhuis sneller verlaten. Wat ook opvallend is, zijn de grote regionale verschillen. Zo doen gezinnen in de provincie Antwerpen opvallend minder beroep op kraamzorg na de geboorte van een baby. Het lijkt me aangewezen na te gaan wat de oorzaken daarvan zijn. Een goede opvolging van zowel moeder als kind is immers van groot belang, in het bijzonder wanneer zich postpartumcomplicaties voordoen.”

Gezinnen die een baby verwelkomen, kunnen kraamzorg aanvragen. Kraamzorg is een vorm van gezinshulp die vrouwen en hun gezin helpt te wennen aan de nieuwe situatie door een handje toe te steken bij de zorg voor de pasgeborene of door lichte huishoudelijke taken over te nemen.  

In 2013 waren er 9.713 dossiers gezinszorg waarin zorg werd geboden aan een gezin met een pasgeboren kind. Sindsdien blijft dat aantal jaar na jaar sterk toenemen. Zo ging het in 2018 al om 15.415 dossiers of nog eens 7,5 procent meer dan in 2017.  

Wie bevallen is, heeft recht op kraamzorg tot acht weken na de geboorte van het kind. Veel ziekenfondsen betalen een aantal uren kraamzorg terug, vaak is dat dertig uur. Het gemiddeld aantal uren gezinszorg per dossier kraamzorg daalde licht, van 34,53 uur in 2013 tot 30,79 uur in 2018 

 

 

2013 

2015 

2016 

2017 

2018 

Dossiers kraamzorg 

9.713 

11.445 

13.630 

14.344 

15.415 

Gemiddeld aantal uur kraamzorg 

34,53 

32,74 

30,04 

27,99* 

30,79 

*Enkel eerste semester 

 

Wat opvallend is, zijn de grote verschillen tussen de verschillende provincies. Schryvers zette het aantal dossiers kraamzorg voor 2018 per provincie af tegenover het aantal geboorten in diezelfde provincie.  

Daaruit blijkt dat in de provincie West-Vlaanderen bijvoorbeeld in 2018 één op drie gezinnen waarin een kindje werd geboren beroep deed op kraamzorg. In de provincie Antwerpen deed maar een goede 15 procent of één op zeven hier beroep op.  

 

2018 

Aantal geboortes 

Aantal dossiers kraamzorg 

Verhouding dossiers kraamzorg t.o.v. aantal geboortes (%) 

Provincie Antwerpen 

20.223 

3.095 

15,30 

Provincie Limburg 

7.792 

1.811 

23,24 

Provincie Oost-Vlaanderen 

15.064 

3.983 

26,44 

Provincie Vlaams Brabant 

11.106 

2.388 

21,50 

Provincie West-Vlaanderen 

11.151 

3.812 

34,19 

 

Het is goed dat meer en meer jonge gezinnen de weg naar kraamzorg vinden. Door een goede afstemming en opvolging van de zorg in de kraamkliniek en thuis, geven we moeders en baby’s meer kansen op een goede start. Ongeveer tien procent van de jonge moeders krijgt na de bevalling in meer of minder mate  postpartumproblemen. Zeker in dergelijke gevallen is een goede opvolging van zowel moeder als kind van groot belang.

Gezien de grote regionale verschillen, is het echter aangewezen dat wordt nagegaan wat de mogelijke oorzaken hiervoor kunnen zijn. Katrien Schryvers ondervroeg hierover de nieuwe minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Volgens hem is de sterke stijging van kraamzorg een effect van het feit dat steeds meer diensten voor gezinszorg sterk inzetten op promotie van kraamzorg. Daarin zijn inderdaad regionale verschillen, die zich uiten in het aantal aanvragen. De minister zal wel laten onderzoeken welke maatregelen nuttig zijn en op welke manier kraamzorg bij de meest kwetsbare gezinnen beter bekend kan worden gemaakt.

Ook een goede afstemming tussen Vlaanderen en het federale niveau blijft nodig om in de nodige begeleiding en hulp van pas bevallen vrouwen te voorzien. In november 2016 keurde het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie goed waarin wordt gevraagd naar een betere uitbouw van de postnatale zorg thuis. Daarin moet de ambulante vroedvrouw een centrale rol krijgen en moet de medische zorg thuis 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 verzekerd kunnen worden. Ook samenwerking tussen gespecialiseerde verzorgenden en de gynaecoloog, huis- en kinderarts en de vroedvrouw is van groot belang.