Wie het financieel moeilijk heeft en zijn kind naar een kinderopvangvoorziening met een inkomensgerelateerde ouderbijdrage brengt, kan aan het OCMW een individueel verminderd tarief vragen. Vorig jaar kenden de OCMW’s voor 3.526 kinderen zo’n individueel verminderd tarief voor kinderopvang toe. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Individueel verminderd tarief

Sinds 1 mei 2015 werden de nieuwe tarieven in de inkomensgerelateerde opvang voor baby’s en peuters van kracht, althans voor ouders die nieuwe attesten of een herberekening van hun tarief aanvroegen. Voor alle andere ouders gingen de nieuwe tarieven in op 1 januari 2016.

De nieuwe tarieven hebben onder meer betrekking op de minimale bijdrage die betaald moet worden. Die bedroeg in 2015 5 euro per opvangdag en 5,02 euro voor 2016.

Als het echter financieel onmogelijk blijkt om het toegekende tarief te betalen, kunnen ouders die gebruik maken van een kinderopvangvoorziening met een inkomensgerelateerde ouderbijdrage via het OCMW een individueel verminderd tarief krijgen. Zo kenden de OCMW’s in 2016 in 282 dossiers het standaard minimumtarief van 5,02 euro toe. In 204 dossiers werd beslist om een korting toe te staan van 50% op het bestaand inkomenstarief (met als ondergrens het standaardminimumtarief). Als de financiële situatie van het gezin heel precair is, kan het OCMW beslissen om het laagst mogelijke tarief van 1,57 euro toe te kennen. Dat gebeurde 3.040 keer.

50% korting

Standaard-minimumtarief

Laagst mogelijke tarief

Eindtotaal

Totaal 2016

204

282

3.040

3.526


“De mogelijkheid om een individueel verminderd tarief aan te vragen aan het OCMW, is intussen toch voldoende bekend,” stelt Katrien Schryvers, “De ouders vinden duidelijk de weg, die hen ook door de kinderopvangvoorzieningen mee wordt gewezen en de OCMW gebruiken de hen geboden mogelijkheid goed. Zelf maakte ik het als ocmw-voorzitter al mee dat mensen door hun aanvraag voor een verlaagd tarief de drempel naar het ocmw passeerden, en we hen ook voor andere zaken konden helpen.”

Laagste tarief voor pleegkinderen

Pleegouders die hun pleegkinderen naar de kinderopvang met inkomensgerelateerd tarief brengen, betalen altijd het laagste tarief. Het totaal aantal pleegkinderen dat gebruik maakte van kinderopvang met verminderd tarief omdat zij in een pleeggezin verbleven, bedroeg 198 in 2014 en 468 in 2015. 

“Met de bepaling dat pleegouders voor pleegkinderen steeds het laagste tarief kinderopvang betalen, wilden we vooral pleegouders voor heel jonge kinderen een extra duwtje in de rug geven,” aldus Katrien Schryvers, in 2012 hoofdindiener van het nieuwe decreet pleegzorg.

In 2014 betrof een vijfde (21%) van het totaal aantal nieuw opgestarte pleegzorgdossiers voor 0 tot 21-jarigen pleegkindjes jonger dan drie jaar. In 2015 steeg dit aantal tot een vierde (25%). Volgens minister Vandeurzen is het delicaat conclusies te trekken met betrekking tot de causaliteit tussen de toename van het aantal jonge kinderen in de pleegzorg enerzijds en de implementatie van de maatregel rond kinderopvang anderzijds. Wel stelt de minister in zijn antwoord positieve signalen te krijgen dat de maatregel rond kinderopvang wel degelijk een belangrijke stap vooruit is bij de opvang van jonge pleegkinderen.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.