Singles hebben het nog moeilijker op de huurmarkt dan koppels. Hoe pakken we dat aan? Katrien vraagt naar de plannen van de minister .... 08/03/2017

Vraag om uitleg van mevrouw Katrien Partyka, Vlaams volksvertegenwoordiger, aan mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding over de stijging van het aantal singles in de maatschappij en de gevolgen ervan voor het woonbeleid.

 

Op 07/03 maakt het federaal planbureau de cijfers bekend over de demografische vooruitzichten. Uit deze cijfers blijkt dat tegen 2060 de helft van onze Belgische bevolking zal bestaan uit singles.

 

Voor alleenstaanden lijkt het veelvuldig alsof het beleid hen onevenredig hard treft of te weinig rekening houdt met de voor hun vaak moeilijke situatie.  Beleidsbeslissingen moeten dus rekening houden met verschillende familiale situaties. Besluiten die alleenstaanden onevenredig treffen, moeten worden geëvalueerd en desgevallend herbekeken worden. Werkelijk alleenstaanden en eenoudergezinnen (onder wie veel vrouwen) moeten alleen heel wat  kosten dragen die koppels en andere samenwonenden kunnen delen.

 

De ‘alleenstaandenreflex’, zoals onze partij dit heeft weten te bewoorden in onze visietekst voor de toekomst, is een reflex die op dit moment te weinig gehanteerd wordt.

 

Vandaag nog werd, naar aanleiding van de wereldvrouwendag, het project “Miriam” voorgesteld, waarbij alleenstaande moeders een intensieve begeleiding krijgen, zodat zij met de nodige begeleiding bij hun leefloon, meer kansen kunnen krijgen en uit de armoede kunnen komen/blijven. Deze precaire doelgroep wordt dus reeds vanuit enkele OCMW’s benaderd.

 

Dit project toont aan dat er ook op andere markten nood is aan een ‘alleenstaandenreflex’. De onderzoekers wijzen erop dat onze woningmarkt op dit moment niet aangepast is aan de demografische veranderingen die voor de deur staan. Hierover heb ik enkele vragen:

 

  1. In welke mate houdt de minister bij de uittekening van het woonbeleid rekening met het toenemende aantal singles op de woningmarkt? 
  2. Zullen er stimulansen worden gegeven om woonvormen voor alleenstaanden te bevorderen?
  3. Heeft de minister reeds onderzoek laten uitvoeren naar de woonkosten voor alleenstaanden?  Zo ja, welke concrete voorstellen kwamen daarbij naar boven om die woonkosten betaalbaar te houden?  Indien niet, acht de minister het niet aangewezen om dergelijk onderzoek te laten uitvoeren?
  4. Acht de minister het niet aangewezen om een ‘alleenstaandenreflex’  in te bouwen bij de concrete uittekening van het woonbeleid?

 

Katrien Partyka

 Vlaams volksvertegenwoordiger

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1119430/verslag/1120760

Volg je haar graag op beeld? Met onderstaande link kan je terugkijken ... 

https://youtu.be/1qfh1IzjqPs