Katrien bevraagt de mlinister over de precaire situatie van vluchtelingen en andere kwetsbare doelgroepen op de huurmarkt. Hoe kunnen we hier een oplossing voor bieden?  - 10/11/2016

Vraag om uitleg van mevrouw Katrien Partyka, Vlaams volksvertegenwoordiger, aan mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding over de precaire situatie van vluchtelingen op de huurmarkt.

 

Erkende vluchtelingen blijven het zeer moeilijk  hebben om een woning te vinden op de private huurmarkt.  Uit een recente bevraging van CIB Vlaanderen blijkt dat 71% van de respondenten al te maken heeft gehad met erkende vluchtelingen die op zoek zijn naar een woning.  Slechts enkelen zouden aan de vraag naar een huurwoning hebben kunnen voldoen.

Tezelfdertijd blijkt tevens dat, door gebrek aan huisvesting, een op de vijf erkende vluchtelingen noodgedwongen langer in een asielcentrum zou moeten blijven.  Vanuit mensen die vluchtelingen ondersteunen wordt gesteld dat de groep verhuurders die bereid is om aan vluchtelingen te verhuren “uitgeput” lijkt en dat het gegeven dat een op de vijf vluchtelingen noodgedwongen in het asielcentrum moet blijven zelfs een onderschatting zou kunnen zijn.

Inmiddels heeft CIB Vlaanderen zowel minister Homans als staatssecretaris Francken aangeschreven met de vraag om op beide niveaus in overleg te treden.  CIB verduidelijkt dat in dergelijk overleg zou kunnen uiteengezet worden welke informatie en zekerheden de vastgoedmakelaars en de verhuurders nodig hebben om erkende vluchtelingen te helpen op de private huurmarkt.  Ook vanuit het Netwerk tegen Armoede, het Vlaams Huurdersplatform, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Huurpunt,… wordt aangedrongen op afstemming tussen het federale en het Vlaamse niveau. 

 

  1. Heeft de minister al gereageerd op de vraag van CIB Vlaanderen om te overleggen over de problematiek van de verhuur van woningen aan vluchtelingen? Zo ja, wat zijn daar de resultaten van?  Op welke informatie en zekerheden voor de verhuurders werd vanuit CIB Vlaanderen aangedrongen en op welke manier kan of zal de minister daaraan tegemoetkomen?

 

  1. Welke oplossingen ziet de minister om te voorkomen dat erkende vluchtelingen bij gebrek aan een woongelegenheid langer dan nodig in een asielcentrum moeten blijven?

 

  1. Op welke manier geeft de minister antwoord op de vraag tot afstemming met de federale overheid?  Heeft de minister daartoe al de nodige initiatieven  genomen? Zo ja, wat zijn de resultaten daarvan?

 

Katrien Partyka

Vlaams volksvertegenwoordiger

Op de link onderstaand kan u de discussie tussen de minister en Mevrouw Partyka terugvinden.

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1087976/verslag/1093435