De stad deed eerder al aanpassingen aan de beleidslijn omtrent zonnepanelen in de historisch waardevolle binnenstad. Zo zijn er al meer mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op de achterste dakvlakken, bijgebouwen en zijdakvlakken dan vroeger het geval was. Nu zet het stadsbestuur hier verder op in door een uniforme beleidsvisie op te maken voor inventarispanden.

Op Vlaams niveau werd er vanuit de minister bevoegd voor monumenten een versoepeling voorgesteld voor de plaatsing van zonnepanelen op monumenten. Hierdoor dreigden de inventarispanden, die een lokale bevoegdheid zijn, een zwaardere procedure te moeten doorlopen dan een monument. Inventarispanden zijn waardevolle erfgoedpanden die geen monumentstatuut hebben. Door de huidige Brugse bouwverordening zijn dergelijke panden overal in Brugge verplicht om voor zonnepanelen een omgevingsvergunning aan te vragen. 

We werken de discrepantie tussen het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en zonnepanelen op inventarispanden weg door een uniforme beleidsvisie voor inventarispanden op te stellen. Nu werd elk dossier afzonderlijk bekeken wat kan leiden tot een verschil in beoordeling door de administratie bij gebrek aan een besliste eenduidige beleidslijn. Deze verschillende behandelingswijze is niet zo verrassend gezien een waardering steeds ook een menselijke inschatting blijft, ook al wordt de inschatting van de installatie maximaal objectief gedaan. Daarnaast merken we omwille van de energiecrisis een grote groeiende vraag bij de bevolking om zonnepanelen te plaatsen en stellen we vast dat er nood is aan een eenvoudige en heldere procedure.

Het college besliste daarom om een specifieke duidelijke beleidslijn af te bakenen voor zonnepanelen op inventarispanden. ‘zonnepanelen zijn reversibel en veroorzaken géén permanente negatieve schade aan de panden noch aan de beeldkwaliteit, dus staan we zonnepanelen altijd toe op deze panden. Een advies van monumentenzorg is hierdoor niet meer nodig. Dit maakt het zowel voor de burger als voor de stedelijke administratie nu eenvoudiger om met deze aanvragen om te gaan. Let wel, er dient nog steeds een vergunning aangevraagd te worden.

 

Naast de wetgeving inzake ruimtelijke ordening kunnen er wel nog beperkingen zijn vanuit technisch oogpunt. zo is het bijvoorbeeld verboden zonnepanelen te installeren op daken waar er asbest aanwezig is, vermeldt Demon nog.