Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de opmaak van het gemeentelijk RUP Fort Lapin verder te zetten. De opmaak lag reeds enige tijd stil, maar nu kan de procedure heropgestart worden.

Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Dit RUP omvat een groot deel van Sint-Jozef. Het plangebied ligt begrepen tussen de Havenstraat en het Politiehuis in het westen, de Pannebekestraat in het noorden, de Koolkerkse Steenweg/Noorweegse Kaai in het oosten en de R30 in het zuiden.

De bedoeling van dit RUP is om voor dit zuidelijk deel van Sint-Jozef de huidige, verouderde BPA’s te herzien en om voor de omgeving van het Politiehuis een juridisch kader te scheppen voor het destijds opgestelde masterplan. Het BPA Fort Lapin dateert uit 1994 en het BPA Noorweegse Kaai uit 1997 (enkel het zuidelijk deel van dit BPA wordt meegenomen, het deel ten noorden werd eerder reeds via een RUP omgevormd, nl. daar waar nu het Hanzepark en het Woonzorgcentrum Militza gekomen zijn na het vertrek van Structo Beton).

De opmaak van dit RUP lag reeds enige tijd stil.

Dit kwam door het in 2014 opgestarte Vlaams project “Stadsvaart”.Gezien op dat moment in 2014 de impact van het verbreden van de ringvaart en het vernieuwen/verplaatsen van de Dampoortsluis op dit deel van Sint-Jozef niet gekend was, werd ons geadviseerd door Waterwegen en Zeekanaal NV om de opmaak van dit RUP “on hold” te zetten tot hierover meer duidelijkheid zou zijn.

Uit het reeds gevoerde onderzoek binnen het project Stadsvaart is de impact op de zuidelijke rand van het plangebied van dit RUP (zone met oa. Fort Lapin, Metronoom en Massive) nog niet duidelijk. Ofwel moeten de pakhuizen (in Unesco-zone) afgebroken/verplaatst/ingekort worden, ofwel dient de R30 ingenomen te worden en moet de R30 opschuiven of in een tunnel.

Geen enkele van deze opties is evident. Verder grondig studiewerk is noodzakelijk alvorens hierover een beslissing zal kunnen genomen worden. Dit betekent dat op korte termijn geen duidelijkheid zal zijn over dit dossier.

Daarom is het niet langer wenselijk om de verdere opmaak van dit gemeentelijk RUP Fort Lapin uit te stellen. Opdat in dit gebied kwalitatieve, ruimtelijke ontwikkelingen verder kunnen uitgewerkt en gerealiseerd worden, werd beslist dit RUP terug aan te vatten.

Bij de opmaak van dit RUP moet alvast rekening gehouden worden met volgende aandachtspunten:

- Een aantal (binnen)gebieden zijn volgens de huidige BPA’s expliciet bestemd voor handel, kantoor, ambacht en/of bergplaatsen. Er moet onderzocht worden in welke gebieden deze bestemming achterhaald is, niet meer wenselijk is of niet expliciet moet voorbehouden worden voor deze activiteit(en). Voor deze gebieden zal via ontwerpend onderzoek moeten onderzocht worden welke ruimtelijke ontwikkelingen er wenselijk zijn.

Het gaat onder meer over de detailhandelszone Fort Lapin, die sinds een hele tijd te kampen heeft met leegstand. De soort van winkels die er voordien gevestigd waren, vonden allemaal hun plaats op andere sites (o.a. V-markt even verderop). De realiteit is dat er op deze plaats duidelijk geen behoefte is aan dergelijke zaken. In het RUP willen we hierop inspelen, gaan onderzoeken welke invullingen wel gewenst zijn en deze ook juridisch mogelijk maken. Verder gaat het ook over het gebied ter hoogte van de handelszaak Massive, over enkele weinig kwalitatieve garagebox-ontwikkelingen (zowel in het straatbeeld als in binnengebieden), over het achterliggend magazijn langs de Graaf de Mûelenaerelaan 74, ….

- Er moet specifiek aandacht worden besteed aan de groenzone langs de ring R30; een restant van het Fort Lapin. Deze zone is momenteel bestemd als tuinzone, waarbij het bomenbestand maximaal moet behouden blijven. Hoe kan deze groenzone versterkt worden en verbeterd worden en hoe kunnen we deze groenzone laten samengaan met de omliggende woonzones?

- Het is te onderzoeken hoe in het RUP een oplossing kan aangereikt worden voor het tekort aan buurtparkeren en de daaraan gekoppelde problematiek van verharde voortuinen.

- In het RUP wordt gewerkt met flexibelere zoneringen (nu liggen voor- en achtertuinen in een aparte bestemmingszone waardoor ruimtelijk aanvaardbare afwijkingen bv inzake bouwdiepte juridisch onmogelijk zijn) en worden verouderde en/of te beperkende stedenbouwkundige voorschriften (bv. inzake % nevenbestemmingen, materiaalgebruik, dakvorm, …) geactualiseerd en getoetst aan de stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen.

Het is een heel goede zaak dat er nu verder kan gewerkt worden aan dit RUP. Zo kunnen er ook voor Sint-Jozef kwalitatieve en ruimtelijke ontwikkelingen verder uitgewerkt en gerealiseerd worden.

Timing:

Ondertussen werd gestart met de opmaak van de procesnota en de startnota. Hierin zal een eerste visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied worden voorgesteld. Het is de bedoeling om hierover begin 2018 een publieke raadpleging (60 dagen ter inzage en publiek inspraakmoment) te organiseren. Dit is de eerste stap in de procedure. De opmaak van dit RUP volgt de nieuwe wetgeving, nl. een geïntegreerd planningsproces waarbij de effectbeoordeling (dus de mogelijke effecten door het RUP) geïntegreerd wordt in het planproces van het RUP. (Vroeger verliep dit apart (aparte mer-screening bv).) Rekening houdend met de wettelijk voorziene processtappen, mag een uiteindelijke goedkeuring van dit RUP ten vroegste verwacht worden tegen maart 2019.

Ook Focus TV bracht dit in beeld. Klik hier voor het fragment

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.