In de Gemeenteraadszitting van 24 oktober 2017 zal het RUP Norenburg ter definitieve vaststelling voorgelegd worden.

In een RUP legt de stad richtlijnen vast wat er voor dat omlijnde gebied mogelijk is op vlak van ruimtelijke ordening en waaraan toekomstige bebouwing en projecten dus zullen moeten voldoen.

SITUERING:

Het plangebied situeert zich ten zuiden van de Brugse binnenstad tussen het Kanaal Brugge-Oostende, de spoorlijn Brugge-Blankenberge, het industriegebied Waggelwater en de Expresweg N31. Ten noorden van het plangebied loopt het Kanaal Brugge-Oostende, ter hoogte van het plangebied maakt het kanaal een bocht. Aan de overzijde van het kanaal vinden we de socio-medische campus AZ Sint-Jan) terug. Aan de zuidwestelijk zijde van het plangebied ligt het Waggelwaterbos met een dode zijarm van het Kanaal Brugge-Oostende. Deze bosstrook vormt een buffer tussen het plangebied en het industriegebied Waggelwater.

Met deze definitieve vaststelling zal de Koninklijke Roeivereniging Brugge, die bestaat sinds 1869 en zowat de oudste actieve roeivereniging in België en de oudste sportvereniging van de stad, de broodnodige uitbreiding met een nieuwe opslagruimte voor boten kunnen bouwen.

Om de groei te kunnen opvangen en de werking optimaal te kunnen houden is een uitbreiding van de loodsen noodzakelijk. De roeiclub is echter gelegen in een natuurgebied en reservatiestrook kanaal en daarom dus principieel strijdig met de bestemming van het gewestplan. Om die reden is een planologisch initiatief (opmaak RUP) nodig.

Het RUP maakt het mogelijk om dit te doen onder bepaalde stedenbouwkundige voorwaarden en legt maatregelen op die nodig zijn om (verdere) aantasting (zoals door ongecontroleerd parkeren, lozen van afvalwater in het bos, ...) van het natuurgebied waarin de roeiclub gelegen is, te vermijden.

Het RUP zorgt er niet alleen voor dat de roeiclub kan uitbreiden, maar zorgt er ook voor dat de site rond het kasteel Norenburg en de aanliggende hoeve aanpakt kunnen worden. Beide panden, die op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed staan, kunnen eventueel een nieuwe invulling krijgen, dit alles met behoud van de groene omgeving en met aandacht voor de erfgoedwaarde van beide panden. Binnen de verordenende voorschriften van het RUP kreeg het kasteel een aanduiding als pand met een architectuurhistorische waarde.

Door deze aanduiding wordt het zeer moeilijk tot zelfs onmogelijk gemaakt om het kasteel te slopen.

Alle toegelaten werken, handelingen en wijzigingen moeten in functie staan van een maximaal behoud van het authentieke karakter, de architectuur- en/of (kunst)historische waardevolle elementen (zowel exterieur als interieur) met voldoende aandacht voor het behoud van de omringende context.Zo kunnen in beide panden een beperkte meergezinswoning, kleinschalige kamer gerelateerde toeristische logies of reca. De unieke ligging van het kasteel op een eiland in het midden van een groene lob en langs een netwerk voor fietsers en voetgangers kunnen een extra dimensie geven door het aanleggen van een (openbaar) park (bijvoorbeeld door het herwaarderen van de grachten en de lusttuin horende bij het kasteel). Zo kan het kasteel prominenter in beeld komen op de site en de omgeving mee bepalen. Er kunnen ook maximaal 20 parkeerplaatsen komen op de locatie. Het aantal parkeerplaatsen zal bepalend zijn voor de capaciteit en invulling van de bestemming.

De groene zone tussen de roeiclub en het kasteel blijft natuurgebied maar kan als een ruimtelijk kwalitatief geheel ontwikkeld worden binnen een samenhangend totaalconcept als stadspark, met een sterke en herkenbare identiteit, gelinkt aan het Waggelwaterbos. De zone kan aangelegd worden met elementen die de vleermuizenpopulatie ondersteunen, maar hierbinnen zou bijvoorbeeld ook een hondenlosloopweide of speelzone kunnen. Centraal in deze zone wordt een doorsteek voorzien naar het achterliggende Waggelwaterbos.

Om de volledige site van het kasteel en de aanliggende hoeve op te waarderen kunnen ook de aanliggende open ruimtes aangepakt worden.

Ten westen van het kasteel ligt een voormalige moestuin/boomgaard. Deze kan terug in ere hersteld worden net als de bijhorende serre/broeikas gelegen in de zuidwestelijke hoek van de kasteeltuin. Om de verbinding te maken tussen de serre en de moestuin kan eventueel een kleine brugconstructie voorzien worden over de gracht heen.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.