De afgelopen jaren is de kern van Assebroek sterk veranderd. Diverse woonontwikkelingen zoals Julien Saelens, Tuinen van Hollebeke en Laurierenpark hebben er plaatsgevonden. Bijkomend openbaar domein werd gecreëerd. Verkeers- en parkeerdruk laten zich voelen.

In 2019 zal de strategisch gelegen site van de Oude Stelplaats van De Lijn in de kern van Assebroek, grenzend aan een onbebouwd perceel in eigendom van de stad en het Gaston Roelandtsplein opnieuw komen leeg te staan. Ik betreur het nog steeds enorm dat Garrincha er ‘voorlopig’ niet kan blijven.

Een geïntegreerde visie voor de kern van Assebroek waarbij nieuwe ruimtelijke inzichten, mobiliteitsvraagstukken en hieraan gekoppeld financiële haalbaarheid op elkaar afgestemd worden én die door een breed publiek gedragen wordt, dringt zich op.

De afgelopen jaren werden er reeds verschillende studies gevoerd in en rond de kern van Assebroek. Enkele voorbeelden:

- Zo werd er in 2009 in opdracht van De Lijn en het stadsbestuur een onderzoek gedaan naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de site busstelplaats ‘De Lijn’, het aanpalend onbebouwd perceel in eigendom van Stad Brugge en de directe omgeving.

- Een mobiliteitsonderzoek in het kader van een betere doorstroming van de Astridlaan is lopende. Hierbij wordt er gezocht naar het organiseren van bijkomende parkeerplaatsen en wenst men een veiligere verkeerssituatie ter hoogte van het Gaston Roelandtsplein na te streven.

- Een onderzoek naar de herinrichting van het Gaston Roelandtsplein werd aangevat.

- Ook burgers hebben de afgelopen jaren de handen uit de mouwen gestoken en hebben een aanvraag ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed tot bescherming van de gebouwen op de site van de stelplaats en een bomenrij. Deze burgerbeweging die zich ‘De Toekomst van Assebroek’ noemt, is naast het behoud van het patrimonium voorstander om de site van De Lijn voor te behouden voor innovatieve, creatieve of gemeenschapsprojecten met respect voor het karakter en de geschiedenis van de site.

- Zij hebben tevens een voorlopige aanvraag tot bescherming ingediend voor het gebouw gelegen Generaal Lemanlaan 145. Dit betreft de gebouwen van de scholencampus Mariawende-Blydhove. Naast de wens om de gebouwen en de tuin te beschermen zien zij potentieel om hier een buurt- of dienstencentrum in te richten ten voordele van lokale verenigingen, hetzij uitbreidingsmogelijkheden voor de kinderopvang. Ook vragen zij naar de mogelijkheid om de tuin (deels) open te stellen voor publiek. Het openstellen van de tuin zien zij in een ruimere context ter realisatie van een stadspark in het centrum van Assebroek.

Een aantal studies (stedenbouwkundige-, mobiliteits-, haalbaarheidsstudies, studies tot bescherming van gebouwen, …) volgden elkaar de afgelopen jaren op. Allen hebben ze tot nieuwe inzichten geleid telkens vanuit één specifieke invalshoek, hetzij ruimtelijk, hetzij vanuit mobiliteit, hetzij historisch, hetzij maatschappelijk, hetzij financieel, …; met als gevolg dat de diverse actoren (huidige gebruikers, eigenaars en burgers) uiteenlopende en tegenstrijdige ideeën hebben over de toekomstige ontwikkelingen van de kern van Assebroek.

Indien we als stadsbestuur een sturende rol wensen op te nemen in het kader van een kernversterkend beleid in Assebroek en dit met het oog op een maatschappelijke meerwaarde, dan is er nood aan een geïntegreerde visie. Eén sterk verhaal dat tegemoetkomt aan de noden die er zijn, waarbij nieuwe ruimtelijke inzichten, mobiliteitsvraagstukken, maatschappelijke meerwaarde en hieraan gekoppeld financiële haalbaarheid in de zin van kosten-baten op elkaar afgestemd worden. Deze visie brengt bij voorkeur de verschillende inzichten én ideeën van onderuit samen in één samenhangend verhaal, dat door zoveel mogelijk betrokken partijen gedragen wordt.

Om tot een breed gedragen visie, een plan van aanpak en uiteindelijke realisatie te komen is er een specifieke expertise nodig voor begeleiding op procedureel, juridisch, financieel, mobiliteit, stedenbouwkundig en eventueel bouwtechnisch vlak. Daarom stelde ik voor om vanuit het stadsbestuur een opdracht uit te schrijven voor een begeleidingsopdracht, om te komen tot een breed gedragen visie en een plan van aanpak, met het oog op een uiteindelijke realisatie, van de kern van Assebroek.

Deze visie of masterplan zou een duidelijk kader moeten scheppen voor een concrete aanpak van de kern van Assebroek. Een leidraad voor de verschillende actoren om samen aan de realisatie van deze visie te werken.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.