541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Publicatiedatum

Auteur

Tom Volckaert

Deel dit artikel

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

In de laatste rechte lijn naar 9 juni waarschuwt de partij cd&v voor stilstand en economische impasse bij een slepende regeringsvorming. Dat doen de 5 kopstukken van de partij symbolisch aan de poorten van het kasteel van Hertoginnedal, een plek die gelinkt wordt aan ellenlange onderhandelingen en kamperende journalisten. De partij koppelt de waarschuwing voor stilstand aan het gevaar van koopkrachtsverlies voor onze gezinnen. Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi: “Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen. Er is nood aan een sterk mandaat voor het centrum om ruzie, getalm en stilstand te vermijden. De volgende federale regering moet zo snel mogelijk de voorbereidde de fiscale hervorming van minister Van Peteghem uitrollen waardoor lasten op arbeid laat dalen en mensen meer netto laat overhouden op het einde van de maand. De klok tikt genadeloos verder en het zijn de gezinnen die het gelag betalen. Kies verstandig, kies voor zekerheid in onzekere tijden.”

Cd&v pleit voor een vlotte federale regeringsvorming na 9 juni. “Mensen verdienen zekerheid in deze onzekere tijden. Geen enkele Vlaming is erbij gebaat dat ons land in een maandenlange wurggreep wordt gehouden door geruzie of discussies over hoe we het land willen splitsen. De klok tikt genadeloos verder, elke dag stilstand en getalm is nefast voor onze economie, voor onze veiligheid en voor onze gezondheid. Een sterk centrum kan die stilstand doorbreken”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi. “Er zijn partijen die leven van ruzie maken met elkaar en dat achter kasteelmuren. Al bijna 15 jaar lang en elke verkiezing opnieuw. En zo houden die partijen ons land voortdurend -zelfs tot 541 dagen lang- in een wurggreep.  Wat ze beloofden, was de grote vooruitgang. Wat we kregen, was de grote stilstand. Dit scenario moeten we te allen tijde vermijden. Het laatste dat we nu nodig hebben is om dit trieste record te verbreken”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi.

 

Geen fiscale hervorming betekent drastisch koopkrachtverlies bij gezinnen

De partij berekende dat elke dag dat er langer getalmd en geruzied wordt, een gemiddeld gezin een wezenlijk bedrag kan verliezen aan koopkracht bij gebrek aan een fiscale hervorming die mensen meer netto laat overhouden op het einde van de maand. Als we het Belgisch record regeringsonderhandelingen evenaren, kan dit verschil tot meer dan 10.000 euro oplopen. “Voor cd&v is die fiscale hervorming dan ook een absoluut breekpunt. Veel partijen hebben zich de afgelopen jaren al weggestoken achter de crisissen om toch maar niets of heel weinig te moeten doen. Dat kunnen we na de verkiezingen niet nog eens herhalen met een ellenlange regeringsonderhandeling. Elke dag die we verliezen komt rechtstreeks uit de portefeuille van de Vlaming”, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

De blauwdruk van fiscale hervorming die Van Peteghem op tafel legde is voor cd&v de basis voor onderhandelingen voor een nieuw regeerakkoord. “Werken moet meer lonen en de lasten op arbeid moeten omlaag. Het verschil tussen werken en niet-werken moet groter worden en we moeten we onze arbeidsmarkt hervormen. Verder moeten we ook de werkloosheidsuitkeringen durven beperken in de tijd, zonder werklozen erna aan hun lot over te laten. We willen rechtvaardigere belastingen, de fiscale koterijen afschaffen en de strijd tegen de fiscale fraude opvoeren. We laten grote vermogens bijdragen door middel van vermogenswinstbelastingen met vrijstellingen voor particulieren, en laten internetgiganten bijdragen. Dat kan alleen met een doordachte fiscale hervorming. Een sterke cd&v is noodzakelijk om straks te doen wat moet. Om stabiliteit en zekerheid te bieden aan iedereen die werkt, onderneemt of jarenlang gewerkt heeft. Wie een fiscale hervorming wil die voluit gaat voor meer rechtvaardigheid en meer netto voor íédereen die werkt, moet op cd&v stemmen. Wij bieden de volledige werkende middenklasse die zekerheid. En daarvoor is écht geen tijd te verliezen.”

 

Veiligheid is prioriteit

Op vlak van nationale en internationale veiligheid is er geen tijd te verliezen. “We leven in een erg onzekere internationale context, een heel andere context dan 20 jaar geleden. Er is een nieuwe wereldorde ontstaan. Tegelijkertijd zien we dat ons beleid nog niet is aangepast aan die nieuwe situatie. Hierdoor zijn we de voorbije decennia afhankelijk geworden van andere landen en organisaties om onze veiligheid te kunnen waarborgen. Dat is een enorm risico gezien de onstabiele situatie: grijpt Trump straks opnieuw de macht in de VS en kunnen we ons dan blijven verschuilen achter de NAVO-portefeuille? Hoe evolueren de oorlogen in Oekraïne, het Midden-Oosten en Soedan? We mogen niet naïef toekijken of ons in slaap laten wiegen”, zegt Mahdi. “Samen met de Europese Unie werken we mee aan vrede en de-escalatie van conflicten. We kunnen dit enkel doen door ook versneld te investeren in defensie om de 2% norm te behalen. We investeren binnen een Europese en NAVO-context in mensen en materiaal. De Europese Unie moet een voortrekkersrol spelen bij het oplossen van internationale conflicten aan onze buitengrenzen. Oekraïne moet onvoorwaardelijk gesteund worden. In het Midden-Oosten moet er een tweestatenoplossing mét de erkenning van Palestina komen”, zegt Mahdi. “En we moeten het ijzer smeden nu het heet is: ons migratiebeleid opnieuw vormgeven en versterken nu het nieuwe Europese migratiepact er is.”

Maar ook de binnenlandse veiligheid kan geen maanden stilstand verdragen. “Onze veiligheid voelt evident, maar dat is ze niet. We moeten deze elke dag bewaken. Veiligheidscrisissen volgen elkaar steeds sneller op. Het motto ‘zo ver zal het niet komen’ is de laatste jaren al te vaak ontkracht geweest. Veiligheid is een onmisbare hoeksteen in onze samenleving die bijdraagt aan ons welzijn en bovendien ook bepalend is voor de zekerheid en het vertrouwen waarmee we in het leven staan. We hebben, in oktober vorig jaar nog, moeten vaststellen dat terroristische acties nog steeds een realiteit kunnen zijn en ook de cyberdreigingen en cyberaanvallen op bijvoorbeeld kritieke infrastructuur mogen we niet onderschatten. En juist om die reden willen we snel werk maken van de vorming van een regering. We moeten krachtdadige antwoorden kunnen bieden, moeten vooruitkijken en moeten anticiperen op de vele uitdagingen die op ons afkomen”, zegt minister voor Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “We willen veilige buurten voor iedereen en een omgeving waar onze kinderen onbezorgd en onbevangen kunnen opgroeien. We willen meer blauw op straat door jaarlijks 1600 inspecteurs te rekruteren. Het aantal wijkinspecteurs moet verdubbelen en zij moeten minstens 75 procent van hun tijd op het terrein begeven. We zetten de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en de drugsmaffia verder. We moeten werk maken van zerotolerantie bij geweld tegen alle hulp- en zorgverleners zoals politie, brandweer, zorgpersoneel, stewards, beveiligingspersoneel…”

 

Niet besparen op onze gezondheid

Ten slotte stelt cd&v helder dat ze niet zullen besparen in de gezondheidszorg zoals andere partijen graag zouden willen. “Kiezen voor cd&v is kiezen voor een warm Vlaanderen dat niet gaat besparen op zorg of op mensen die net kwetsbaar zijn. We moeten net investeren in onze kwalitatieve en nabije gezondheidszorg. Er is geen tijd te verliezen voor wie vandaag of morgen ziek wordt. We moeten -liever vandaag dan morgen- hervormingen doorvoeren in de financiering en structuur van ziekenhuizen en de administratieve lasten verminderen. Er is ook nood aan meer autonomie bij het gebruik van middelen voor medisch en verpleegkundig personeel, zodat deze efficiënt kunnen worden ingezet. Zowel Wallonië als Vlaanderen ervaren een tekort aan artsen en tandartsen. In lijn met onze “huisartsenplannen” moeten we daarom zo snel mogelijk de artsenquota loslaten, willen we meer studenten in de opleiding geneeskunde en moeten we maatregelen nemen die artsen helpen zich te installeren in (huis)artsarme regio’s”, zegt Sammy Mahdi. “Wanneer we eerst drie jaar palaveren, betekent dit drie academiejaren waarin te weinig jongeren starten aan de opleiding. Drie jaar aan gemiste kansen.”

Cd&v wil ook van mentaal welzijn een absolute prioriteit maken, zeker voor jongeren en kinderen. Daarom wil de partij het aandeel van het budget verdubbelen dat naar geestelijke gezondheidszorg gaat: van 6 naar 12 procent. Mentaal welzijn gaat daarenboven ook over het evenwicht tussen werk en privé. “Onze arbeidsmarkt moet fundamenteel herdacht worden. We moeten het aantal depressies en burn-outs drastisch terugdringen en op een respectvolle manier omgaan met langdurig zieken zonder hen te stigmatiseren. We willen langdurig zieken de kans geven om te werken, met respect voor hun mogelijkheden en beperkingen, bijvoorbeeld door het systeem van progressieve werkhervatting. We moeten daarnaast ook blijven inzetten op preventie, het herwaarderen van jobs, betere afspraken tussen werkgever en werknemer over connectiviteit tijdens en na de werkuren, én een goede work-life balance zodat mensen niet ziek vallen. Voor de laatste moeten we alle verlofstelsels durven herbekijken. ”, zegt Vlaams minister voor Werk Jo Brouns.

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.