Cd&v in Europa: “Een sterk veiligheidsbeleid en bescherming van onze strategische autonomie en gezondheid”

Publicatiedatum

Auteur

Dries Derudder

Deel dit artikel

Voor cd&v moet de EU vooral inzetten op haar kerntaken. Dat zijn veiligheid, strategische onafhankelijkheid op sleuteldomeinen zoals energie en voedselzekerheid en de gezondheid van de burgers. De partij wil een Europese defensie-industrie en ver doorgedreven samenwerking op vlak van (cyber)veiligheid. Op vlak van migratie moet de EU haar gewicht gebruiken om derde landen te verplichten uitgewezen onderdanen op te nemen. Daarnaast wil cd&v dat de EU onze KMO’s, waaronder onze landbouwers, zuurstof geeft door minder regelgeving en door rekening te houden met de specifieke context van regio’s zoals Vlaanderen.

Defensie, veiligheid en uitbreiding: meer made in Europe

Cd&v gaat voor een sterke Europese defensie binnen de NAVO en wil grote investeringen in onze economie. “De militaire samenwerking moet worden versterkt, met verhoogde defensie-uitgaven in een Europese defensie-industrie. Het is tijd voor meer made in Europe. Vorig jaar werd er voor 100 miljard euro aan militaire investeringen besteld vanuit Europese lidstaten, waarvan slechts 20 miljard bij Europese bedrijven en 60 miljard bij bedrijven uit de Verenigde Staten. We moeten veel meer in onze eigen economie en bedrijven investeren zodat we daar zelf de vruchten van  plukken. Hoe vroeger we onze eigen industrie betrekken, hoe hoger de economische en industriële return voor ons land”, zegt Europees lijsttrekker Wouter Beke. Concreet pleit cd&v om 0,5% van de Europese begroting (75 miljard) te investeren in defensie en om de middelen van de Europese Investeringsbank ook te gebruiken voor dual-use projecten.

Daar hoort ook een gezamenlijke Europese aanpak in de strijd tegen terrorisme, georganiseerde (cyber)criminaliteit (via een snel inzetbare interventiemacht) en buitenlandse inmenging bij. Er moet meer aandacht gaan naar de havens, die steeds meer het doelwit worden van internationale georganiseerde criminele groepen. Internationale uitwisseling van informatie over vrijgelaten geradicaliseerde gevangenen moet worden versterkt via de Europese database van Terroristische Daders.

Cd&v wil daarnaast een volwaardige Europese Commissaris voor Defensie. “In het buitenlands beleid moet worden beslist bij gekwalificeerde meerderheid”, vult Beke aan. “Op die manier kan defensie ingezet worden zonder geblokkeerd te worden door één land.”

Migratie: uitrol migratiepact en betere terugkeer

Cd&v wil binnen de EU een gecontroleerd migratiebeleid met veilige grenzen, een dwingend terugkeerbeleid en een solidaire, verplichte spreiding van asielzoekers over de hele EU. Het Europees migratiepact moet onverkort uitgevoerd worden door alle lidstaten zodat ons land minder asielzoekers moet opvangen (3,2% als fair share). We pleiten voor de versterking van de EU-capaciteit om samen met de lidstaten onze buitengrenzen te verdedigen en te bewaken. Daarenboven wil cd&v ook een EU-brede strategie om mensen die illegaal in de EU verblijven te laten terugkeren. Vanuit de EU moeten we collectief druk zetten op derde landen zodat ze hun medewerking verlenen aan alle EU-lidstaten. Verschillende instrumenten zoals Europese visumsancties ten aanzien van derde landen en het koppelen van het handelsbeleid én ontwikkelingssamenwerking aan bredere terugkeerakkoorden moeten daarvoor dienen.

Respect voor onze ondernemers en meer strategische autonomie in Europa

Ondernemers, boeren en onderzoekers mogen niet lijden onder een overdaad aan regels en bureaucratie. “Daarom gaan we voor een verlaging van de administratieve regeldruk. Voor elke administratieve verplichting die Europa oplegt, moeten er minstens twee verdwijnen volgens het principe ‘one in, two out’. We willen een verlaging van de regeldruk met 25% en meer bescherming van kernsectoren zoals onze energie, onze industrie en onze voedselzekerheid”, zegt Beke. Daarom pleit cd&v voor een Europese Industrial Deal en Agricultural Deal die Europa onafhankelijk maakt van buitenlandse regimes.

Cd&v wil een ambitieus industrieel Europees beleid waarbij we onze eigen strategische sectoren identificeren en versterken. Gaande van de batterijsector die we nodig hebben voor hernieuwbare energie, het versterken van de circulaire economie om zelf primaire grondstoffen te ontginnen, het verrijken van uranium dat nodig is als brandstof voor de kerncentrales tot de uitbouw van een eigen chipsindustrie. Om onze strategische positie te versterken in hoogtechnologische sectoren en voor het onderzoek naar klimaatinnovaties, zijn we vragende partij voor het evolueren van het budget naar 10% van de Europese meerjarenbegroting.

Een sterk gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid is en blijft een onmisbare steunpilaar voor de Vlaamse landbouw. Een correct inkomen verzekeren voor onze boeren blijft een kerndoelstelling van het Europees beleid. Ook in het landbouwbeleid moeten er minder regels zijn, een landbouwtoets voor milieu- en natuurwetgeving en een gelijk speelveld voor onze boeren. “We bouwen niet alleen problematische afhankelijkheden af, maar zorgen er ook voor dat andere landen en werelddelen afhankelijk van de EU worden. Ook handelsverdragen zoals Mercosur mogen niet zorgen voor oneerlijke concurrentie met de EU. Spiegelclausules zijn daarom noodzakelijk”, zegt Wouter Beke.

Bij de totstandkoming van Europese regelgeving moet rekening gehouden worden met de specifieke situaties van regio’s zoals Vlaanderen. In een zeer dichtbevolkt gebied zoals het onze mag men niet dezelfde soort (milieu)maatregelen nemen als in uitgestrekte en dunbevolkte gebieden zoals die er zijn in Frankrijk of Polen. Een one size fits all model op het niveau van de EU leidt vaak tot resultaten die te streng zijn voor bepaalde landen en niet ambitieus genoeg zijn voor anderen. Wouter Beke: “We pleiten voor het nodige respect voor de diversiteit van de verschillende lidstaten die de EU rijk is in de toekomstige Europese wetgeving. De beschikbare oppervlakte en de mogelijkheden tot ruimtelijke omgeving in Polen zijn bijvoorbeeld niet dezelfde als die in Nederland. In deze landen kan dus niet op dezelfde manier aan landbouw of natuurbeheer gedaan worden.”

Begroting en besluitvorming

“Het systeem van unanimiteit moet minder van tel zijn in de Europese besluitvorming”, zegt lijstduwer Koen Geens. “In de Raad van de EU zijn vandaag te veel veto’s mogelijk. Beslissen bij gekwalificeerde meerderheden moeten we daarom uitbreiden, bijvoorbeeld in het buitenlands en veiligheidsbeleid en in de fiscaliteit.”

Naast de monetaire unie is er ook nood aan een uitgewerkte begrotingspijler op Europees niveau. Een Europese begrotingscapaciteit met gezamenlijke schuld behoort daarvoor tot de mogelijkheden. Steun uit de EU-fondsen van het meerjarig financieel kader wordt afhankelijk van het behalen van bepaalde mijlpalen.

De gezondheid van onze burgers beschermen

Er moet duidelijke regelgeving zijn over een gezonde leefomgeving, werkomstandigheden en producten met kankerverwekkende stoffen of hormoonverstoorders. Cd&v wil via de EU de beschikbaarheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen garanderen en geneesmiddelentekorten voorkomen. Cd&v wil via de aanleg van gemeenschappelijke Europese stocks van de meest kritische geneesmiddelen de beschikbaarheid ervan garanderen. “Samen gaan we voor een betere preventie, screening en genezing van ernstige ziektes. We rollen daarom het Europees Kankerplan verder uit en zorgen voor nieuwe plannen in de strijd tegen Alzheimer, Parkinson, dementie en cardiovasculaire ziekten”, zegt Sommen, die de tweede plaats heeft op de Europese lijst.

“Ook in de strijd tegen geweld tegen vrouwen heeft de EU voor ons een belangrijke rol te spelen, via een sterke richtlijn die gendergerelateerd geweld op EU-niveau aanpakt”, zegt Sommen.

Ook de strijd tegen armoede hoort op Europees niveau. Sommen: “We zorgen daarom voor een deftig minimuminkomen en voor gelijke verloning van mannen en vrouwen in de hele EU. We voeren de strijd tegen sociale fraude op. We gaan voor eerlijke belastingen en werken Europees samen om belastingontduiking tegen te gaan.” Het Belgisch sociaal overlegmodel brengen we over naar de EU. Werknemers en werkgevers krijgen een prominente plaats aan tafel, met aandacht voor de vertegenwoordiging van kmo’s. “We beschermen onze sociale rechten, zoals gelijke kansen en een goede work-life-balans en bescherming tegen armoede op Europees niveau door de verankering van de Europese Sociale Pijler.”

Duurzaamheid en sociale vooruitgang gaan hand in hand. “De groene transitie moet ook een sociale transitie zijn, of ze zal níet zijn”, zegt Sommen. “We gaan voor een rechtvaardige transitie. In die context is het sociaal klimaatfonds een essentieel beleidsinstrument voor de komende jaren. We gaan daarnaast voor een groene transitie waar bedrijven onze medestanders zijn, niet onze tegenstanders. Onze focus ligt op bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid en innovatie. We zorgen voor energiezekerheid op Europees niveau, met een koolstofarme economie die draait op een gezonde mix van hernieuwbare energie en kernenergie.”

Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi: “De wereld is geen ponykamp. We zitten geprangd tussen grootmachten als Rusland en China die niet altijd goede bedoelingen hebben en Amerika dat steeds meer haar eigen koers vaart. Er is oorlog in Europa en het Midden-Oosten. Onze veiligheid moet dé prioriteit nummer 1 zijn in Europa. Investeren in defensie in Europa, in de aanpak van terreur en de georganiseerde misdaad is onontbeerlijk. De Europese verkiezingen gaan ook over de onafhankelijkheid van de EU. We mogen niet langer afhankelijk zijn van bedenkelijke regimes. Dat geldt voor onze energie, onze industrie, onze technologie en ons eten op ons bord. Met cd&v hebben de mensen de zekerheid dat we in Europa investeren in onze eigen belangen en niet in die van Rusland of China.”

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.