LEDEN
De grote kracht van CD&V-Peer is haar brede ledenbasis. Dankzij een ledenaantal van meer dan 400 leden staat onze Peerse afdeling dagdagelijks in nauw contact met alle verenigingen en organisaties die het sociale Peerse landschap kleur geven. Ieder jaar worden er een drietal ledenmomenten georganiseerd, waarop we als partij een gezellige activiteit koppelen aan een inhoudelijk luik. Op die manier hebben onze leden de mogelijkheid om meerdere keren per jaar rechtstreeks in dialoog te gaan met onze raadsleden en mandatarissen.

BESTUUR
Leden die graag nog wat nauwer betrokken zijn bij onze partij, hebben de kans om toe te treden tot het bestuur. Het bestuur, dat in Peer bestaat uit een 50-tal leden, komt ongeveer een keer per twee maanden samen. Tijdens de bestuursvergaderingen worden actuele en komende Peerse dossiers inhoudelijk besproken en afgetoetst. Het afdelingsbestuur is het enige orgaan in de gemeentelijke partijwerking met een formele beslissingsbevoegdheid. Die komt vooral tot uiting in aanloop naar en in afloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Zo is het bestuur verantwoordelijke voor het aanduiden van de lijsttrekker en het goedkeuren van de kandidatenlijst. Na de verkiezingen beslist het bestuur over de invulling van de verschillende mandaten.

BUREAU
De dagelijkse partijwerking is, onder leiding van de afdelingsvoorzitter, in handen van het partijbureau. Het partijbureau vergadert iedere maand. Naast een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en communicatieverantwoordelijke, zetelen ook de burgemeester, OCMW-voorzitter, fractievoorzitter in het bureau. Ook de geledingen (jongeren, senioren en vrouw & maatschappij) hebben hun plaats in het bureau. Daarnaast kunnen nog leden op basis van hun ervaring en expertise toegevoegd worden. Het partijbureau bepaalt de agenda voor de bestuursvergaderingen en roept het bestuur samen. Het staat ook in voor de organisatie van de verschillende ledenactiviteiten.  

GEMEENTERAAD
De gemeenteraad neemt alle belangrijke beslissingen en is eigenlijk het 'parlement' van de gemeente. Onze fractie is met 11 van de 25 raadsleden veruit de grootste in de Peerse gemeenteraad. De vergaderingen van de gemeenteraad vinden iedere tweede woensdag van de maand plaats en de zitting is openbaar. Op de agendacommissie worden de dossiers van de gemeenteraden voorbereid. Daarnaast komt onze fractie nog een tweetal keer per maand samen om actuele en toekomstige dossiers te behandelen. Burgemeester en schepenen maken uiteraard deel uit van de gemeenteraad. Zij worden aangevuld met deze CD&V-verkozenen

OCMW-RAADSLEDEN
Zij geven de nodige impulsen aan het beleid en de werking van de Welzijnscampus. Het OCMW zorgt ervoor dat elke inwoner recht heeft op een menswaardig bestaan. De OCMW-voorzitter, in Peer is dat Lut Ceyssens, maakt ook deel uit van het College van Burgemeester en Schepenen. CD&V heeft vier vertegenwoordigers in de OCMW-raad.

JONG CD&V
Ook de jongeren laten zich in Peer niet onbetuigd. Het gaat om een dynamische groep, allemaal -35 en geëngageerd in het Peerse verenigingsleven. Maandelijks wordt er vergaderd, voornamelijk om toffe activiteiten te organiseren. De eerste twee edities van de BYOF (Bring Your Own Food) werden gesmaakt, maar de eerste Jong CD&V dropping in oktober 2013 werd met net geen 70 deelnemers pas een groot succes.

BOVENLOKAAL ACTIEF
De wereld is groter dan Peer alleen. Enkele voorbeelden:

  • Het CD&V-bestuur van regio Noord-Limburg. Met Roger Melotte en Willy Reumers heeft dit bestuur ook twee Peerse gezichten aan boord. Zij zijn eveneens actief binnen CD&V Senioren Noord-Limburg.
  • Wist je dat... Burgemeester Steven Matheï lid is van de Algemene Vergadering van CD&V-Nationaal en daarnaast provinciaal voorzitter van de partij is?
  • Wist je dat... Eerste schepen Sigrid Cornelissen ook actief is als provincieraadslid?