Op de gemeenteraad van 30 juni stond de goedkeuring van het Masterplan 2050 op de agenda.  CD&V+ heeft er op aangedrongen om de goedkeuring van het masterplan uit te stellen omdat enkele belangrijke punten ontbraken.  Open VLD verweet de oppositie “een gebrek aan moed” (Nieuwsblad 02/07/20), maar besliste toch om de stemming uit te stellen.  De realiteit is dat dit uitstel er wellicht kwam omdat Open VLD zelf heel goed weet dat ze voor bepaalde domeinen overhaast te werk ging.

Moet het ganse Masterplan in de vuilbak?

Uiteraard en zeker niet.  Laat ons beginnen met te zeggen dat dit Masterplan uitgewerkt is door professionele bureaus met kennis van zaken.  Het bevat dus heel veel goede elementen.  We vinden zeer mooie ruimtelijke concepten terug die Moerbeke op lange termijn een duurzaam en aangenaam karakter kunnen geven.  We geven zelfs felicitaties voor de 6 concepten op het vlak van ruimtelijke ordening.

“Waarom keuren jullie het dan niet goed?” horen we u bijna denken.  Dit masterplan bevat enkele ingrijpende wijzigingen op het vlak van mobiliteit.  Dan mag je van elk zichzelf respecterend bestuur toch verwachten dat het totale plan eerst ter advies naar de mobiliteitscommissie gaat alvorens het op de agenda van de gemeenteraad komt?

Het is correct dat de mobiliteitscommissie in een eerdere fase al over enkele delen van het plan input kon geven. Het totale masterplan werd echter maar aan de mobiliteitscommissie bezorgd op 29 juni.  U leest het goed: 1 dag voor de gemeenteraad.

Uiteraard willen ook wij onze schouders zetten onder het Moerbeke van de toekomst, maar dan liefst met een plan gedragen door de adviesraden en de bevolking.  Het mobiliteitshoofdstuk was en is veel te belangrijk om te negeren, daarom hebben we aangedrongen op uitstel.  In onze uitgebreide feedback leest u meer over de bezorgdheden die we op tafel hebben gelegd.

 

Hoe gaat het nu verder?

We hopen dat Open VLD nu aan de slag gaat met de opmerkingen die zijn gekomen.  Vanaf er een globaal en grondig advies is van de mobiliteitscommissie komt dit plan terug op de agenda van de gemeenteraad.  Wellicht zal dat in het najaar van 2020 zijn.

We merken dat dit masterplan echt wel leeft onder de bevolking.  We geven jullie dan ook graag al in detail onze feedback over het plan dat voorlag op 30 juni.  Zowel de goede als de slechte punten en de bedenkingen brengen we naar voren.

Dit plan zal impact hebben op elk van jullie: lees zeker mee en aarzel niet om ons bij vragen te contacteren.  Elke constructieve input wordt zeker gewaardeerd!

 

FEEDBACK CD&V+ over Masterplan 2050

Het Participatietraject

Positief: 

Er kwamen verschillende kansen voor Moerbekenaren om mee na te denken en inspraak te geven: infomomenten, rondleiding ivm concepten, discussiegroepen…  Ook de adviesgroepen Gecoro en duurzaamheidswerkgroep zijn betrokken en konden feedback geven

Negatief:

Zoals eerder aangehaald: De mobiliteitscommissie heeft het masterplan in zijn totaliteit niet voorgelegd gekregen om een globaal advies te leveren wat betreft alle mobiliteitsthema’s die er in zijn verwerkt.  Nochtans had de commissie ruimtelijke ordening het belang van het advies van de mobiliteitscommissie duidelijk aangegeven.  De mobiliteitscommissie gaf enkel  deeladviezen omtrent het circulatieplan, de fasering, het gegeven dat de Damstraat technisch geen fietsstraat kan worden, eventuele knip in achterdam, voor- en nadelen van knip in Opperstraat.  Het totaaladvies is echter nergens terug te vinden en is te belangrijk om dit te negeren.

 

De thema’s Ruimtelijke Ordening :

Positief:

Globaal geven we een zeer positieve beoordeling aan de visie op ruimtelijke ordening.  Op lange termijn er is een verbreding van toekomstvisie:

 • Er zijn binnen de bastide drie potentiële ontwikkelingsgebieden die de compactheid van de kern verder kunnen versterken maar voldoende kans op groen en privacy voor de bewoners bieden. Uit de resultaten van de woonbehoeftestudie blijkt dat er echt wel nood is aan het aantrekken van jonge gezinnen, al dan niet alleenstaand.  We vinden het dan ook belangrijk dat het concept van de stadsvilla’s sterk op de kaart gezet wordt bij de projectontwikkelaars waarbij betaalbaar wonen wordt vooropgesteld.  We komen hierop terug bij de woonbehoeftestudie.
 • Groene clusters nabij dorpskern en open landschapskarakter behouden
 • Groene poorten bij het binnenkomen in Moerbeke
 • Aandacht voor de gehuchten : groene zones, ontspanningsmogelijkheden creëren, concepten van ontspanning in de deelgebieden mogelijk maken
 • Lokale speelparkjes, de leefbaarheid ook in de kern verhogen door extra groene plaatsen te voorzien en door het buitenspelen meer naar de randen te verplaatsen.
 • Het plan voor klimaatadaptatie en duurzaam waterbeleid.

 Aandachtspunten:

 • Er worden een aantal concepten naar voor gebracht waarvan de concrete invulling op dit ogenblik niet wenselijk is.  We denken dan bijvoorbeeld aan de doorsteek van de Opperstraat naar het Park die door de privé parking van de apotheek of de tuin of het huis van andere mensen in de Opperstraat zou lopen.  Bij onze opmerking werd door de schepenen geruststellend geantwoord dat er niet zomaar een streep kan getrokken worden door iemands eigendom. We vroegen dat dit geruststellend principe in het masterplan ook in de inleiding wordt opgenomen zodat inwoners gerustgesteld zijn. Open VLD antwoordde hier bevestigend op.
 • We vinden de randpromenade geen prioritaire uitdaging. Indien hier en daar opportuniteiten ontstaan, is dit meegenomen. De waterreservoirs die ermee zouden geïnstalleerd worden vinden we wél een opportuniteit, maar in de eerste plaats willen we voorop stellen dat er integrerend gewerkt wordt naar de bewoners aan deze rand.   Zij moeten dit ook als een aangename meerwaarde ervaren: geen extra geluidsoverlast door passage van verkeer.  Ook moet er aandacht zijn om hun mooie “openlandschapsachteruitzicht” te bewaren, daarom zijn ze daar gaan wonen, we willen dat het voor hen aangenaam blijft.
 • Op gebied van Perenboom en Kruisstraat worden bepaalde sterke natuurelementen niet opgenoemd (bvb het Pereboomsgat)  Er zijn dus nog zeer aantrekkelijke, mooie en groene ontspanningszones en natuurelementen. Het is interessant om deze zones ook te integreren.

Extra vragen :

 • Inrichting van de Lindenplaats: behoud van en respect voor van historisch karakter.  Het is niet duidelijk waar een doorsteek naar de Moervaart zal komen. De ene keer spreekt men over een mogelijkheid ter hoogte van de Vapeurbrug, een andere keer ter hoogte van de Lindenplaats.  Op onze vraag hierover antwoordde het bestuur dat men uitkijkt naar interessante opportuniteiten bij verkoop van eigendommen.
 • Hoe integreert het bestuur de pastorijwoning en het politiekantoor in dit geheel? Wat is de visie hieromtrent? Er doen vele geruchten de ronde en het college zou al een optie genomen hebben.  Kan hierover openbaar overlegd worden in het kader van het inpassen in het masterplan? Open Vld antwoordde hier bevestigend op.
 • De stedenbouwkundige verordening is in opmaak, er wordt naar verwezen in het masterplan en het verslag van de gecoro.  Dit is belangrijk voor de leefbaarheid van ons dorp. We vragen, gezien het belang ervan voor gans Moerbeke, dat deze ook op de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd. Men antwoordde hier bevestigend op.
 • Indien er ooit een aansluiting komt van parallelweg Noord op de rotonde vragen we dat het masterplan geen hinderpaal is en dat de noodzakelijke ruimte ook kan aangesproken worden om dit te realiseren.

 

De thema’s Mobiliteit

Positief:

 • Het centrum wordt verkeersarm met aandacht voor ondernemingen.
 • Er is aandacht voor de trage weggebruiker, het STOP principe en doorgangen in het dorp.
 • Het streven naar een verbinding met Stekene via parallelweg.
 • Het streven naar een veilige fietsverbinding tussen Moerbeke Noord en Zuid.

Negatief :

Zoals hierboven gesteld: Er is geen globale onderbouwde reflectie van de mobiliteitscommissie terug te vinden (om de eenvoudige reden dat de commissie het gehele masterplan slechts de avond voor de gemeenteraard ontving).  Er is geen officiële prioriteitenstelling in aanpak van de mobiliteitsvraagstukken van het masterplan, en over bepaalde domeinen is er helemaal geen advies vast te stellen.

Extra vragen of opmerkingen: 

1)     Circulatieplan

Hier werd het advies van de lus doorgaand verkeer wel goedgekeurd door de commissie.  We hebben hierbij echter fundamentele opmerkingen.

De lus kan uitsluitend uitgevoerd worden NADAT andere voorwaarden zijn vervuld. Er moet rekening gehouden worden met de nieuwe resultaten van de woonbehoeftestudie én het voorstel van de extra bebouwingen in het masterplan.

We vragen dat er een alternatieve denkoefening in de mobiliteitscommissie wordt gedaan om de gevolgen van de lus doorgaand verkeer voor de zone Dorpvaart en Spelonckvaart grondiger te bestuderen en meer fundamentele oplossingen nog eens te onderzoeken.

Het substantieel grote aantal ( jonge) inwoners langs het Vaardeken, gecombineerd met de grote nood aan woningen voor jonge (alleenstaande) gezinnen in Moerbeke vraagt om een veilige mobiliteitsinfrastructuur en zeker als de lus wordt doorgevoerd.

Het moet onze eerste betrachting zijn dat beide straten aantrekkelijke woonomgevingen blijven.  Het wegtrekken van jonge gezinnen in Moerbeke moeten we absoluut vermijden.  Het zou goed zijn dat de mobiliteitscommissie ook de woonbehoeftestudie meeneemt in het voorstel van een goed uitgebouwd circulatieplan.  Hierbij verwijzen naar het belang om EERST de gevaarlijke kruispunten op het traject Hospicestraat - Moerhofstraat - Dorpvaart - Ledestraat (Den Uil) aan te pakken.  Bovendien is er dan nog meer dan nu nood aan een veilige fietsoversteek in de Moerhofstraat ter hoogte van Rode Kruis/Sportcomplex/Scouts.

De verbinding van Stekene via de parallelweg naar het rondpunt Kruisstraat dient eerst in orde te zijn vooraleer de knip in de Opperstraat wordt gegeven.  Anders wordt de Dorpvaart mogelijks te zwaar met verkeer belast.

Ook bij het vergroten van de verkeersveiligheid ter hoogte van de Ooststraat met de tractorsluis vragen we dat er eerst werk wordt gemaakt van de verkeersveiligheid ter hoogte van de Kruisstraat en parallelweg Noord.  De lichtinval van de wagens en de snelheid zorgen te vaak voor gevaarlijke situaties.

 

2)     Fietssnelweg

We zouden graag een exacte stand van zaken van het bestuur krijgen omtrent de ambities voor restauratie van de Vapeurbrug én het doortrekken van de fietssnelweg (F412) richting Eksaarde en Lokeren.  Staat het gemeentebestuur achter de aanvraag? Is er een officieel schrijven hiervoor gebeurd naar de provincie?

De discussie omtrent de eigendom van de spoorwegbedding moet volgens ons ook onmiddellijk uitgeklaard te worden.  We hebben een officieel schrijven van de griffie van de provincie dat er geen bewijs is dat de spoorwegbedding geen eigendom meer zou zijn van de NMBS/infrabel.  Indien er nog discussie zou zijn, dan vinden we dat dit onmiddellijk moet uitgeklaard worden, de bevolking kan deze twijfel absoluut niet appreciëren.

De argumenten voor een stiltegebied wegen we af tegenover een veilige verbinding voor fietsers en voetgangers richting Eksaarde.  Indien dit een officieel stiltegebied moeten worden, kan er ook geen jacht meer plaatsvinden in gans dit gebied.  We denken dat alle partijen het duurzame verkeer genegen zijn en vragen hier unanieme steun voor een snelle afwerking van de fietssnelweg F412 tussen Moerbeke en Eksaarde.

3)     Parkeerplan :

Positief is het opwaarderen van de huidige parkeerplaatsen.  Er wordt voor gezorgd dat deze doeltreffender gebruikt worden.

Aandacht moet er zijn voor de fietsparkeerplaatsen, we verwachten enkel maar toename van fietsverkeer, een goede stalling en fietsparkeerplan zijn nodig.

Negatieve is dat er geen studie of volledig cijferplan beschikbaar is.  Wat zijn onze parkeerprognoses? Op welke cijfers is het parkeerplan gebaseerd?  Wat zullen mogelijke en zekere effecten zijn van het verdwijnen van parkeermogelijkheden op de Markt? Bovendien spreken de kaartjes elkaar tegen over het aantal parkeerplaatsen dat op de Markt zou verdwijnen.   We zouden graag meer inzicht krijgen in de werkelijke parkeernoden aan de hand van actuele cijfers en onderbouwde prognoses.  We vermoeden op basis hiervan dat er nabij het centrum en vooraan in de Damstraat nood is aan extra parkeerplaats.

Voor ons moet er daarnaast ook bijkomende aandacht zijn bij de bouwverordening.  Deze moet rekening houden met de tekorten aan parkeerplaatsen in bepaalde straten.  Anders wordt het parkeerplan al snel achterhaald doordat bij nieuwe bouwentiteiten extra parkeer(over)druk ontstaat.  Per bouwentiteit moet een parkeernorm afgedwongen worden.

 

4)     Tonnagebeperking

Positief is de tonnagebeperking tot 3.5 ton met respect voor de Moerbeekse bedrijven.  Ook voor het circulatieplan (de lus doorgaand verkeer) is dit belangrijk

We vragen wel nog een parkeervoorstel voor zware vrachtwagens waarvan de chauffeurs in Moerbeke wonen.

 

5)     Infrastructuur wegennetwerk :

Positief is de aandacht voor de zwakke weggebruiker en de prioriteitenstelling voor de wegen volgens snelheidsplan.

We zien echter nog uitdagingen: Voor sommige wegen is de breedte te smal om te realiseren wat er omschreven staat.  Het ideale en de realiteit zal soms moeilijk te verzoenen zijn, de straatprofielen voldoen niet steeds aan de Vlaamse normen.  Veiligheid dient voor ons prioriteit te krijgen, nu worden bomen soms voorzien te dicht tegen de rand van de weg.  Bovendien moet er worden opgepast met aanplantingen in de buurt van nutsleidingen om deze niet te compromitteren.

 

Wil je meer weten over het masterplan 2050?  "Webinar digitale toelichting van 23 juni 2020" 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.