Agendapunt 1  Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 27 augustus 2020 houdende opheffing van het besluit van 20 april 2020 en houdende beslissing om vanaf 1 september 2020 de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn fysiek te laten doorgaan maar tot nader order geen publiek toe te laten.
CD&V+ stemt: akkoord gezien de inrichting van de raadszaal en verluchting van de zaal

Agendapunt 2  Goedkeuring verslag vorige zitting.
CD&V+ stemt:  akkoord

Agendapunt 3  Rechtzetting jaarrekening 2019
CD&V+ stemt : punt is uitgesteld naar volgende vergadering.

Agendapunt 4  Actief schuldbeheer : herziening rentevoeten.
CD&V+ stemt: akkoord
Indien er ooit in dit kader een herziening zou komen van het meerjarenplan, zouden we willen vragen betrokken te worden in de prioriteitenstelling van eventuele extra projecten.

Agendapunt 5  Audio:kennisname jaarrekening 2019.
CD&V+ stemt: kennisname

Agendapunt 6  Goedkeuring Masterplan Moerbeke 2050
CD&V+ stemt: enkel onder de voorwaarden hieronder vernoemd en mits het opnemen van die voorwaarden in het Masterplan keuren we goed. Open VLD steunde dit voorstel en stemde mee voor ons standpunt.

We vragen dat er expliciet in het Masterplan 2050 wordt opgenomen dat de consensusadviezen van de adviesgroepen mobiliteit en duurzaamheid en van de gecoro integraal deel uitmaken van het masterplan onder het hoofdstuk “participatie”. In dit hoofdstuk worden deze consensusadviezen expliciet benoemd als deel van masterplan. We bedoelen dus voor alle duidelijkheid dat - gezien er de kans niet was om de inbreng van de adviesgroepen in het masterplan te verwerken ( bv. de duurzaamheidsdoelstellingen, maar ook vele andere punten) - deze inhoud DEEL UITMAAKT van het masterplan. Op deze wijze bekrachtigen en waarderen we ook het vele opbouwende werk van de adviesgroepen. We zijn erg blij dat Open VLD dit voorstel steunt en dus ook positief bekrachtigt.
Wat betreft de onderdelen van de verslagen waar geen consensus over was, respecteren we ten zeerste dat er ook verschillen in standpunten zijn. Dit is democratie. We hopen dat hieromtrent de dialoog opbouwend open kan blijven. We gaan er van uit dat iedereen voor het goede doel werkt, maar dat er ook vaak compromissen moeten gesloten worden in het kader van het algemeen belang.

Wat betreft het streven naar een verkeersluwe gemeente en de tendens op lange termijn van het realiseren van een lus, herhalen we hier nog kort even de strategische visie die CD&V+ steunt :

 • Onze totaalvisie op het plan verwoordden we de vorige gemeenteraad  (juni 2020)
 • Met het oog op duurzaamheid moeten we onder meer streven naar zo duurzaam mogelijke verkeersvervoersstromen. Iedereen heeft hierbij een eigen verantwoordelijkheid. Veel verplaatsingen kunnen bv. meer te voet of met de fiets gebeuren (STOP principe…) dan nu gebeurt. Ongetwijfeld zal hier via de adviesgroepen mobiliteit en duurzaamheid verder rond gewerkt/gesensibiliseerd worden.
 • In verband met het doorgaand bovenlokaal verkeer en het zwaar verkeer dienen we verder - samen met de bovenlokale overheden ( provincie, Vlaanderen) - zeer zwaar in te zetten op het gebruik van de buitenassen, zodat we de centrumstraten ( onder meer Dorpvaart/Moerhofstraat maar ook Wachtebekesteenweg, Hospicestraat, Kruisstraat e.a. ) kunnen ontlasten.
 • Het wordt tijd dat ook de Opperstraat een recht op leefbaar bestaan krijgt. Al jaren worden de huizen in deze straten geteisterd door gedaver en trillingen, waardoor velen zelfs de woonruimte aan de straatkant niet kunnen gebruiken. Ook wat betreft leefomgeving en uitstraling horen we van vele inwoners ( zie ook de participatiemomenten) dat de Opperstraat echt nood heeft aan een opfrisbeurt, zodat deze centrale dorpsstraat een betere uitstraling krijgt. We spreken dan ook nog niet over het gevaar voor de zwakke weggebruikers van het ‘doorzoevend’ verkeer in deze straat. Voor veel nieuwe inwoners is de onleefbare uitstraling van deze straat een van hun eerste indrukken. Dit wil uiteraard niet zeggen dat we de problemen dan maar naar een andere straat moeten verleggen. Samen met het bestuur willen we heel hard mee inzetten op goede maatregelen om de ‘verkeerskoek’ aanvaardbaar te delen en zullen we ook bovenlokaal maximaal mee helpen argumenteren om bv. de parallelweg te ontsluiten en andere alternatieven mogelijk te maken.. We hopen hier ook op de steun van alle politieke fracties, die ook mee kunnen helpen duwen.

Wat betreft de prioriteiten in het plan stellen we volgende herschikkingen voor: 

 • Er wordt algemeen gesteld om de lus op een zo veilig en woonvriendelijk mogelijke manier uit te voeren. Dit zou opgevolgd worden in samenspraak met de verkeerscommissie. Uiteraard dient dit absoluut prioritair opgevolgd te worden eenmaal er stappen in deze richting gezet worden.
 • De schoolomgevingen dienen absolute prioriteit te krijgen. Zo vragen we dat omgeving van de Crevestraat vooruitgeschoven wordt. Meermaals kregen we al de reactie van de meerderheid dat er voor het aanpakken van deze straat gewacht wordt op opportuniteiten. Maar we vrezen dat dit dan nog heel lang kan duren. Al 30 jaar wordt dit op de agenda gezet als noodzakelijk. We vragen dat er nu desnoods een opportuniteit gecreëerd wordt en dat dit eindelijk prioriteit krijgt. We kunnen toch niet tot 2050 wachten om een schoolomgeving aan te pakken. Dit is onaanvaardbaar met het oog op onze kinderen. We rekenen hierbij op realiteitszin.
 • Het realiseren van de fietssnelweg, die toch wel in stroomversnelling zit. In de verkeerscommissie was afgesproken dat er zou geknipt worden op de overgangen ( bv. Drongendreef, Heidestraat…). We vragen ons af of deze knippen niet naar voor moeten geschoven worden in de prioriteitenlijst?
 • In het masterplan werd voorzien dat er ook een strook voor de wandelaars ging komen, naast de fietssnelweg. Zal dit tegelijkertijd uitgevoerd worden met het aanpassen van de spoorwegbedding? Dit gedeelte zal door de gemeente zelf moeten bekostigd worden. Er heerst toch wel wat bezorgdheid bij de inwoners, omdat er nu ook veel wandelaars op ‘de route’ lopen. Van deze praktische uitwerking vinden we niet direct iets terug in de timingtabel/investeringskosten voor de nabije toekomst. Dit vraagt prioriteit, nu de fietssnelweg op korte termijn zal uitgevoerd worden!
 • Ook de prioriteiten in het aanpakken van voet- en fietspaden dienen best te worden opgelijst in samenspraak met de verkeerscommissie, om dan via deze lijst verder te kunnen werken aan de uitvoering ervan.
 • We vragen ons af wat het einddoel is met de renovatie van het politiegebouw?
 • Zal de pastorijwoning (de Kerchovestraat) nu verkocht worden? Al enkele jaren staat deze in de planning, maar concrete acties worden steeds opnieuw uitgesteld? Zeker omdat er in 2021 plannen zijn om een trage weg te realiseren over het terrein van de pastorij, vragen we wat duidelijkheid over dit dossier.
   

Agendapunt 7  Fietssnelweg: goedkeuring voorwaarden samenwerkings- overeenkomst Provincie Oost-Vlaanderen. 
CD&V+ stemt:  akkoord
We deden een bijkomend voorstel met name dat de mogelijkheid onderzocht wordt om het deel van de snelweg van de Terwestvaart richting Wachtebeke te voorzien waar mogelijk van een bomenrij langs de fietssnelweg.  We verwijzen hierbij naar onze kersverse ambitie in het masterplan : “ Het aanleggen en versterken van het groene netwerk door middel van bomenlanen, plantvakken en plantsoen heeft een positief effect op het leefklimaat in het bebouwde gebied. Dit is van belang in de nabije toekomst, om Moerbeke klimaatadaptief te maken. Uit onderzoek is gebleken dat er nagenoeg geen effectiever middel is dan bomen planten. Door dit te koppelen aan het langzaam verkeersnetwerk ontstaat er een nieuwe en volledige groene structuur in Moerbeke.”
Tijdens afgelopen warme zomer was het op dit stuk van de fietsroute extreem soms ondraaglijk warm, rekening houdende met het warmte weerkaatsende fietsdekweg. Een groene structuur zou voor wat koeling kunnen zorgen. Uiteraard is het na te gaan of er ruimte voor is en hoe de situatie wat betreft grondeigendommen er zijn.

Agendapunt 8  Samenwerkingsovereenkomst project Moervaartvallei
CD&V+ stemt: punt is uitgesteld naar volgende vergadering.  We vroegen wel om de tekst na te lezen omdat er een verschil is tussen toelichtende nota en nota van de agenda van de gemeenteraad wat betreft de deelnemende organisaties.

Agendapunt 9   Sloop oude schoolgebouwen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze.
CD&V+ stemt: akkoord.    

Bijkomend voorstel vanuit CD&V+ : Men stelt dat een afbraak meer perspectieven biedt voor het buurthuis zelf. Heeft men hier al een idee wat men zal doen met de vrijkomende ruimte?
Het zou toch een mooi project zijn om op de vrijgekomen ruimte een speel-en ontmoetingsplaats te creëren  op maat van kinderen & jongeren, dat kwaliteitsvol en natuurvriendelijk is ingericht.  Anderzijds kan het ook een pleintje zijn  waar er ook plaats is voor onze senioren, met bankjes, afdak, petanquebaan ... iets om voor te leggen in de jeugd – en seniorenadviesraad en met de buurtbewoners? Open VLD zal dit voorstel meenemen.

Agendapunt 10  Toetredingsbeslissing Fluvius net.
CD&V+ stemt: akkoord

Agendapunt 11  Engagementverklaring toetreding en goedkeuring overeenkomst intergemeentelijke preventiewerking ELZWW.
CD&V+ stemt: akkoord
Bijkomend voorstel : het is toch de bedoeling dat de verdere samenwerking met Logo Waasland bewaard blijft? In de engagementsverklaring stellen we voor om dit ook expliciet te vermelden.  Logo Waasland wordt daarenboven door de overheid ook verwacht het jaarverslag te helpen schrijven/ondersteunen.   In het verleden hadden we toch een goede samenwerking rond preventie gezondheidsbeleid ...bv alcohol -tabaks en drugspreventie - beweging op verwijzing… We stellen vast dat in de andere eerste lijnszone ( Noord-Oost) Logo Waasland een fulltime aanwerft met de betrokken subsidies om de 5 gemeenten van deze zone te ondersteunen.  We zouden dit ook een interessante piste vinden voor Moerbeke om eventueel na te gaan of Logo Waasland ons sociaal huis hierin niet kan ondersteunen/ontlasten via een partiële werkkracht.  We worden immers toch geacht om in kader van deze subsidies een (kleine) aanwerving te doen.

Agendapunt 12  Goedkeuring mandaat aan OVSG voor de ondertekening van algemene protocollen voor de elektronische doorgifte van persoonsgegevens tussen instanties. 
CD&V+ stemt: akkoord

Agendapunt 13  Goedkeuring algemeen protocol voor de elektronische doorgifte van persoonsgegevens tussen het schoolbestuur en OVSG.
CD&V+ stemt: akkoord

Agendapunt 14   Aanpassing personeelsformatie technische dienst. 
CD&V+ stemt: akkoord
Vraag vanuit CD&V+ : Het doel om een duidelijke herstructurering te verkrijgen en een betere organisatie van onze technische dienst vinden we positief. We hebben hierbij een vraag: De vakbond geeft aan dat er extra volk zou nodig zijn. Zijn er momenteel projecten die  blijven liggen omdat er te weinig personeel is? Het extra werk met het onderhoud van de fietssnelweg kan eventueel de samenwerking met de beschutte groenwerkplaats vermeerderen als extra ondersteuning indien dit eventueel nodig zou zijn?  Open VLD geeft 2 antwoorden: enerzijds hebben we geen achterstal en als er een achterstal zou zijn, kijken we uit welke werkzaamheden we beter kunnen uitbesteden omdat dit voor bepaalde werken efficiënter/goedkoper uitkomt. 

Agendapunt 15   Goedkeuring reglement occasioneel telewerk
CD&V+ onthoudt zich
Telewerk vinden we zeker een opportuniteit voor zij die dit vrijwillig willen doen. Echter, we vermoeden dat hier onkosten kunnen aan verbonden zijn, en stellen voor er een kleine forfaitaire onkostenvergoeding aan te koppelen.  Verder vragen we dat er samen wel bewaakt wordt dat de service naar de inwoners bereikbaar blijft door voldoende aanwezigen op het gemeentehuis zodat er geen wachttijden ontstaan ten gevolge van afwezigheden.

Agendapunt 16  Plaatsrechten markt: aanpassing.
CD&V+ stemt:  akkoord

Agendapunt 17    Belasting op de inname van het openbaar domein door vaste standplaatsen voor frituren: aanpassing. 
CD&V+ stemt:  akkoord

Agendapunt 18  Belasting op de ontgravingen, het verplaatsen van een urne, het verstrooien van as en het plaatsen van naamplaatjes, een afsluitplaat aan een nis en een deksteen voor een urnenbegraafplaats: aanpassing.
CD&V+ stemt:  akkoord

Agendapunt 19  Belasting op de caravans, woonhangwagens of andere soortgelijke verblijven: aanpassing. 
CD&V+ stemt:  akkoord

 

Varia punten die CD&V+  naar voor bracht :

 1. Opvolging dossier besteding  subsidies jeugd- cultuur- en sportverenigingen
  Vraag CD&V+ : Is er reeds geweten hoe de verdeling van de subsidies voor jeugd-sport en cultuur zullen verlopen? Hoe ziet dat kader eruit om deze info te verzamelen? 
  Open VLD antwoordt dat er een werkgroep zal samengesteld worden samen met 2 vertegenwoordigers per adviesraad waarbij een reglement zal uitgewerkt worden en voorgelegd op de volgende gemeenteraad (oktober of november).
  Vraag CD&V+ : Hoeveel aanvragen voor deze subsidies zijn er reeds geweest?
  Open VLD: Via verschillende kanalen zijn er reeds diverse aanvragen binnen gekomen. Nadat het reglement is bepaald, zal elke vereniging hierover geïnformeerd worden en kunnen ze dan hun aanvraag volgens het afgesproken reglement indienen.
  Vraag CD&V+: Wat verstaan jullie onder verenigingen? Moet je aangesloten zijn bij 1 van de 3 raden om aanspraak te maken op deze subsidies.
  Open VLD: Ook dit zal in het reglement uitgewerkt worden.
 2. Wat gebeurt er met de jubilarissen in coronatijden? Vele inwoners kijken er naar uit om een vertegenwoordiger van het bestuur te ontvangen.
  Toelichting CD&V+: Op de website vinden we terug: “De burgemeester en schepenen brengen je met veel plezier een bezoek om samen deze mijlpaal te vieren.  In Moerbeke wordt een huwelijksjubileum gevierd met: een bezoek van de burgemeester en schepenen  en een geschenk (voorzien door Moerbeke Feest en de Koning) - Een fotograaf die het mooie moment vastlegt wordt ook aangeboden” 
  We begrijpen in corona tijd dat het beleid kan veranderd zijn, maar mensen zijn onwetend wat er wel kan gebeuren en zelfs is een paar al even heel teleurgesteld geweest over de aankondiging dat men zou komen (althans telefoon zo begrepen) en dat er de dag zelf niemand kwam, dat enkel een bloemetje werd afgegeven.  Het blijft een mijlpaal in iemands leven als men dergelijke gebeurtenissen viert en we vinden het belangrijk dat er toch een symbool aangeboden wordt.
  Open VLD: Jammer van dit misverstand dat we zullen rechtzetten.  We zijn met een voorstel van communicatiebericht bezig om dit aan alle jubilarissen bekend te maken zodat deze belangrijke momenten wel de gepaste aandacht kunnen krijgen.
 3. We hebben in de media kunnen lezen dat de start van het nieuwe schooljaar goed verlopen is in de Vlinderdreef. Hoe is de start verlopen voor de andere Moerbeekse scholen?
  Open VLD: start in alle scholen is vlot verlopen.  Scholen kunnen terecht bij crisisambtenaar indien ze bijkomende vragen hebben. Indien er problemen zouden ontstaan, bvb code oranje voor de gemeente, zullen de schoolverantwoordelijken mee uitgenodigd worden naar de crisis cel.
 4. Kan er een basispakket voor uitwerking coronamaatregelen systematisch aangeboden worden voor toekomstig geplande evenementen (Bvb. klein basispakket gratis mondmaskers, handgel, afbakeningslint,.. zelfde concept als hygiëne pakketten voor kampen) ter ondersteuning van de geplande evenementen in het najaar en volgend voorjaar?
  Open VLD : we bekijken dit mee bij het opstellen van het reglement voor de verdeling van de subsidies aan de verenigingen
 5. Kunnen we de toekomstige adviesraden net als de gemeenteraad  laten doorgaan in gemeentehuis? 
  Vele adviesraden zijn verder doorgegaan, maar andere niet omdat de voorzitter een online vergadering niet ziet zitten.  We stellen hierbij voor om een goed reglement bekend te maken/uit te hangen om real life vergaderingen te laten doorgaan en dit duidelijk door de voorzitters te laten communiceren naar hun leden.   Ook is het best haalbaar dat er een afspraak kan gemaakt worden dat de leden van de betrokken raad zelf de tafels terug schikken, maar ook de tafels en stoelen na gebruik ontsmetten met aanwezig materiaal dat ter beschikking geplaatst wordt zodat er niet teveel extra werk ontstaat voor de vaste medewerkers op het gemeentehuis. 
  Open VLD: akkoord dat de adviesraden er kunnen doorgaan, we bekijken de werkafspraken verder. Sommige adviesraden gaan er al opnieuw door of zijn er gepland.

Lees meer in de toelichtende nota.

De volledige gemeenteraad herbeluisteren .

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.