“Inbreng van adviesraden geslaagd en ingebouwd in het masterplan!
CD&V+ geeft hiermee startschot voor het masterplan!”

Enkel onder de voorwaarden hieronder vernoemd en mits het opnemen van die voorwaarden in het Masterplan keuren we met de CD&V fractie goed. Open VLD steunde dit voorstel en stemde mee voor ons standpunt.

We vragen dat er expliciet in het Masterplan 2050 wordt opgenomen dat de consensusadviezen van de adviesgroepen mobiliteit en duurzaamheid en van de gecoro integraal deel uitmaken van het masterplan onder het hoofdstuk “participatie”. In dit hoofdstuk worden deze consensusadviezen expliciet benoemd als deel van masterplan. We bedoelen dus voor alle duidelijkheid dat - gezien er de kans niet was om de inbreng van de adviesgroepen in het masterplan te verwerken ( bv. de duurzaamheidsdoelstellingen, maar ook vele andere punten) - deze inhoud DEEL UITMAAKT van het masterplan. Op deze wijze bekrachtigen en waarderen we ook het vele opbouwende werk van de adviesgroepen. We zijn erg blij dat Open VLD dit voorstel steunt en dus ook positief bekrachtigt.

Wat betreft de onderdelen van de verslagen waar geen consensus over was, respecteren we ten zeerste dat er ook verschillen in standpunten zijn. Dit is democratie. We hopen dat hieromtrent de dialoog opbouwend open kan blijven. We gaan er van uit dat iedereen voor het goede doel werkt, maar dat er ook vaak compromissen moeten gesloten worden in het kader van het algemeen belang.

Wat betreft het streven naar een verkeersluwe gemeente en de tendens op lange termijn van het realiseren van een lus, herhalen we hier nog kort even de strategische visie die CD&V+ steunt :

 • Onze totaalvisie op het plan verwoordden we de vorige gemeenteraad  (juni 2020)
 • Met het oog op duurzaamheid moeten we onder meer streven naar zo duurzaam mogelijke verkeersvervoersstromen. Iedereen heeft hierbij een eigen verantwoordelijkheid. Veel verplaatsingen kunnen bv. meer te voet of met de fiets gebeuren (STOP principe…) dan nu gebeurt. Ongetwijfeld zal hier via de adviesgroepen mobiliteit en duurzaamheid verder rond gewerkt/gesensibiliseerd worden.
 • In verband met het doorgaand bovenlokaal verkeer en het zwaar verkeer dienen we verder - samen met de bovenlokale overheden ( provincie, Vlaanderen) - zeer zwaar in te zetten op het gebruik van de buitenassen, zodat we de centrumstraten ( onder meer Dorpvaart/Moerhofstraat maar ook Wachtebekesteenweg, Hospicestraat, Kruisstraat e.a. ) kunnen ontlasten.
 • Het wordt tijd dat ook de Opperstraat een recht op leefbaar bestaan krijgt. Al jaren worden de huizen in deze straten geteisterd door gedaver en trillingen, waardoor velen zelfs de woonruimte aan de straatkant niet kunnen gebruiken. Ook wat betreft leefomgeving en uitstraling horen we van vele inwoners ( zie ook de participatiemomenten) dat de Opperstraat echt nood heeft aan een opfrisbeurt, zodat deze centrale dorpsstraat een betere uitstraling krijgt. We spreken dan ook nog niet over het gevaar voor de zwakke weggebruikers van het ‘doorzoevend’ verkeer in deze straat. Voor veel nieuwe inwoners is de onleefbare uitstraling van deze straat een van hun eerste indrukken. Dit wil uiteraard niet zeggen dat we de problemen dan maar naar een andere straat moeten verleggen. Samen met het bestuur willen we heel hard mee inzetten op goede maatregelen om de ‘verkeerskoek’ aanvaardbaar te delen en zullen we ook bovenlokaal maximaal mee helpen argumenteren om bv. de parallelweg te ontsluiten en andere alternatieven mogelijk te maken.. We hopen hier ook op de steun van alle politieke fracties, die ook mee kunnen helpen duwen.

 

Wat betreft de prioriteiten in het plan stellen we volgende herschikkingen voor: 

 • Er wordt algemeen gesteld om de lus op een zo veilig en woonvriendelijk mogelijke manier uit te voeren. Dit zou opgevolgd worden in samenspraak met de verkeerscommissie. Uiteraard dient dit absoluut prioritair opgevolgd te worden eenmaal er stappen in deze richting gezet worden.
 • De schoolomgevingen dienen absolute prioriteit te krijgen. Zo vragen we dat omgeving van de Crevestraat vooruitgeschoven wordt. Meermaals kregen we al de reactie van de meerderheid dat er voor het aanpakken van deze straat gewacht wordt op opportuniteiten. Maar we vrezen dat dit dan nog heel lang kan duren. Al 30 jaar wordt dit op de agenda gezet als noodzakelijk. We vragen dat er nu desnoods een opportuniteit gecreëerd wordt en dat dit eindelijk prioriteit krijgt. We kunnen toch niet tot 2050 wachten om een schoolomgeving aan te pakken. Dit is onaanvaardbaar met het oog op onze kinderen. We rekenen hierbij op realiteitszin.
 • Het realiseren van de fietssnelweg, die toch wel in stroomversnelling zit. In de verkeerscommissie was afgesproken dat er zou geknipt worden op de overgangen ( bv. Drongendreef, Heidestraat…). We vragen ons af of deze knippen niet naar voor moeten geschoven worden in de prioriteitenlijst?
 • In het masterplan werd voorzien dat er ook een strook voor de wandelaars ging komen, naast de fietssnelweg. Zal dit tegelijkertijd uitgevoerd worden met het aanpassen van de spoorwegbedding? Dit gedeelte zal door de gemeente zelf moeten bekostigd worden. Er heerst toch wel wat bezorgdheid bij de inwoners, omdat er nu ook veel wandelaars op ‘de route’ lopen. Van deze praktische uitwerking vinden we niet direct iets terug in de timingtabel/investeringskosten voor de nabije toekomst. Dit vraagt prioriteit, nu de fietssnelweg op korte termijn zal uitgevoerd worden!
 • Ook de prioriteiten in het aanpakken van voet- en fietspaden dienen best te worden opgelijst in samenspraak met de verkeerscommissie, om dan via deze lijst verder te kunnen werken aan de uitvoering ervan.
 • We vragen ons af wat het einddoel is met de renovatie van het politiegebouw?
 • Zal de pastorijwoning (de Kerchovestraat) nu verkocht worden? Al enkele jaren staat deze in de planning, maar concrete acties worden steeds opnieuw uitgesteld? Zeker omdat er in 2021 plannen zijn om een trage weg te realiseren over het terrein van de pastorij, vragen we wat duidelijkheid over dit dossier.
   

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.