Het zou jammer zijn dat Moerbekenaren in nood of verenigingen of ondernemingen steunmaatregelen van de verschillende overheden mislopen omdat zij er geen weet van hebben. Help je mee om er je buren, vrienden, familie op te wijzen dat deze middelen voor specifieke doelgroepen kunnen worden aangevraagd?
Zonder volledig te willen zijn, sommen we hier enkele financiële steunmaatregelen op die belangrijk kunnen zijn voor jou of mensen uit je omgeving. Aarzel niet elkaar op weg te helpen of (de bevoegde instanties) om bijkomende informatie te vragen! We helpen je ook graag verder op weg!
We willen hier op voorhand ook wijzen op het gegeven dat dit de financiële steunmaatregelen zijn.  In het kader van welzijn is de steunende inzet van alle inwoners, van vele (kandidaat) vrijwilligers bij “Moerbeke helpt” en de psycho-sociale steun vanuit de huisartsen en de vele zorginstellingen uiteraard ook bijzonder belangrijk.

Corona groeipakket (vroegere kinderbijslag) voor bepaalde kansengroepen

Tussen 15 juni en ten laatste tot 31 oktober 2020! kunnen gezinnen in bepaalde kansengroepen ( zie website!) een aanvraag doen bij het uitbetalende fonds (vroegere kinderbijslagfonds) voor een extra tegemoetkoming van 120 euro ( 3x40euro) voor maximum 3 maand. Help uw kennissen/familie/vrienden die hier geen weet van hebben de weg erheen te vinden, want zij moeten dit zelf aanvragen!   
Meer info: www.groeipakket.be/nl/Covid19

Armoedebestrijding

Enkele Vlaamse en federale subsidiëringen zijn momenteel ter advies voorgelegd aan de adviesgroep armoedebestrijding en het sociaal huis van Moerbeke.  Bedoeling is om te komen tot een evenwichtig en rechtvaardig voorstel dat in lijn licht van de doelstellingen van de overheid voor deze subsidies.  Rekening houdende met dit advies zal het Moerbeekse  bestuur een beslissing nemen over de vorm waaronder de subsidies zullen worden toegekend.  Eenmaal dit beslist en bekrachtigd is zullen we u -samen met de bevoegde instanties- hierover zeker informeren!

 • Subsidie aan het OCMW van €552 voor voedselhulp aan het OCMW
 • Subsidie aan het OCMW  van €9096 in het kader van armoedebestrijding
 • Subsidie aan het OCMW  van €9600 in kader van consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens

 Vervolgens worden ook nog volgende subsidies rechtstreeks via het sociaal huis opgevolgd :

 • Subsidie aan OCMW’s van €10 626 voor materiële, sociale, geneeskundige of psychologische dienstverlening.  Dit is een subsidie die door het OCMW beheerd wordt en bedoeld is voor personen die op een of andere wijze beroep doen op de hulpverlening van het OCMW.  Dit gaat om individuele steun en is niet bedoeld voor 1 bepaalde doelgroep.
 • Subsidie gas- en elektriciteitsfonds van €272.97. Deze subsidie wordt toegekend via het bijzonder comité van de sociale dienst van het sociaal huis.

Noodfonds van 57.000€ voor cultuur, jeugd, sport- en media-verenigingen. 

De verdeling van deze subsidies zal besproken worden via een aantal criteria via de jeugd- cultuur- en sportraad van onze gemeente.  Aarzel niet om met de voorzitter van de adviesraad waar uw vereniging lid van is, contact op te nemen in verband met de procedure die zal gevolgd worden. Het is hierbij interessant om een overzicht bij te houden van gederfde inkomsten tijdens de corona periode.

Ondernemers

In Moerbeke maakten begin juni 128  ondernemers aanspraak op de sluitingspremie en 65 op de hinderpremie. De aanvraagdata voor deze subsidies zijn ondertussen verstreken maar via de website: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus kan u meer info vinden in verband met voorwaarden waaronder overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt toegekend.

Andere tegemoetkomingen voor ondernemers en zelfstandigen:

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen kan vanaf september enkel nog worden ingeroepen door bedrijven die kunnen aantonen dat ze nog economische redenen hebben om arbeiders op tijdelijke werkloosheid te zetten en dat ze een omzetdaling hebben van minimaal 10 procent in vergelijking met dezelfde trimesters van het voorgaande jaar als ze bedienden in tijdelijke werkloosheid om economische redenen willen zetten.
Het nieuwe systeem kent een aantal versoepelingen tegenover de normale tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Voor arbeiders wordt de maximumduur van een volledige schorsing – waarna minstens een verplichte week werkhervatting moet worden ingevoerd – verhoogd van 4 naar 8 weken. Voor bedienden wordt de administratieve procedure versoepeld  en wordt de toegelaten jaarlijkse maximumduur van de tijdelijke werkloosheid verhoogd met 8 weken.
Werkgevers moeten de werknemers die in tijdelijke werkloosheid worden gesteld, minstens twee vormingsdagen per maand aanbieden. Op die manier wordt gegarandeerd dat er verder geïnvesteerd wordt in de kennis en vaardigheden van de werknemers. Het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen bestaat van 1 september 2020 tot 31 december 2020. De bedoeling is om nadien terug te keren naar het klassieke systeem.
De economische werkloosheid wordt vergoed aan 70% van het begrensd loon. Het supplement van 5,63 euro per dag is voor rekening van de werkgever.

 
Bijzondere ondersteuningen aan ondernemers in moeilijkheden tijdens de corona-periode.

Een reeks maatregelen hebben als doel om ontslagen te vermijden bij bedrijven die door de coronacrisis een verminderde activiteit kennen, in afwachting van de herneming van de normale activiteit. De maatregelen zijn bedoeld voor bedrijven die erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden. 

 1. Tijdelijke corona-arbeidsduurvermindering
  Bedrijven die erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, kunnen het komende jaar een corona-arbeidsduurvermindering invoeren van 1/4e of 1/5e. De arbeidsduurvermindering kan worden ingevoerd bij collectieve arbeidsovereenkomst of, als er geen vakbondsafvaardiging is, via een wijziging van het arbeidsreglement. De werkgevers in kwestie krijgen een RSZ-korting, waarvan een deel gebruikt moet worden voor looncompensatie.
  Deze looncompensatie mag weliswaar niet als gevolg hebben dat het loon hoger wordt dan dat vóór de arbeidsduurvermindering. De RSZ-korting voor de werkgever ligt hoger wanneer de arbeidsduurvermindering wordt gecombineerd met de invoering van de vierdagenweek. Het gaat om een maatregel gelijkaardig aan de maatregel genomen in de crisisperiode 2009-2011 en die ook deel uitmaakt van de brexit-noodmaatregelen. De maatregel loopt tot 30 juni 2021. Nadien kan de corona-arbeidsduurvermindering enkel nog gebruikt worden door ondernemingen in moeilijkheden/herstructurering die voordien reeds een collectief ontslag hadden aangekondigd.
 2. Corona-tijdskrediet
  Bedrijven die erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, kunnen het komende jaar een corona-tijdskrediet invoeren voor een duur van 1 tot 6 maanden, waarbij de arbeidsduur wordt verminderd met 1/2de of 1/5de. Het kan enkel worden opgenomen in akkoord tussen werkgever en werknemer.
  Een onderbrekingsuitkering wordt door de RVA uitgekeerd. Deze uitkering is even hoog als bij het nemen van een gewoon tijdskrediet. De duur van opname wordt niet in aanmerking genomen voor de maximale periode van het gewone tijdskrediet. Op vlak van sociale zekerheid wordt het corona tijdskrediet gelijkgesteld zoals het gewone tijdskrediet. Ook hier gaat het om een maatregel gelijkaardig aan de maatregel genomen in de crisisperiode 2009-2011 en die ook deel uitmaakt van de brexit-noodmaatregelen.
 3. Landingsbanen vanaf 55 jaar
  Op dit moment kunnen werknemers vanaf 55 jaar gebruik maken van een ‘landingsbaan’, waarbij de arbeidsduur halftijds of 1/5e wordt verminderd.  Bij aanvang moet betrokkene minstens 55 jaar zijn. Indien de werkgever erkend is als onderneming in herstructurering of moeilijkheden, kan de landingsbaan al worden opgenomen vanaf 50 jaar.
  De betrokken werknemer heeft enkel recht op een onderbrekingsuitkering van de RVA vanaf de leeftijd van 60 jaar. Voortaan hebben werknemers van ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden, recht op een onderbrekingsuitkering vanaf 55 jaar. Tot nog toe was dat maar in specifieke gevallen mogelijk.

 

Extra steun voor kwetsbare groepen in het kader van ondernemerschap

 1. Verlening corona-ouderschapsverlof voor alleenstaanden en ouders van een kind met een handicap
  Voor alleenstaande ouders komt er een verhoging van het ouderschapsverlof en zij kunnen het voltijds nemen en ouders van een kind met een handicap hebben nu ook de mogelijkheid voor voltijds ouderschapsverlof. Voor deze groepen  wordt het corona-ouderschapsverlof verlengd tot eind september. 
 2. Personen met een handicap aanmoedigen om te werken
  Een belangrijk deel van de personen met een handicap die een vervangingsinkomen ontvangen, kunnen en willen betaald werk verrichten. Uit studies blijkt dat het bestaande wettelijke kader, personen met een handicap vaak hindert om te gaan werken. Een belangrijk knelpunt situeert zich bij de behoorlijk ingewikkelde en ten dele onvoorspelbare effecten van een professionele inschakeling op de inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming. 
  Een pilootproject wordt opgestart om personen met een handicap toe te laten gedurende drie jaar arbeid met een vervangingsinkomen te combineren, zonder herberekening van de uitkering. Het project zal 300 personen omvatten die een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming ontvangen. Via het project kan onderzocht worden hoe de inactiviteitsval kan worden weggewerkt.  
 3. Vervangingsinkomen voor personen met een handicap beschermen tegen impact van tijdelijke werkloosheid
  Er wordt gezorgd dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geen invloed heeft op de integratietegemoetkoming die personen met een handicap ontvangen. Dankzij de nieuwe maatregel  wordt die de tijdelijke werkloosheidsuitkering gelijk stelt met een arbeidsinkomen en is er geen vermindering.

We sluiten dit onvolledig ( en steeds verder evoluerend) overzicht af met het noemen van andere subsidies die ook opgevolgd worden zoals :

 • Werkingssubsidie voor de scholen
 • Subsidie voor residentiële voorzieningen in het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin.
 •  …

Samen met alle fracties en de betrokken adviesraden zullen we al deze steunmaatregelen en de wijze waarop we er beroep kunnen op doen, blijvend voor u opvolgen!

Enkele interessante website voor bijkomende informatie :

www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/maatregelen-ocmws

www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/overzicht-coronasubsidies-voor-lokale-besturen

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.