OCMW-beleid 2014 – 2019

Prioritair in een OCMW-beleid is dat bestuur primeert op politiek. Deze organisatie is heel belangrijk voor de mensen van Moerbeke. Inzetten op bestuur doe je met eenheid van visie, en die berust op 3 niveaus: een visie op zorg, op dienstverlening en op kansarmoede.

-          Een visie op zorg met aandacht voor thuiszorg (mantelzorgpremie, erkenning zorgwoningen, maaltijden aan huis, verdere uitbouw mindermobielencentrale, boodschappendienst via PWA, eigen poetsdienst en/of samenwerking met dienstenchequebedrijf, …) en aandacht voor ‘getrapte zorg’ waarbij subsidiariteit, complementariteit en continuïteit de leidende elementen zijn

-          Een visie op dienstverlening en sociale service: kinderopvang, sociaal huis, rechtenverkenner en draagbaarheid van het recht

-          Een visie op kansarmoede, en dit zowel preventief als curatief (tewerkstelling bevorderende maatregelen o.a. art 60§7, geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI), budgetbeheer en budgetbegeleiding, collectieve schuldenregeling, benutten van participatiefondsen en premies).

Optimale inzet van middelen

Om die visie te realiseren zijn middelen nodig. Die zijn nodig om het personeel te betalen. Maar er moet ook gewerkt worden om de infrastructuur en investeringen te optimaliseren. Die visie is gebaseerd op getrapte zorg en op de erkenning van zorgwoningen. Het is onmogelijk om alle zorg op de Moerbeekse OCMW-campus aan te bieden, want daarvoor zijn de middelen te beperkt. We zijn als gemeente van zesduizend inwoners te klein. Idealiter zou Moerbeke een beleid moeten opzetten om naar achtduizend inwoners toe te werken. Ondertussen kunnen we al zoeken naar synergieën en samenwerken met andere OCMW’s, en daarin win-win situaties zoeken. Zelf moeten we investeren in bepaalde niches en daarin een dusdanige kwaliteit aanbieden dat we er andere partijen toe verleiden om met ons samen te werken.

Wat het personeel betreft moeten we kunnen rekenen op  gedegen en gedreven medewerkers die bijdragen tot het bereiken van de beleidsdoelen: kwalitatieve zorgverlening binnen een kleinschalig woonzorgcentrum op maat van de Moerbeekse zorgnoden. Daartoe moet het personeelsbeleid er op gericht zijn om zo goed mogelijke medewerkers aan te trekken (bekendmaking vacatures, aanwerving en selectie) en die te houden ( evaluatie- en functioneringsgesprekken, inspraak en betrokkenheid, identificatie en participatie in de uitstraling van ‘de onderneming’ en mogelijkheden krijgen tot vorming, training.

Het OCMW moet nadenken over de kwaliteit van waar het mee bezig is. Dat kan maar door die te meten en vergelijken (benchmarken) met die van vergelijkbare gemeentes. Moerbeke dient deze techniek (meten en vergelijken) te ontwikkelen; meten is weten en een lerende organisatie kijkt graag over het muurtje om de sterktes van andere OCMW’s inspirerend aan te wenden. Daarom is het nieuwe Vlaamse kwaliteitskader hier meer dan welkom.

Dit referentiekader standaardiseert de basisnormen voor kwaliteit en koppelt er indicatoren aan om die standaarden te meten en te evalueren. 21 objectieve indicatoren (16 verplicht en 5 optioneel) gaan over de kwaliteit van zorg en veiligheid en de kwaliteit van zorgverleners en zorgorganisaties. Reeds sedert 20 maart 2013 worden 7 zorgindicatoren en 7 zorgverleningsindicatoren gemeten (zie kader). Tegen 31 juli 2013 diende er voor het eerst te worden gerapporteerd. Vanaf 1 januari 2015 worden alle 21 indicatoren jaarlijks gemeten en opgevraagd. Dit gaat vanaf januari 2015 een grote invloed krijgen. De rapportering daarvan zal systematisch op de OCMW-raad moeten komen. Omdat de overheid daarop feedback geeft, zal dit ons helpen om vanuit de oppositie strategische punten waar we minder goed in scoren op tafel te krijgen en te zorgen dat die aangepakt worden.

Strakker financieel beleid

Om dit te realiseren kan het OCMW behalve op de eigen inkomsten beroep doen op een bijdrage vanuit de gemeentelijke begroting. Volgens ons is het nodig dat het OCMW geresponsabiliseerd wordt door in het beheersplan te voorzien dat de gemeentelijke bijdrage beperkt moet blijven tot maximaal 2% van de geïnde gemeentebelastingen. Nu gaat er 650.000 euro naar het OCMW. Dat is te veel, we kunnen dat niet opbrengen. Willen we het beleid voeren, zoals we het nu willen voeren, dan zouden we over een gemeente van 8.000 inwoners moeten beschikken.

Nu moeten we de financiën strak beheren en daarbij de rekeningen zo dicht mogelijk bij de gebudgetteerde bedragen laten aansluiten. De deelaspecten zoals serviceflats, verhuur bejaardenwoningen en sociale woningen en appartementen en de exploitatie van de poetsdienst moeten kostendekkend zijn. Daardoor zouden we nu al een reële besparing kunnen realiseren. Als we met het OCMW iets nodig hebben dan moeten we dat op een transparante manier kunnen verdedigen bij het gemeentebestuur. We zijn geen tegenstanders maar partners. De OCMW-voorzitter maakt deel uit van het schepencollege.

Inkomsten genereren

Op de campus kunnen de huidige 20 bejaardenwoningen, die onder meer op energetisch vlak sterk verouderd zijn, vervangen worden door 50 woningen. Wanneer dit dossier goed beheerd wordt, dan kunnen we op basis van subsidies voor assistentiewoningen en huursubsidies een winstgevend resultaat neerzetten. Dit moet helpen om de gemeentelijke bijdrage te drukken.

Verder zijn nog winstpunten te halen in het beter toepassen van informatica om een optimaal rendement te halen van de zorginzet en –registratie, onder meer in de facturatie aan het RIZIV. Tenslotte vinden we dat het OCMW moet participeren in de verdere ontwikkeling van de ‘gemeentelijke kinderopvang’. Dat is een goed initiatief, maar nu vloeit de winst naar Solidariteit voor het Gezin. De gemeente zou daar in moeten participeren.

Als er meer inkomsten zijn, dan zouden we ook meer kunnen realiseren. Dan zou bijvoorbeeld kunnen gedacht worden aan de realisatie van een woon-zorg initiatief ten noorden van de expressweg, bijvoorbeeld op de Koewacht.

 

Guido Schelfaut en Pieter De Landtsheer

OCMW-raadsleden fractie CD&V Moerbeke-Waas