CD&V Moerbeke bouwde een sterk gefundeerde visie uit omtrent mobiliteit in Moerbeke. Voor ons vormt het STOP-principe daarvoor de leidraad. STOP staat voor het stimuleren van mobiliteit in de prioritaire volgorde stappers, trappers, openbaar vervoer en persoonlijk vervoer. Dit STOP-principe wordt zowel toegepast in het uitwerken van de voorrangsprioriteiten in het centrum, maar is vooral ook de kapstok voor het veiligheidsbeleid inzake mobiliteit.

Het centrum van Moerbeke levert momenteel regelmatig onveilige situaties op: een hoofdstraat waarin snelheidsduivels ongeremd hun gang kunnen gaan, onveilige schooluitgangen en een groeiend parkeerprobleem. 

We willen er dan ook op aandringen dat er een duidelijke prioriteitenlijst wordt opgesteld, om komaf te maken met onveilige situaties, maar ook met vriendjespolitiek: elke Moerbekenaar heeft recht op een veilige en vlotte vervoersinfrastructuur, en het is belangrijk dat elke verkeersmaatregel ook schakelt in een globale verkeersplanning. 

Op basis van eigen ervaringen en visie hebben we binnen onze ploeg geopteerd om in de nabije toekomst de nodige aandacht te vragen voor volgende belangrijke punten : 

  • Verkeersveilige inrichting aan al de Moerbeekse scholen is onze hoogste prioriteit aansluitend met de SAVE- charter en gebaseerd op het STOP en DRIVE principe !
  • Oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers beter uitbouwen : betere visualitatie (verkeersborden / schijndrempels),  uniforme markeringen, verlagen rijsnelheden .
  • Aanleggen van bredere/ veiligere voet- en fietspaden waarbij de Crevestraat als meest urgente straat werd aangewezen omwille van de schoolomgeving.
  • Meer gebruik maken van wegversmallingen en/of asverschuivingen bij de invalswegen.
  • Verkeer in centrum vertragen : zone 30 vanaf knooppunt Hospicestraat / Korte Damstraat tot rondpunt aan voormalige suikerfabrieksite
  • Gebruik maken in de centrumstraat van “slimme” verkeerslichten om zo max. snelheden beter te respecteren.
  • Verbaliseren van verkeersinbreuken
  • Bannen van zwaar vervoer uit de dorpskern
  • Meer gebruik maken van snelheidsdisplays in combinatie met flitscamera’s.
  • Sensibiliseren: het resultaat van snelheidsmetingen / alcoholcontroles meer kenbaar maken.

Uniform en consequent gedrag bij implementeren van verkeersborden

Fietsbrug E34 ter hoogte van Pereboom

Bestaande parkeerplaatsen beter visualiseren/bekend maken in functie van het STOP principe.

 We beseffen maar al te goed dat er nog veel aandachtspunten zijn in onze gemeente op het gebied van mobiliteit maar we moeten ook realistisch zijn naar financiële haalbaarheid !

Deze lijst van punten is dan ook een basis en een werkdocument binnen onze fractie.  Mobiliteit is dan ook een thema waaraan we continu zullen werken en bijdragen in de mate van het mogelijke als oppositiepartij ! 

Lut van de Vijver                                                                                           Kathleen Plasschaert