Duurzaamheid, wonen, open ruimte, mobiliteit

 • In het stadscentrum wordt het Abdijpark gerenoveerd dankzij een ambitieus masterplan. Deze groene long is zeer belangrijk en verdient verdere investeringen en een goed onderhoud en toezicht, omdat het ademruimte geeft op alle vlak.
 • Volgens de nieuwe Vlaamse beleidsplannen zullen we in de toekomst dichter bij elkaar gaan wonen. Deze kernverdichting moet leefbaar gemaakt worden en kan enkel bereikt worden als er voldoende open ruimte, lokale voorzieningen en ontmoetingsplaatsen zijn in deze kernen. Dit moet ook gepaard gaan met vergroening en verfrissing in de kernen, we moeten verder investeren in een gezonde leefomgeving en luchtkwaliteit.
 • Inwoners verder informeren, sensibiliseren en stimuleren voor het verminderen van fijn stof.
 • We stellen een duurzame mobiliteit voorop, met een mobiliteitsplan waar autobestuurders, fietsers en wandelaars elkaar graag zien. CD&V maakt werk van “Koning Fiets”, wat past in een verhaal waar voorrang wordt gegeven aan Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Persoonlijk gemotoriseerd vervoer (wagens), in deze volgorde, kortweg het STOP-principe genoemd.
 • Inzetten op duurzame mobiliteit en verdere uitbouw van een goede randinfrastructuur is goed voor het milieu, de gezondheid en levenskwaliteit.
 • We wonen in een prachtige streek, maar de belevingswaarde en het gebruik van het Denderpad en de trage wegen kunnen nog vergroot worden op een aantal vlakken.

Veiligheid

 • Veiligheid is een basisrecht voor elke inwoner. Mensen moeten zich goed voelen, veiligheid nastreven is een taak van de overheid en een zaak van iedereen.
 • Verkeersveiligheid.
 • We vragen een grote aandacht voor sensibilisering en aanpak van zwerfvuil.
 • Sensibilisering voor sociale media-gebruik bij jongeren, bv. (cyber)pesten, gaming, sexting, chatrooms, veilig internetveiligheid,….
 • Gemeenschapsgerichte politiezorg, met een vlotte fysieke en digitale bereikbaarheid, zichtbaarheid en nabijheid van de lokale politie als contact bij problemen of conflicten in de wijk of buurt.
 • Lokale drugspreventie
 • Veilige en goede verlichting
 • Verdere uitbreiding van het cameranetwerk

Samenleving en buurten, verenigingsleven, participatie, diversiteit en integratie

 • Dialoog en participatie van de burgers wordt steeds belangrijker.
 • De adviserende rol van de officiële adviesraden is aan een heropwaardering toe.
 • Het verenigings- en vrijwilligersleven moeten we verder volop blijven ondersteunen en erkennen.
 • Infrastructuur optimaliseren en delen is belangrijk om Geraardsbergen verder te laten bruisen.
 • We streven naar diversiteit en integratie in de brede zin van het woord in alle beleidsdomeinen, met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht geslacht, achtergrond, afkomst.

Vrije tijd, sport en cultuur, toerisme

 • We stellen een toegankelijk, betaalbaar en laagdrempelig vrijetijdsaanbod voorop, voor elk wat wils, van jong tot oud, op vlak van sport, cultuur, jeugd, enz…
 • Een goede sportinfrastructuur voorzien en ondersteunen.
 • Kunstgras wordt een must in deze tijd, we maken sport van een gezonde geest in een gezond lichaam. 
 • Een goede coördinatie, afstemming en communicatie is nodig bij evenementen, in samenwerking met alle betrokkenen, waaronder ook politie en handelaars, want het aantal evenementen in Geraardsbergen en de deelgemeenten is heel groot.
 • Vele evenementen en creatieve initiatieven groeien best vanuit de inwoners zelf, als lokaal bestuur kunnen we faciliteren en ondersteunen. Pas op die manier komt de creativiteit van inwoners volop tot zijn recht.
 • De verdere uitbouw van het nieuw kenniscentrum.
 • Het mooie waardevolle erfgoed van Geraardsbergen dient verder bewaard en onderhouden te worden.
 • De verwevenheid tussen toerisme en vrijetijdsaanbod, winkel en horeca, wandel- en fietsroutes is cruciaal en moet zoveel mogelijk worden uitgespeeld.

Jeugd en onderwijs

 • Jeugdparticipatie
  • Kinderen en jongeren geven mee kleur aan de stad of gemeente waar ze wonen. Op straat, in de wijk, op school, in het jeugdhuis of in het park. Actief burgerschap betekent dat kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan het gemeenschapsleven en dat ze het lokale beleid mee kunnen vormgeven.

  • Wij geloven in de kracht van de jeugdraad als een structurele vorm van participatie waar kinderen en jongeren de agenda bepalen. Lokaal jeugdbeleid is de verantwoordelijkheid van het voltallige lokaal bestuur. Jeugdbeleid is meer dan vrijetijdsbeleid voor kinderen en jongeren, het gaat over hun leefwereld: welzijn, mobiliteit, ruimte… De schotten tussen jeugdwerk, sport, cultuur, welzijn, werk, onderwijs, ruimtelijk ordening … zullen moeten worden opge­heven. Elke beslissing op elk domein heeft dus vroeg of laat een impact op jongeren.

 • Toegankelijkheid jeugd
  • Geraardsbergen behaalde in 2016 het label “kindvriendelijke stad”. “Een stad die goed doet voor haar kinderen, doet goed voor elke inwoner” is het uitgangspunt van een kindvriendelijke stad. Een stad moet de kinderrechten dus hoog in haar vaandel dragen. 

    

  • Het Huis van het Kind is hierin een onmisbare schakel geworden. De werking ervan dient onverminderd uitgebouwd te worden.

  • De inzet van een jeugdopbouwwerker is cruciaal om maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren een goede richting in het leven te geven.

 • Jeugdruimte
  • Elke deelgemeente zou een speelplein of -ruimte moeten hebben. Een samenwerking met NetWerkt, het tewerkstellingsproject van het OCMW is hierbij een must.
 • Onderwijs
  • Het is belangrijk om de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven te stimuleren. De kloof tussen onderwijs, arbeidsmarkt en bedrijfsleven is te groot en willen we verkleinen.

  • Onze kunstacademie dient verder ondersteund te worden als creatief laboratorium en bron van cultuurbeleving in onze stad.

Zorg en welzijn, opvoeding en gezin

 • De lokale overheid blijft een belangrijke rol spelen op vlak van zorg en welzijn, zodat we een kwalitatieve, betaalbare en toegankelijke zorg kunnen blijven aanbieden voor alle inwoners die dit nodig hebben.We streven naar de verdere ontwikkeling van nieuwe initiatieven die een antwoord bieden op de vergrijzing, werk maken van een gezonde en gezinsvriendelijke stad, zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen en de gezinsarmoede en eenzaamheid aanpakken.
 • CD&V pleit voor een streng, maar rechtvaardig sociaal beleid dat stoelt op de gelijke behandeling van iedereen, op een individueel traject voor mensen die steun krijgen met het oog op activering, op ondersteuning aan mensen met noden, en op een driemaandelijkse opvolging van de gemaakte afspraken.
 • De kennis en het gebruik van de Nederlandse taal is een belangrijke hefboom om zelfredzaamheid en tewerkstellingskansen te verhogen.
 • CD&V blijft ook strijden voor het behoud van de bedden en de spoedafdeling in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis. Zowel de tewerkstelling als de medische dienstverlening zijn cruciaal voor onze inwoners.
 • Aanpak van gezinsarmoede. Een goede samenwerking tussen stad, OCMW, middenveld, lokale netwerken en burgers is van belang en een integrale aanpak is nodig.
 • We zijn ook van mening dat dierenwelzijn een bijkomende bevoegdheid moet worden in het schepencollege.
 • CD&V beschouwt de strijd tegen eenzaamheid als een topprioriteit.

Lokale economie, ondernemen, tewerkstelling, landbouw en lokale producten

 • Ondernemers, lokale handelaars en landbouwers moeten zuurstof krijgen en de lokale productie, fairtrade en korte keten, die reeds een groot succes kennen, moeten we nog verder promoten. Verder hebben we extra maatregelen nodig om onze handelskern voortdurend levendig te houden, start ups en pop ups te faciliteren, coworking-places, enz.. in samenwerking met de betrokken partners.
 • Zorgen voor een attractief en levendig handelscentrum zodat mensen gezellig en recreatief kunnen winkelen en wandelen in de binnenstad, en handelaars en ondernemers zich graag in Geraardsbergen vestigen.
 • Start-ups en pop-ups toelaten en faciliteren, incubator, coworking-places voor kleinere bedrijfjes die het moeilijk hebben om te investeren in kantoorruimte, zelfs satellietkantoren of lokale vestigingen en een actief leegstandsbeleid.
 • Werk maken van verdere ontsluiting van Geraardsbergen en aandringen bij het Vlaams Gewest op de heraanleg van de Astridlaan. De ontwikkeling van de nieuwe KMO-zone is een must, want er is veel vraag naar ruimte om te ondernemen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.