Samen Geraardsbergen versterken en bouwen aan de toekomst

CD&V Geraardsbergen trok in oktober 2012 naar de kiezer met een ambitieus programma rond veiligheid & mobiliteit, ondernemen & werk, jeugd, onderwijs & vrije tijd, gezinnen & wonen, zorg & welzijn en efficiënt bestuur. Vandaag stelt CD&V met tevredenheid vast dat het als volwaardige beleidspartner zowel bij de stad als OCMW grotendeels invulling heeft kunnen geven aan het partijprogramma ondanks de krappe budgettaire ruimte.

Hieronder belichten we voor elk van onze thema’s een aantal voorbeelden uit de meerjarenplannen die een concrete invulling zijn van ons verkiezingsprogramma.

Veiligheid en mobiliteit

De stad plaatst veiligheid bovenaan haar prioriteitenlijstje met diverse maatregelen rond politionele veiligheid, verkeersveiligheid en wateroverlast.

De toelage van de politie wordt aanzienlijk verhoogd om criminaliteit, overlast en middelengebruik efficiënt aan te pakken. Ook zal er veel aandacht gaan naar verkeersveiligheid in schoolomgevingen en op zwarte punten. Er wordt een schoolroutekaart ontwikkeld en verder geïnvesteerd in veilige fiets- en voetpaden.

Er wordt fors geïnvesteerd in het onderhoud van de openbare ruimte en het patrimonium in het centrum en de dorpskernen. Wegenis- en rioleringswerken krijgen de nodige aandacht en zwerfvuil wordt aangepakt.

Er wordt verder gewerkt aan een integrale aanpak van het waterbeleid. De stad zal onder meer investeren in de aankoop van verplaatsbare dammen en in een dijk in Zandbergen.

Ondernemen en werk

Zowel stad als OCMW leggen fors de nadruk op tewerkstelling en economische bedrijvigheid. De belasting op drijfkracht werd dit jaar al gedeeltelijk afgeschaft en zal volledig verdwijnen tegen 2017.

Samen met de streekontwikkelingsmaatschappij Solva, het bedrijvencentrum en het Autonoom Gemeentebedrijf wordt verder gewerkt aan de economische ontwikkeling van Geraardsbergen.

Vandaag begeleidt de Cel Tewerkstelling van het OCMW ongeveer 50 personen. Het OCMW wil de komende jaren een groter aantal van zijn cliënten activeren en hen in de eerste plaats in de deelgemeenten in te zetten voor het onderhouden van de netheid.

Het OCMW gaat hiervoor intensief samenwerken met externe partners zoals het CAW, Leerpunt en de Kringloopwinkel ’t Vierkant. Op die manier draagt het OCMW haar steentje bij tot de verwezenlijking van het project Concordia 2020 van de Stad dat tot doel heeft meer mensen in Geraardsbergen aan het werk te krijgen.

Met een flankerend onderwijsbeleid wil het stadsbestuur de tewerkstellingskansen van jonge schoolverlaters te verhogen.

Jeugd, onderwijs en vrije tijd

Met meer dan 6.000 schoolgaande jongeren en 18 scholen, is Geraardsbergen een belangrijk onderwijscentrum. Dagelijks zetten dan ook vele stadsgenoten zich in om onze jongeren een goede start te geven in het leven.

Investeren in jongeren, is investeren in de toekomst. Onderwijs is de hefboom om onze stad socio-economisch vooruit te helpen. Een goed geschoolde bevolking is goed voor de bedrijven en voor de sociale participatie van de bevolking.

Met een flankerend onderwijsbeleid zal het stadsbestuur een regisseursrol waarnemen ten aanzien van alle scholen en andere actoren op het grondgebied. Deze regierol houdt in dat de stad inspeelt op een aantal behoeften die door de onderwijsinstellingen gesignaleerd worden of die door de stad zelf gedetecteerd worden.

Zo zal via brugfiguren ingezet worden op ouderbetrokkenheid en op een volwaardige dialoog tussen ouders, gezinnen, leerkrachten en de buurt. Deze dialoog verloopt vaak moeizaam en botst op allerlei obstakels, maar is de sleutel tot het welbevinden, de betrokkenheid en het schoolse rendement van kinderen.

Er zullen acties ontwikkeld rond studiekeuze, voorkomen van schooluitval en toeleiding naar de arbeidsmarkt.

De stad blijft onverminderd inzetten op een kwaliteitsvol kunstonderwijs in onze stad. De kunstacademie zal actief inspanningen doen om diverse doelgroepen te bereiken (oa senioren, scholen, mensen met beperkingen, etnisch-culturele minderheden, jongeren, niet-traditionele instrumenten, circusliefhebbers,….)

Het jeugdbeleid zet voortaan in op jeugdcultuur. Jeugdcultuur, de cultuurbeleving van jongeren stimuleren en talent ontwikkelen, is het speerpunt van het jeugdbeleid. De jeugddienst begeleidt jongeren die zelf een cultuurproject willen organiseren.

Er zal bijzondere aandacht zijn voor taalstimulering Nederlands in de speelpleinwerking. Tevens zal er een specifiek aanbod gecreëerd worden voor en door maatschappelijk kwetsbare jeugd.

Er zullen grote stappen gezet worden naar een geïntegreerd sport-, cultuur-, jeugdbeleid en de verschillende sectoren worden op elkaar afgestemd. De rode draad doorheen het vrijetijdsbeleid blijft ontmoeting. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor het verenigingsleven. Een doordacht ondersteunings- en communicatiebeleid naar de talrijke jeugd-, sport- en culturele verenigingen behoren tot de prioriteiten.

Er wordt een communicatieplan voor vrije tijd ontwikkeld met aandacht voor alle doelgroepen. Om haar rol ten volle te kunnen spelen, voorziet de stad in bijkomende en vernieuwde sportinfrastructuur (oa skateterrein, atletiekpiste) en een toegankelijke bibliotheek, afgestemd op de hedendaagse behoeften.

Het Abdijpark wordt volledig vernieuwd en het Abtenhuis wordt gerenoveerd.

Er komt een centraal vrijwilligersloket waar vrijwilligers en verenigingen terecht kunnen voor informatie met een centrale vacaturedatabank.

Gezinnen en wonen

De stad zal een actief woonbeleid voeren. Zo zijn er budgetten voorzien om het woningenbestand in Geraardsbergen op te waarderen in samenwerking met externe partners.

Waar de financiële crisis vele andere steden en gemeenten ertoe dwingt de aanvullende personenbelasting te behouden of zelfs te verhogen, slaagt Geraardsbergen erin om ze in deze legislatuur te verlagen van 8% naar 7,9%. Eind 2016 zal geëvalueerd worden of er financiële ruimte is om verdere inspanningen te doen op fiscaal vlak.

Er wordt verder geïnvesteerd in de infrastructuur van de buitenschoolse kinderopvang in de Kampstraat in Onkerzele. Omdat spelen is noodzakelijk voor de ontwikkeling van verstand, taal, motoriek en gedrag van kinderen, zullen onthaalouders worden ondersteund door een uitleendienst van educatief spelmateriaal.

Gezinsondersteuning wordt verder verzekerd via een doorgedreven en integraal zorgbeleid. In overleg met de gezinsraad zal het OCMW vanaf 2014 een geboorteondersteuning uitwerken.

Binnen de stad zullen heel wat gezinsactiviteiten georganiseerd worden.

Zorg en welzijn

De cijfers liegen er niet om: in het centrum van Geraardsbergen bedraagt de kinderarmoede veertig procent. Om gecoördineerd de strijd tegen de kinderarmoede aan te binden, zal het OCMW het Huis van het Kind oprichten. Deze ontmoetingsruimte zal gezondheidszorg, informatie en vorming aanbieden. Het uiteindelijke doel is om alle kinderen gelijk aan de start te krijgen wanneer ze naar de eerste kleuterklas gaan.

Het OCMW investeert ook in seniorenzorg. Zo wordt het woonzorgcentrum Denderoord gerenoveerd en worden er op de Maretaksite bijkomende flats gerealiseerd in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Het OCMW streeft ernaar een seniorvriendelijke stad te worden met een toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar aanbod met ruimte voor participatie.

Het OCMW van Geraardsbergen kent vanaf 2014 een ruime mantelzorgpremie toe en trekt hiervoor 60.000 euro uit. De premie moet zorgbehoevende senioren in staat stellen om langer in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen dankzij de hulp van familieleden of buren.

Het Mobiel Sociaal Huis zal letterlijk bij zoveel mogelijk mensen aan huis komen en dan vooral ouderen met mobiliteitsproblemen in de deelgemeenten beter kunnen bereiken met zijn dienstverlening.

Stad en OCMW Geraardsbergen zullen in de komende jaren verdere mobiele dienstverlening uitwerken met een minder-mobielencentrale.

Binnen de stad worden LOGO-activiteiten uitgevoerd zoals de Dag van de Mantelzorger, Dag van de Geestelijke Gezondheidszorg, …

Efficiënt bestuur

De stad heeft ervoor gekozen om waar mogelijk te besparen en te streven naar meer efficiëntie om ruimte te scheppen voor nieuwe investeringen om Geraardsbergen te wapenen tegen de uitdagingen in de toekomst.

De stad en het OCMW zullen hun diensten op elkaar afstemmen om efficiënter te kunnen werken en een klantgerichtere dienstverlening aan te bieden.

De digitalisering van de dienstverlening wordt verder doorgedreven, de website wordt vernieuwd, er wordt volop ingezet op sociale media en de communicatie van stad, OCMW en politie wordt geïntegreerd in de stadscommunicatie.

Inwoners worden betrokken bij het beleid door allerlei vormen van participatie (dorpsraden, inspraakmomenten, adviesraden, bijzondere aandacht voor participatie van kinderen en jongeren,…)

CD&V is tevreden dat uit de meerjarenplannen blijkt dat er concreet actie zal ondernomen worden rond de grote uitdagingen waar Geraardsbergen voor staat. En dit tot grote verbazing van de oppositie trouwens die blijkbaar nooit kon vermoeden dat we er zouden in slagen zo’n ambitieus werkings- en investeringsplan voor te leggen en tegelijkertijd de grens van 8% aanvullende personenbelasting te doorbreken. Het is meer dan ooit tijd om Geraardsbergen te versterken en te bouwen aan de toekomst.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.