Een veilig gevoel in iedere buurt

Elke inwoner van onze gemeente moet zich veilig kunnen voelen in zijn of haar buurt. De veiligheid van onze inwoners staat dan ook hoog op de agenda.

De leefbaarheid en veiligheid van onze gemeente verzekeren, vereist een goede samenwerking tussen politie, gemeentebestuur én burgers. Zo geloven we in de kracht van het buurtinformatienetwerk (BIN). Door vaste camera’s te plaatsen aan de belangrijkste invalswegen, kunnen verdachte bewegingen getraceerd worden aan de hand van nummerplaatherkenning. Ook wie aan overdreven snelheid door onze gemeente rijdt, kan op die manier opgespoord worden. Bovendien proberen we onze inwoners zo goed mogelijk te sensibiliseren zodat ze zich kunnen wapenen tegen woninginbraken.

Naast woningdiefstallen en andere criminaliteit, moet ook publieke overlast en sluikstorten aangepakt worden. Door onder meer mobiele camera’s te plaatsen, kan sluikstorten tegengegaan worden. De gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) die nu gelden om dit soort zaken aan te pakken, moeten geëvalueerd worden.

Hier gaan we voor

 • Buurtinformatienetwerk versterken
 • Camera’s plaatsen om diefstallen, overdreven snelheid en sluikstorten aan te pakken
 • GAS-boetes evalueren
 • Steun aan lokale handelaars met betrekking tot brandveiligheidsdossiers
 • Evalueren en inoefenen van het gemeentelijk noodplan

Mobiliteit die op wieltjes loopt

Een gemeente waar automobilisten en fietsers elkaar (graag) zien, daar gaan we voor. Want de veiligheid van onze inwoners op de weg moet gegarandeerd worden.

Wie zijn kinderen of kleinkinderen naar school laat fietsen of wandelen, wil dat met een gerust hart doen. Onze schoolomgevingen en dorpskernen veilig en leefbaar houden, is onze doelstelling. Op die manier stimuleren we kinderen (en hun ouders) om meer met de fiets naar school te gaan. Want de fiets is goedkoop, snel, gezond en klimaatvriendelijk. Geen enkel ander vervoermiddel bundelt al deze voordelen. Door de wandelwegen naar school goed te blijven onderhouden, kan de jeugd te voet vlot op weg naar de klas zonder rekening te moeten houden met voorbijrazende auto’s of vrachtwagens.

Voluit voor een fietsvriendelijke gemeente gaan, betekent uiteraard investeren in nieuwe voet- en fietspaden. Een goede infrastructuur zorgt er namelijk voor dat mensen zich sneller en op een duurzame manier kunnen verplaatsen om te winkelen, op bezoek te gaan bij familie of vrienden, of om naar het werk te gaan. Elke dag trekken bijvoorbeeld heel wat inwoners met de fiets naar ons station. Onze gemeente staat dan ook bekend als een typische pendelgemeente. Daarom moeten onze treinstations behouden blijven, net als goede spoorverbindingen. Daar blijven we voor pleiten, zodat onze werkende en studerende inwoners snel en veilig op hun bestemming geraken. Ook de bus behoort tot een belangrijk verplaatsingsmiddel in onze gemeente. We ijveren voor het behoud van opstapplaatsen en gunstige routes en uurregelingen, vooral dan voor onze schoolgaande jeugd.

Toch gebruiken ook heel wat mensen de wagen om zich te verplaatsen in onze gemeente. Het parkeerbeleid moet daarom nog beter afgestemd zijn op onze inwoners, vooral in de dorpskernen.

Hier gaan we voor

 • Schoolomgevingen en dorpskernen veilig en leefbaar houden
 • Wandelwegen naar scholen blijven onderhouden
 • Investeren in nieuwe voet- en fietspaden met eventuele samenwerking van provincie en Vlaams gewest
 • De wegen en voetwegen inventariseren en digitaliseren
 • Fietssuggestiestroken aanleggen
 • Treinstations en opstapplaatsen voor de bus behouden
 • IJveren voor goede bus- en treinverbindingen
 • Het parkeerbeleid in de dorpskernen optimaliseren

Je thuis voelen in een warme buurt

In onze gemeente is het aangenaam wonen, werken en leven. Met warme buurten en vriendelijke buren. Meer dan 8.000 inwoners vormen het kloppend hart van onze groene long. Om ervoor te zorgen dat onze inwoners Galmaarden in hun hart blijven dragen, moeten we onze dorpscentra opwaarderen en blijven inzetten op betaalbare woningen waarbij we aandacht hebben voor zorgwoningen en sociale woningen.

Betaalbaar wonen en zorg dragen voor elkaar
Om ervoor te zorgen dat mensen in onze gemeente blijven, is het belangrijk om in te zetten op betaalbare huur- en koopwoningen alsook bouwgronden door eventuele samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Een betrokken buurt begint vooral met zorgen voor elkaar. Zo is er nood aan meer assistentiewoningen en/of kangoeroewoningen voor senioren. Die kunnen samen met gezinswoningen en een zorgcentrum in eenzelfde woonomgeving gecentraliseerd worden. Indien nodig kan de hulp worden ingeschakeld van privépartners. Op die manier zorgen we ervoor dat oudere mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, dicht bij vrienden en familie.

Zorgen voor elkaar is ook zorgen voor onze kinderen. Als gezinspartij zijn we ons bewust van de uitdagingen waar jonge gezinnen voor staan. Door een goed uitgedacht kinder- en jeugdbeleid wensen we in te spelen op bepaalde noden. We zijn op de hoogte van de reële behoefte aan kinderopvangplaatsen. Door samenwerkingsverbanden tussen onthaalouders te stimuleren, trachten we hier in de komende legislatuur aan tegemoet te komen. We denken hierbij aan het ter beschikking stellen van een gemeentelijk pand waarin dergelijke opvang georganiseerd kan worden.

Omdat (aanstaande) gezinnen de ondersteuning verdienen die ze nodig hebben, is het belangrijk om krachten te bundelen. Een integratie van Het Huis van het Kind binnen het Sociaal Huis, kan hier volgens ons een antwoord op bieden. Verschillende organisaties en initiatieven (CAW, CLB, Lokaal Loket Kinderopvang, Opvoedingswinkels enz.) kunnen hun aanbod samenbrengen en zo tegemoet komen aan vragen van ouders, jongeren en kinderen. De kracht van dit initiatief ligt in de nabijheid, toegankelijkheid en vlotte dienstverlening.

Meer ontmoetingsplaatsen
Elk dorp meer ontmoetingsplaatsen en een eigen identiteit geven en ze nog meer tot leefbare dorpen omvormen, daar gaan we voor. We stellen daarom een masterplan op waarbij gekeken wordt naar hoe onze gemeentelijke gebouwen, maar ook parkings en een eventuele ambachtszone geïntegreerd kunnen worden. En dit met behoud van verkeersveiligheid, voldoende groen en groene energievoorziening.

In het Baljuwhuis willen we bijvoorbeeld zorgen voor een gedeelde tuin. Wie thuis geen tuin heeft, of gepassioneerd is door tuinieren, kan in de volkstuin terecht. Met het Baljuwhuis plannen we in de toekomst nog veel meer. We denken eraan om de herbestemming van de kerk te integreren met het Baljuwhuis. We zouden de gemeentelijke bibliotheek willen onderbrengen in de kerk en er ruimte vrijmaken voor verenigingen en inwoners. Door het Baljuwhuis richting Marktplein opener en toegankelijker te maken, worden mensen uitgenodigd om naar de binnenkoer en de achterliggende tuin te gaan. Zo zal de kerk in nauwe verbinding staan met het Baljuwhuis en samen één grote ontmoetingsplaats vormen voor jong en oud.

Hier gaan we voor

 • Integratie OCMW en gemeente zodat er meer transparantie is in het sociaal beleid van onze gemeente en een vlotte dienstverlening gegarandeerd blijft
 • Betaalbare bouwgronden, koop- en huurwoningen
 • Leegstand en verkrotting van huizen tegengaan
 • Luierkasten installeren
 • Huis van het Kind integreren in het Sociaal Huis
 • Aanbieden van EHBO-cursussen en plaatsen van extra AED-toestellen
 • Lokale handelaars en zelfstandigen beter ondersteunen
 • Haalbaarheidsstudie ambachtszone
 • Herbestemming Sint-Pieterskerk naar een ontmoetingsruimte die in verbinding staat met het Baljuwhuis
 • Draadloos internet in de dorpscentra en in de gemeentelijke infrastructuur
 • Aanbieden van taalcursussen Nederlands en inburgeringscursussen voor anderstaligen
 • Vaste locatie waarbij onthaalouders samenwerken om kinderen op te vangen

Meer groene ademruimte voor een leefbare buurt

Een groene, propere en duurzame samenleving. Daar droomt iedereen van. In Galmaarden hebben we het geluk dat we heel wat groene omgevingen en een mooie natuur hebben. En die moeten we koesteren.

Als landelijke gemeente zitten natuur, groen en milieu in ons DNA. Het toenemend zwerfvuil en sluikstorten is dan ook een doorn in het oog. Niet alleen voor ons als mens, maar ook voor onze dieren. Jaarlijks sterven er in Vlaanderen heel wat landbouwdieren doordat er zwerfvuil in de voedselketen terechtkomt. Het zomaar weggooien van afval, blijft dus niet zonder gevolgen. Het is hoog tijd om zwerfvuil en sluikstorten hard aan te pakken, voor het welzijn van mens én dier. Met mobiele camera’s en meer sensibilisering proberen we onze natuur te vrijwaren van vuil. Daarnaast blijven we nog steeds de bermen opruimen, de afvalbakken wekelijks leegmaken en zwerfvuilgevoelige zones in kaart brengen om sneller en gerichter op te treden.

Inzetten op duurzame en hernieuwbare energie
Zorg dragen voor onze planeet begint lokaal. Met kleine inspanningen kunnen we ons steentje bijdragen tot een duurzame samenleving. Daarom zetten we extra in op hernieuwbare energie en alternatieve energievormen. Samen met de netbeheerder opteren we bijvoorbeeld om onze openbare gebouwen en straatlampen uit te rusten met ledverlichting. Zo wordt onze gemeente nog energiezuiniger en maken we ze klaar voor onze toekomst en die van onze (klein)kinderen.

Landbouwers steunen
Het Pajottenland is een van de mooiste plattelandsgebieden in onze provincie. De land- en tuinbouw vormen een belangrijke economische sector binnen de open ruimte. De landbouwers in onze gemeente moeten de nodige ruimte en kansen krijgen om hun job ten volle te kunnen uitoefenen. We voeren een beleid dat garant staat voor een duurzame, toekomstgerichte ontwikkeling van de land- en tuinbouwbedrijven, waarbij we volop gaan voor het model van de familiale landbouw. Zulke bedrijven zijn in handen van gezinnen die over hun eigen werkkapitaal beschikken en zelf keuzes maken en beslissingen nemen over wat er op hun bedrijf gebeurt.

We erkennen en waarderen de inspanningen die de hele sector levert. Met de vergunningverlening en plannen geven we rechtszekerheid aan land- en tuinbouwbedrijven. We zijn trots op de lokaal geproduceerde producten en zullen landbouwers blijven ondersteunen in hun productie, maar ook in de verbreding van de land- en tuinbouw en de promotie van hun job en producten.

Hier gaan we voor

 • Zwerfvuil indijken met actieplan waarbij we inzetten op mobiele camera’s en sensibilisering
 • Inzetten op hernieuwbare energie en alternatieve energievormen
 • Inwoners sensibiliseren en informeren over hernieuwbare energie of alternatieve energievormen
 • Benovatieproject: traject waarbij we gezinnen bijstaan bij de energierenovatie van hun woning
 • De biodiversiteit behouden, de fauna en flora beschermen en natuurlijke overlastproblemen bestrijden
 • Werk maken van goede waterhuishouding van de gronden met erosiebestrijdingsplan
 • Lokale landbouw ondersteunen en versterken
 • Meer peukentegels plaatsen
 • Dierenwelzijn optimaliseren in samenwerking met opvangcentra
 • Groepsaankopen met andere gemeentebesturen
 • Plaatsen van elektrische laadpalen in elk dorpscentrum
 • Ondersteunen van het plattelandstoerisme

Vrije tijd

Galmaarden staat bekend om zijn bruisende sport- en cultuurleven, zowel bij jong als oud. Onze verenigingen verdienen dan ook de nodige steun. Want zij geven met hun energie zuurstof aan onze gemeente.

Cultuur & sport ondersteunen
Cultuur brengt mensen bij elkaar. Het zorgt voor verbinding. Verbondenheid maakt dat mensen zich gelukkiger voelen. Daarom blijven we investeren in onze cultuurverenigingen en in de vele activiteiten. Daarnaast moderniseren we de bestaande socio culturele infrastructuur en zetten we verder in op de regionale werking om ook voor onze jeugd een uitdagend aanbod te voorzien. Ook sport brengt mensen dichter bij elkaar. Onze sporters en hun supporters zorgen voor een grote dosis energie en zetten onze gemeente letterlijk in beweging. Daarom gaan we voor een sterk sportaanbod voor jong en oud. Via een haalbaarheidsstudie gaan we na of een multifunctionele indoorinfrastructuur mogelijk is.

Burgerparticipatie
Voor ons staat respect voor ieder van ons voorop. Dat kan alleen maar als we elkaars vrijheden, identiteiten en grenzen respecteren. En door naar elkaar te luisteren. Om ons beleid beter af te stemmen op onze inwoners, willen we hen meer betrekken bij ons beleid. Via adviesraden maar ook via een burgerplatform willen we de stem van de burger laten klinken en hier als beleidsmakers mee aan de slag gaan.

Hier gaan we voor

 • Culturele evenementen blijven organiseren (Zomaar een Zomeravond, Kaffee Matinee, Resto+)
 • Haalbaarheidsstudie indoorinfrastructuur
 • Modernisering socio-culturele infrastructuur
 • Verder inzetten op de regionale werking om aanbod voor jongeren te voorzien
 • Meer burgerparticipatie: via adviesraden en burgerplatform
 • Communicatie naar inwoners versterken

Onderwijs

Investeren in onze jeugd, is investeren in de toekomst. Daarom gaan we volop voor kwaliteitsvol onderwijs dat onze kinderen klaarstoomt voor hun latere leven.

Onze kinderen en kleinkinderen kleuren mee de toekomst van onze gemeente. En die toekomst begint bij degelijk onderwijs. Door nog meer samenwerking tussen de vijf scholen in onze gemeente, zorgen we voor een gedeeld aanbod van het onderwijs om de kwaliteit ervan gelijk te trekken. Want onze oogappels verdienen alleen het allerbeste.

Verder stimuleren we alle scholen in onze gemeente om nog meer in te zetten op actief burgerschap. Het leert kinderen onder meer om na te denken over gezonde voeding en over hoe ze op een bewuste manier met het milieu dienen om te gaan. Het ontwikkelt hen tot sociaalvaardige en verantwoordelijke jongeren die de nodige kansen krijgen om zich te ontplooien en om hun talenten, vaardigheden, interesses en competenties te ontwikkelen.

Wie bovendien zijn kind in een van onze scholen wil inschrijven, wil dat zorgeloos doen. Op een wachtlijst terechtkomen, hoort daar niet bij. Met een inschrijvingsbeleid moeten wachtlijsten voorkomen worden en krijgen eigen inwoners de kans om hun kind naar een school (naar keuze) binnen de gemeente te laten gaan.

Hier gaan we voor

 • Inschrijvingsbeleid voor scholen
 • Actief burgerschap met anti-pestbeleid, bewust omgaan met milieu en gezonde voeding
 • Meer samenwerking tussen de vijf scholen in Galmaarden

Financiën

Een gemeente besturen kost geld en hiervoor zullen we een gedegen financieel beleid voeren. Op een weldoordachte manier komen we tegemoet aan de noden van onze inwoners.

We dringen er bij de federale en Vlaamse overheid op aan dat onze gemeente op een correcte manier gefinancierd wordt. Verder werken we kostenbesparend door samenwerkingsovereenkomsten met de omliggende gemeenten, intercommunales en door publiek-private samenwerking.

De inkomsten van een plattelandsgemeente als Galmaarden worden heel sterk en nagenoeg eenzijdig bepaald door de onroerende voorheffing en de personenbelasting. Met de huidige tarieven zitten we rond het Vlaams gemiddelde en op dezelfde schaal van gemeentes met een gelijkaardig profiel. Het blijft de komende jaren een uitdaging om de uitgaven goed af te wegen aan onze financiële mogelijkheden. Dit is geen eenvoudige opdracht, want we willen tegelijkertijd verantwoord en bewust blijven investeren in de toekomst én er tegelijk voor zorgen dat we onze schuldgraad onder controle houden.

Hier gaan we voor

 • Gedegen financieel beleid
 • Samenwerkingsovereenkomsten om kostenbesparend te werken
 • Verantwoord en bewust investeren in de toekomst
 • Subsidiebeleid optimaliseren

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.