Wat doen we voor jou?

Zes jaar geleden gaven onze inwoners ons de kans om onze gemeente uit te bouwen tot een warme en leefbare omgeving. Maar waar zorgden we nu allemaal voor in de voorbije legislatuur (2013-2018)?

Veiligheid

Bin steunen

Als partij steunen we het buurtinformatienetwerk (BIN), waarbij verschillende groepen inwoners hun buurt in de gaten houden. Wanneer zij iets verdachts vaststellen, kunnen ze dit melden zodat er zo snel mogelijk kan worden opgetreden tegen de daders


Wijkpost behouden
We hebben er ons maximaal voor ingezet om de wijkpost van zowel de politie als de brandweer in onze gemeente te behouden. Samen met de gemeentebesturen van Herne en Bever maakten we werk van een verhoogde veiligheid en een snellere en toegankelijkere dienstverlening voor onze inwoners.


Be-Alert
Door in te stappen in het alarmeringssysteem Be-Alert kunnen onze inwoners op een snelle manier verwittigd worden wanneer er zich een noodsituatie in onze gemeente voordoet (grote brand, overstroming of stroomonderbreking). Wie zich inschrijft via de website van Be-Alert (www.be-alert.be) wordt opgenomen in de database en ontvangt een sms of mail bij een noodsituatie.

 

Mobiliteit

Investeren in fiets- en voetpaden
In onze gemeente werden de voorbije jaren extra voet- en fietspaden aangelegd om zwakke weggebruikers veilig door het drukke verkeer te loodsen. De Brusselstraat, de Hollebeekstraat, de Hernestraat, de Werfstraat en de Stationsstraat werden daarbij aangepakt.

Carpoolparking
Om in te zetten op een duurzamer woon-werkverkeer en om files te vermijden, werd ter hoogte van het sportcomplex in Vollezele een carpoolparking ingericht.

Voetwegennetwerk
In samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei zorgden wij voor een uitgebreid wandelnetwerk in onze gemeente. Het is dan ook onze taak om deze goed te onderhouden. Tevens werden in eigen beheer een groot aantal voetwegen gerenoveerd.

Dit netwerk is de ideale manier om het paradijselijke Pajottenland te voet te ontdekken. Het biedt een oneindige mogelijkheid tot combinatie van wegen en gaat door onze prachtige dorpen en landschappen. De vruchtbaarheid van onze gemeente weerspiegelt zich in vierkantshoeves, molens, golvende akkers, veldwegen en idyllische plekjes zoals de Congoberg en de Bosberg.

Wonen, zorg & betrokken buurt

Nieuwbouw OCM Galmaarden
In maart 2015 nam het OCMW-personeel zijn intrek in het nieuwe OCMW-gebouw achter het gemeentehuis. Het Sociaal Huis is er voor iedereen die een vraag heeft over welzijn, zorg of recht op uitkeringen. Ondanks de wijzigingen bleef de vlotte dienstverlening en toegankelijkheid behouden.

Dorpsrestaurant Resto+
Bij de oudere bevolking was er een grote nood aan meer ontmoetingsmomenten met andere inwoners. Met Resto+ startten we een echt dorpsrestaurant op waar gemiddeld elke maand 230 inwoners langskomen. Onze senioren vinden er vrienden van vroeger terug en smeden tegelijkertijd nieuwe vriendschapsbanden.

Behoud Minder Mobiele Centrale
Senioren, mensen met een beperking en mensen in een noodsituatie kunnen dankzij de Minder Mobiele Centrale een beroep doen op vrijwilligers die hen naar hun gewenste bestemming brengen. Dat kan het ziekenhuis, de winkel of een familielid zijn. We zetten ons verder in voor deze dienstverlening.

Leefmilieu & duurzaamheid

Wateroverlast bestrijden
Om weerkerende wateroverlast te voorkomen, werden buffergrachten en grasstroken aangelegd op enkele plaatsen, waaronder in de zijweg van de Winterkeer en op de hoek van de Waterschaapstraat. Tussen de Stationsstraat en de Hazendries werden buffergrachten met tussenschotten geplaatst om wateroverlast in de omgeving van het station tegen te gaan. Langs de Mark werd in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een dijk aangelegd om ook daar de wateroverlast te bestrijden.


Erosie bestrijden
Bovendien deden we wegen- en rioleringswerken aan de Stationsstraat en de Winterkeer om erosie tegen te gaan. Tevens werd, naast de wegenwerken in de Ketelbaan en de Nemerkendries, samen met de provincie een erosieproject gerealiseerd. Zo ondervangen we de steeds weerkerende problemen van water- en vooral modderoverlast in de Ketelbaan en op het pleintje waar de Ketelbaan en de Nemerkendries samenkomen.


Zwerfvuil tegengaan
Sigarettenpeuken vormen een deel van het zwerfvuil in onze gemeente en hebben een negatieve impact op het milieu. Om dit zoveel mogelijk tegen te gaan, plaatsten we op enkele strategische plaatsen in onze gemeente peukentegels. In deze tegels, die in het trottoir zitten, kunnen rokers hun sigaret op een centrale plaats achterlaten zodat alles nadien snel geruimd kan worden. Daarnaast deden we en doen we nog steeds onze jaarlijkse grote zwerfvuilopruiming, in samenwerking met Mooimakers.be. Onze partij tekende ook in op de statiegeldalliantie.

 

Terugdringen CO2-uitstoot
Om de CO2-uitstoot te verminderen, werden de nodige herstellings- en isolatiewerken uitgevoerd aan de daken van de sportcomplexen van Galmaarden en Tollembeek, en aan de TRB-zaal. Er werden warmteboilers geplaatst om de douches te voorzien van warm water. Verder werden de ramen van het Baljuwhuis vernieuwd. Door de gemeentelijke infrastructuur energiezuiniger te maken, dragen we niet enkel ons steentje bij aan de natuur, maar wordt er ook bespaard op de kosten. Dit geld kan later geïnvesteerd worden in duurzame energiebronnen.


Groene Pluim
Begin 2016 werd de Groene Pluim gelanceerd. Deze milieuprijs wordt elk jaar uitgereikt aan een inwoner of Galmaardse vereniging die een positieve actie heeft ondernomen rond afval, leefmilieu, duurzaamheid of netheid.


Omgevingsloket
Sinds begin dit jaar werkt elke gemeente in Vlaanderen met het loket voor omgevingsvergunningen (het Omgevingsloket). De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunningen (onder andere bouw-, kap-, en sloopvergunning), de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. Galmaarden ging ook in de lokale dienstverlening resoluut mee in deze vernieuwingsbeweging. Dankzij dergelijke vernieuwingen trachten we een nog vlottere dienstverlening te voorzien. Als partij vinden we het belangrijk dat er nog altijd een mogelijkheid is om naar het loket in het gemeentehuis te gaan.

Vrije tijd

SPORT

Kunstgrasveld Galmaarden
Op het gemeentelijk sportplein legden we een kunstgrasveld aan waar verschillende verenigingen en scholen gebruik van kunnen maken. Het was een belangrijke investering met als doel onze jeugd in eigen gemeente te laten sporten en de outdoor sportbeoefening minder weersafhankelijk te maken.


Renovatie Finse piste
Het veelvuldig gebruik van de Finse piste rechtvaardigt dat deze volledig werd gerenoveerd en opgeknapt met onder meer nieuwe houtschors, en vier verlichtingspalen die het mogelijk maken om ook ’s avonds te gaan lopen.


Vernieuwde mountainbikeroute
Ons mountainbikeparcours werd in samenwerking met Bloso in een nieuw kleedje gestoken. Naast één basisroute zijn er nog twee extra lussen voorzien waardoor onze drie gemeenten vlot te doorkruisen zijn. Bovendien is het parcours meer offroad geworden om er een nog uitdagendere route van te maken. We sloten onze routes ook mooi aan op die van onze landelijke buurgemeenten.


De Ringmuswandeling
De Ringmuswandeling telt nu drie lussen om de natuur en landschappen van Galmaarden op een sportieve manier te ontdekken. Dankzij de inzet van burgers en verenigingen worden deze op regelmatige tijdstippen gecontroleerd en onderhouden.

 

Uitgebreider sportaanbod
Sport verbindt onze inwoners met elkaar. Om ervoor te zorgen dat iedereen de stap kan en durft zetten naar sport, breidden we ons aanbod uit. We zetten enkele projecten op touw, waaronder ‘start to tennis’, ‘start to bike’, ‘start to walk’ en turnen voor 50-plussers. In september 2015 werd voor de eerste keer ook een jaarlijkse sportdag voor kansengroepen georganiseerd in samenwerking met De Okkernoot in Vollezele en Zonnelied in Tollembeek.


Bewegen op Verwijzing (BOV)
Bewegen op verwijzing is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven dat inwoners uit het Pajottenland meer laat bewegen. Door dit initiatief kunnen de dokters uit onze gemeente inwoners doorverwijzen naar een beweegcoach die hen helpt om via bewegen een betere gezondheid te krijgen.

 

CULTUUR & ERFGOD

Opwaardering Brillantplein Vollezele
In Vollezele startte de aanleg van het Brillantplein met onder meer nieuwe bloembakken, petanquepleinen, sanitair en een fietsstalling. Door het dorpsplein uit te breiden naar de binnenkoer van het Museum van het Belgisch Trekpaard, creëerden we meer plaats voor ontmoeting en blijven we onze dorpsbewoners herinneren aan het verleden en het culturele erfgoed dat we bezitten. De geest van het trekpaard wordt op die manier teruggebracht naar de dorpskern. Het plein is een aangename, uitnodigende en multifunctionele ontmoetingsplaats die inwoners bij elkaar brengt en de leefbaarheid in de dorpskern vergroot.


Toeristische trekpleisters onder de aandacht brengen
Onze gemeente heeft heel wat toeristische trekpleisters die we de afgelopen jaren sterk in de verf hebben gezet. Zo promoten we ons wandel- en fietsnetwerk, het museum en de dag van het Brabants Trekpaard en de Pauwelviering. We zorgden ervoor dat het toeristisch kantoor (VVV) behouden bleef en werkten nauw samen met hen om onze lokale handelaars te ondersteunen en te promoten.

 

Markpad

Een belangrijke nieuwigheid is een pad langs de Mark door de gemeenten Herne en Galmaarden. Dit wandelpad neemt je mee in de vallei van de Mark over onverharde graspaden door koeienweiden en bossen. Het Markpad vormt de ruggengraat van het wandelnetwerk in Herne en Galmaarden. Beide gemeenten legden bruggen aan, plaatsten poortjes en maakten wegen open waar nodig. Zo zijn Herne en Galmaarden met elkaar verbonden.


Digitale bib
Onze bibliotheek is de perfecte ontmoetingsplaats voor jong en oud. Kinderen kunnen er niet alleen boeken uitlenen, maar kunnen er ook terecht voor voorleesmomenten of om hun schoolboeken te laten kaften aan het begin van het schooljaar. Om ervoor te zorgen dat onze bib toegankelijk blijft voor iedereen en tegelijkertijd mee is met de digitale tijd, investeerden we in twee nieuwe toestellen. Die maken het mogelijk om boeken vlot en digitaal uit te lenen. Dankzij dit digitaal systeem zijn eveneens het beheer en de inventarisatie van de boeken verbeterd. Verder stapten we in bij de regiobib.

 

Digitalisering gemeentediensten
De website van onze gemeente en het OCMW werden geïntegreerd en in een nieuw kleedje gestoken. Heel wat diensten kan je nu digitaal raadplegen. Met een online ticketing- en reservatiesysteem is het bijvoorbeeld mogelijk om zalen in onze gemeente overzichtelijk te reserveren. Maar ook problemen melden en omgevingsvergunningen aanvragen, kan via onze website. Door onze gemeentediensten te digitaliseren, kan je bovendien makkelijk van thuis uit documenten raadplegen of opvragen, waardoor je je niet telkens hoeft te verplaatsen naar het gemeentehuis. Dit neemt niet weg dat dienstverlening aan het loket in het gemeentehuis nog steeds toegankelijk is en blijft.


Meer culturele evenementen
We zetten de voorbije jaren sterk in op het behoud van culturele evenementen. ‘Zomaar een Zomeravond’ en ‘Kaffee Matinee’ groeiden zelfs uit tot echte klassiekers. Heel wat van onze inwoners komen tijdens die dagen naar het Baljuwhuis om te genieten van de optredens. In het Baljuwhuis werd geïnvesteerd in een professionele beamer, theaterverlichting en geluidsinstallatie. Daarnaast kunnen via onze gemeente onder meer tenten en mobiele AED-toestellen uitgeleend worden wanneer er activiteiten georganiseerd worden.

 

JEUGD

Meer activiteiten voor kinderen

De voorbije jaren vulden we de leemtes op in het vrijetijdsaanbod voor onze jongste inwoners. De jeugddienst zette heel wat activiteiten op poten zoals de superkindjesdag, de buitenspeeldag, kleuterkampen, sportkampen en speelpleinwerking.

ONDERWIJS

Nieuwbouw gemeentelijke basisschool Galmaarden en Tollembeek
De school van Galmaarden kreeg een nieuw schoolgebouw. Het oudste kleuterpaviljoen maakte er plaats voor een gebouw van drie verdiepingen met een binnenspeelplaats en een refter voor kleuters en lagere schoolkinderen. Ook in Tollembeek kreeg de school een volledig nieuw gebouw waar 8 nieuwe kleuterklassen voorzien zijn, met binnenspeelkoer.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.